Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie služieb (B2B)

I. Článok - Úvodné ustanovenia

1.1.
Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) pre používanie služieb spoločnosti FinStat, s. r. o., so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47 165 367, registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89268/B (ďalej len ako „FinStat“), je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, úprava procesu kúpy Služieb, ustanovenie podmienok ich používania a iné skutočnosti relevantné pre využívanie našich Služieb.
1.2.
Ako Zákazník vyjadrujete súhlas s týmito VOP a prehlasujete, že ste sa oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov zverejnenými na Webovom sídle, platnými v čase uzavretia Zmluvy a zároveň prehlasujete, že súhlasíte s ich spracovaním, v podobe potvrdenia svojej vôle byť ich ustanoveniami viazaný a to prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je umiestnená v rámci elektronického objednávkového formulára (Objednávka) v rámci Webového sídla, a to v čase pred začatím používania Služieb; rovnako tak vykonáte aj pristúpením k Vašej Objednávke prostredníctvom telefónu alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
1.3.
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovené inak.

II. Článok - Výklad pojmov

2.1.
Dátami sa rozumejú napríklad informácie, záznamy, obrazové záznamy, údaje, komunikácia, pokyny alebo akékoľvek iné informácie poskytované v rámci Služieb.
2.2.
Kontom sa rozumie užívateľské rozhranie Webového sídla, ktoré umožňuje využívanie Služieb v rámci jednotlivého časového obdobia, ktoré je ustanovené v Objednávke. Konto je súčasne virtuálny osobný profil Zákazníka umožňujúci sprístupnenie funkcií Webového sídla a jeho jednotlivých Služieb.
2.3.
Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní Služieb predložený Zákazníkom Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu, telefonickej alebo osobnej komunikácie alebo prostredníctvom záväzného pristúpenia k elektronickému objednávkovému formuláru uvedenému na Webovom sídle, ktorým následne dochádza k uzavretiu Zmluvy; to platí aj v prípade predloženia návrhu Poskytovateľom Zákazníkovi. Na vykonanie Objednávky mimo Webového sídla, slúžia nasledujúce kontaktné údaje: pre telefonické Objednávky: +421 903 531 533, pre e-mailové Objednávky: info@finstat.sk.
2.4.
Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť FinStat. Poskytovateľ je vlastníkom Webového sídla, prostredníctvom ktorého prevádzkuje Služby, výhradne ako služby informačnej spoločnosti v elektronickom prostredí.
2.5.
Službami sa rozumejú služby informačnej spoločnosti1 predstavujúce jednotlivé softvérové funkcie Webového sídla poskytované za odplatu v rámci jednotlivých predplatených Kont, umožňujúcich najmä vytváranie reportov, filtrovanie, prehliadanie a exporty dát a ekonomických údajov alebo informácií o ekonomickom stave podnikateľov a pod.
2.6.
Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka https://finstat.sk.
2.7.
Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania alebo oprávnený zástupca právnickej osoby, ktorá uzavrela Zmluvu.
2.8.
Zmluvou sa rozumie zmluva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VOP, Reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov a všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny na používanie Služieb aktuálne v čase ich používania.
2.9.
Zmluvnou stranou sa rozumie Poskytovateľ a Zákazník, ktorí navzájom uzavreli Zmluvu.

