Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Informácia o spracúvaní osobných údajov zákazníkov a registrovaných užívateľov FinStatu

Spoločnosť FinStat, s. r. o. rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“).

Táto informácia je určená zákazníkom a registrovaným užívateľ webstránky https://finstat.sk/, ktorých osobné údaje spracúva spoločnosť FinStat, s. r. o. Jej cieľom je poskytnúť dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané spoločnosťou FinStat, s. r. o. a aké majú práva voči spoločnosti FinStat, s. r. o. vo vzťahu k týmto údajom.

I. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FinStat, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov , Slovenská republika, IČO: 47 165 367, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89268/B („FinStat“ alebo „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 13.

II. Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

Spoločnosť FinStat spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: e-mailové adresy (súčasne je aj prihlasovacím menom), heslo v súvislosti so spôsobom identifikácie týchto údajov s konkrétnym počítačom/telefónom/tabletom patriacim konkrétnej fyzickej osobe, meno (prípadne názov spoločnosti, ak zákazníkom alebo registrovaným používateľom je právnická osoba), adresa, kontaktný e-mail ohľadom objednávky a e-mail, ktorý bude slúžiť na prihlásenie do konta. Dobrovoľné údaje, ktoré môžu užívatelia poskytnúť sú IČO, DIČ, IČ DPH, pokiaľ ide o podnikateľa, meno a priezvisko údaje kontaktnej osoby, telefón a email, údaje o poskytnutých službách a prípadne ďalšie údaje, ktoré vzniknú pri poskytovaní služieb našou spoločnosťou.

III. Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spracovateľskými činnosťami spoločnosti FinStat:

 • a) na účel plnenia zmluvy o poskytnutí služieb, ktorej ste zmluvnou stranou,
 • b) na účel rozvíjania vzťahu so zákazníkmi výkonom marketingovej aktivity a podporou podnikania prevádzkovateľa,
 • c) na účely plnenia zákonných povinností našej spoločnosti súvisiacich s vedením účtovníctva,
 • d) na účely vedenia databázy zákazníkov – CRM program.

IV. Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ na základe nasledovných právnych základov:

 • spracúvanie na účel podľa písm. a) čl. 3 tejto Informácie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmlúv o poskytnutí služieb s Vami, ako zákazníkmi prevádzkovateľa;
 • spracúvanie na účel podľa písm. b) čl. 3 tejto Informácie je vykonávané v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, ktoré boli posúdené tzv. testom proporcionality;
 • Vaše osobné údaje na účely podľa písm. c) čl. 3 tejto Informácie sú spracúvané na základe zákonných povinností našej spoločnosti najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
 • spracúvanie na účel podľa písm. d) čl. 3 tejto Informácie je vykonávané v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, ktoré boli posúdené tzv. testom proporcionality.

V. Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky alebo v rámci EÚ v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území. Vaše osobné údaje sú uchovávané výlučne na technických prostriedkoch našej spoločnosti, kde sú šifrované a chránené tak pre neoprávneným prístupom k nim.

VI. Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru, ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od spoločnosti FinStat podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní) a osobám poskytujúcim FinStat právne alebo iné odborné služby.

Vaše osobné údaje ďalej môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené našim obchodným zástupcom, právnemu poradcovi, poskytovateľovi IT služieb a tiež spoločnosti zabezpečujúcej spracovanie účtovníctva pre prevádzkovateľa.

VII. Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu platnosti zmluvy o poskytnutí služieb a po dobu ďalších desiatich rokov po ukončení zmluvy s ohľadom na potrebu archivovania účtovnej dokumentácie.

Pre účely zasielania marketingovej komunikácie spracúvanie Vaše osobné údaje po dobu trvania nášho vzájomného obchodného vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho skončení.

Pre účely vedenia databázy zákazníkov – program CRM spracúvanie Vaše osobné údaje po dobu trvania nášho vzájomného obchodného vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho skončení.

VIII. Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

IX. Odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás.

X. Je poskytnutie osobných údajov Vašou povinnosťou?

Poskytnutie Vašich údajov je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou (podmienkou), nakoľko bez nich nie je uzatvorenie zmluvy a poskytovanie služieb možné.

XI. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči spoločnosti FinStat nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od spoločnosti FinStat potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
 • právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby spoločnosť FinStat bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých prípadoch spoločnosť FinStat obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce spoločnosti FinStat overiť správnosť týchto údajov,
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov zo všetkých listinných alebo elektronických databáz spoločnosti FinStat, najmä v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov v prípade marketingovej aktivity prevádzkovateľa,
 • máte právo na prenosnosť osobných údajov – máte právo na prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, a to okrem osobných údajov spracúvaných na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a teda na účely podľa písm. b) alebo písm. d) čl. 3 tejto Informácie,
 • máte právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, okrem spracúvania osobných údajov na účel podľa písm. a) a písm. c) čl. 3 tejto Informácie, a teda na plnenie zmlúv uzatvorenej s Vami ako zákazníkmi;
 • okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

XII. Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba prevádzkovateľa, ktorou je Data Protection Services s.r.o., ktorá je Vám k dispozícii e-mailom na adrese: dpo_finstat@dpservices.sk. Prevádzkovateľ tiež určil interného koordinátora ochrany osobných údajov, ktorý je kompetentný na zodpovedanie Vašich otázok a dopytov.

XIII. Ako nás kontaktovať?

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete spoločnosť FinStat s. r. o. kontaktovať písomne na adrese: FinStat s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov , Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese podnety@finstat.sk alebo telefonicky na čísle: 0903 531 533.

XIV. Zmena alebo aktualizácia tejto Informácie

Táto Informácia môže byť priebežne menená, dopĺňaná alebo aktualizovaná za účelom reflektovania zmien v legislatíve alebo podmienok spracúvania osobných údajov.