Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Článok - Úvodné ustanovenia

1.1.
Spoločnosť FinStat, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14 851 10 Bratislava, IČO 47165367 zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.89268/B (ďalej len „Poskytovateľ“) vydáva v súlade s platnou legislatívou tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).
1.2.
Objednávateľom je každá osoba, ktorá zaplatí poplatok dohodnutý s Poskytovateľom a využíva služby Poskytovateľa.
1.3.
Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa.
1.4.
Službou sa rozumie akákoľvek služba, ktorú vykonáva Poskytovateľ, a Objednávateľ za jej využitie platí poplatok.
1.5.
Zmluvou sa rozumie každá dohoda (písomná aj ústna) medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Služby Objednávateľovi a uhradenie poplatku Objednávateľom v prospech čísla účtu Poskytovateľa.

II. Článok - Služby

2.1.
Poskytovateľ prevádzkuje internetový portál www.finstat.sk (ďalej len „portál“), prostredníctvom ktorého poskytuje Služby.
2.2.
Rozsah poskytovaných služieb je k dispozícií na portáli Prevádzkovateľa.

III. Článok - Práva a povinnosti Poskytovateľa

3.1.
Poskytovateľ poskytuje Služby s náležitou odbornou starostlivosťou.
3.2.
Poskytovateľ vyhlasuje, že je autorom a zhotoviteľom databázy údajov v zmysle štvrtej časti- Práva k databáze zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“) v znení neskorších predpisov, ktoré sú zverejnené v Obchodnom Vestníku, Obchodnom registri, Registri účtovných závierok, Živnostenskom registri a ďalších verejne prístupných zdrojoch (ďalej „Registre“) a týkajú sa fyzických a právnických osôb, ktoré sú zároveň Účtovnými jednotkami v zmysle §1 ods. 2 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „databáza“).
3.3.
Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi Službu po uhradení poplatku, pokiaľ Zmluva nestanoví iné. Akékoľvek vady Systému sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej lehote odstrániť.
3.4.
Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť databáz, nakoľko sa tieto zostavujú podľa údajov z Registrov, kam tieto údaje vkladajú povinné subjekty, ktoré zodpovedajú za ich správnosť. Objednávateľ nemá právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku neúplného alebo nesprávneho obsahu databázy.
3.5.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, pokiaľ ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
3.6.
Poskytovateľ je oprávnený zastaviť poskytovanie Služby Odberateľovi po uhradení poplatku, v prípade ak Odberateľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP alebo zo Zmluvy.

IV. Článok - Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1.
Odberateľ berie na vedomie, že Databáza je autorským dielom Dodávateľa, a na Dodávateľa sa vzťahuje ochrana podľa autorského zákona.
4.2.
Objednávateľ je oprávnený využívať Službu v rozsahu uvedom v Zmluve a v súlade s VOP výlučne pre vlastnú potrebu. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať informácie zo Služby tretím osobám, ani ich zhromažďovať za týmto účelom. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že neposkytne svoje prihlasovacie údaje tretej osobe a zabezpečí, aby neprišlo k ich rozširovaniu, sprístupneniu alebo zverejneniu.

V. Článok - Mlčanlivosť Poskytovateľa

5.1.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby konajúce v jeho mene zachovávali mlčanlivosť o dôverných informáciách, poskytnutých Objednávateľom.
5.2.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že sa dôverné informácie bude získavať, využívať a spracúvať len počas trvania zmluvného vzťahu a výhradne na účel analýzy požiadaviek Odberateľa, prípravy návrhu a realizácie vzájomne odsúhlaseného riešenia podľa požiadaviek Objednávateľa.

VI. Článok - Platobné a dodacie podmienky

6.1.
Objednávateľ je povinný uhradiť poplatok stanovený Zmluvou alebo Cenníkom Poskytovateľa v prospech čísla účtu Poskytovateľa.
6.2.
Zaplatením Poplatku Objednávateľ potvrdzuje akceptáciu týchto VOP a je oprávnený využívať Služby.

VII. Článok - Doba platnosti

7.1.
Obdobie na ktoré sa poskytujú Služby je jeden rok, pokiaľ Zmluva nestanovuje iné.
7.2.
Zmluvu možno predĺžiť aj opakovane, a to opätovným zaplatením Poplatku.

VII. Článok - Záverečné ustanovenia

8.1.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8.1. 2016.
8.2.
Na prejednanie a rozhodovanie sporov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
8.3.
Poskytovateľ je oprávnený jednostranným úkonom zmeniť znenie VOP (najmä z dôvodu zmeny právnych predpisov a situácie na trhu). Každá zmena bude zverejnená na portáli Poskytovateľa pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny alebo bude Objednávateľovi zaslaná v elektronickej podobe. Ak Objednávateľ písomne neoznámi Poskytovateľovi do 5 dní odo dňa ich zverejnenia alebo zaslania, že s novým znením nesúhlasí, stáva sa nové znenie VOP odo dňa ich účinnosti pre Objednávateľa záväzné.
8.4.
Objednávateľ uhradením platby zároveň udeľuje súhlas, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na spracovávanie jeho osobných údajov a jeho zamestnancov (za účelom plnenia zmluvy podľa VOP, fakturácie, komunikácie a ponúkania služieb a produktov Poskytovateľom, a to aj elektronickými prostriedkami).