1 V zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

III. Článok - Predmet zmluvy

3.1.
Predmetom Zmluvy je poskytovanie Služieb v podobe získania užívateľského prístupu a využívania softvérových funkcií, akými sú najmä finančné reporty firiem s možnosťou exportu do PDF, filtrovanie a hromadné exporty dát z databáz firiem, organizácií a živnostníkov, detailné informácie o kritických udalostiach firiem, akými sú napríklad konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, monitoring až do 60 000 obchodných partnerov, denné upozornenia na udalosti obchodných partnerov, akými sú konkurzy a reštrukturalizácie, dlhy, platobné rozkazy, zmeny v Obchodnom registri Slovenskej republiky a v evidencii IČ DPH, hromadný export aktuálnych fakturačných, finančných a dlhových údajov firiem, ktoré sledujete, finančné reporty a „credit scoring“, export finančných ukazovateľov a výkazov, databáza kontaktov firiem s možnosťou exportov do Excelu, databáza novozaložených firiem s ich dennou aktualizáciou a iné funkcie za predpokladu, že bol tento výpočet funkcií v rámci Vašej Zmluvy Poskytovateľom rozšírený.
3.2.
Predmetom Zmluvy sú aj práva a povinnosti oboch Zmluvných strán a iné relevantné skutočnosti ustanovené Zmluvou.
3.3.
V priebehu Vašej Objednávky si stanovujete rozsah Služieb, ktoré Vám máme poskytnúť. Tento rozsah je definovaný v rámci našej ponuky platených služieb, ktoré spočívajú v tom, že verejne dostupné služby a informácie FinStat Vám za odplatu v podobe paušálu rozšírime na rozsah Služieb ustanovený týmito VOP.
3.4.
Súčasťou Vašej Objednávky je aj časové trvanie Služieb, ktoré predstavuje obdobie, počas ktorého si želáte Služby používať. Toto časové obdobie predstavuje minimálne 12 (slovom: dvanásť) mesiacov, ktoré sú považované za dobu platnosti poskytovania služieb, pričom koniec tohto obdobia je považovaný za koniec platnosti Zmluvy. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že Zmluva, ktorú uzavierate, predstavuje zmluvu na dobu určitú v horeuvedenom trvaní, pričom po uplynutí obdobia sa Zmluva ukončuje. Pred ukončením platnosti Zmluvy Vás však upozorníme na blížiaci sa koniec poskytovania Služieb a ponúkneme Vám možnosť uzavrieť Zmluvu na ďalšie obdobie.
3.5.
K uzavretiu Zmluvy dochádza podpisom Zmluvy v písomnej podobe alebo pristúpením Poskytovateľa k Vašej Objednávke vykonanej prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na Webovom sídle, pričom k svojej záväznej Objednávke a k Zmluve pristupujete najmä tým, že udelíte súhlas s VOP, prehlasujete, že ste sa oboznámili s ochranou osobných údajov a vyjadrujete súhlas s ich spracovaním a súhlasíte s ostatnou zmluvnou dokumentáciou. Pri vyplnení elektronického objednávkového formulára uvediete všetky informácie a údaje vyžadované týmto formulárom; tieto údaje budú použité tiež na účely Fakturácie. Objednávku máte právo zrušiť až do okamihu, kým nedostanete potvrdzujúci e-mail o pristúpení Poskytovateľa k Vašej Objednávke; týmto e-mailom dochádza k záväznému uzavretiu Zmluvy. Po takomto uzavretí Zmluvy budú na Vašu e-mailovú adresu doručené prístupové údaje k predplatenému Kontu, prostredníctvom ktorého máte možnosť využívať Služby.
3.6.
Vyjadrením súhlasu s týmito VOP prehlasujete, že nie ste spotrebiteľom, ale fyzickou osobou konajúcou v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo osobou oprávnenou konať v mene právnickej osoby, ktorá vyplnila a zaslala Objednávku a následne uzavrela Zmluvu z nej vyplývajúcu.
3.7.
Zmluva, časové obdobie a sprístupnenie Služieb, ktoré ste si vybrali, začína plynúť od okamihu úspešného prijatia platby za Služby zo strany Poskytovateľa.
3.8.
Cenu účtovanú za Vami vybraté Služby ste povinný uhradiť za celú túto dobu, bez možnosti zrušenia Zmluvy pred ukončením takto stanovenej doby a bez možnosti vrátenia úhrady za časové obdobie, kedy ste Služby nevyužívali.
3.9.
Pri využívaní Služieb platí obmedzenie na počet užívateľských prístupov. Uvedené znamená, že simultánne sprístupnenie Služieb je v rovnakom čase voči viacerým Zákazníkom možné iba v prípade, ak Vami vybratý rozsah Služieb zodpovedá možnosti zriadenia viac ako 1 (slovom: jedného) simultánneho prístupu.
3.10.
Služby máte právo využívať výhradne v rozsahu a zmysle bodu 3.1 týchto VOP. Akýkoľvek spôsob využívania Služieb nezodpovedajúci tomuto ustanoveniu môže byť považovaný za nekalé konanie a zneužívanie Služieb, na ktoré sú naviazané právne následky.
3.11.
Služby nie sú použiteľné na právne účely a Poskytovateľ nijako nezodpovedá za obsah Služieb, informácií a Dát, ktoré poskytuje v rámci Služieb, nakoľko tieto informácie nevytvára, ale len spracúva z verejne dostupných zdrojov. Informácie a Dáta, ktoré sú predmetom vytvorenia zo strany Poskytovateľa, ako napríklad ekonomické ukazovatele a štatistiky sú výsledkom použitia vlastného spôsobu výpočtu, ktorého autorom je Poskytovateľ; používaním Služieb súhlasíte so spôsobom a výsledkom tohto výpočtu a nemáte právo na reklamáciu jeho výsledkov.

IV. Článok - Cena a fakturácia

4.1.
Cena predstavuje sumu vyjadrenú v peniazoch v mene Euro, ktorá je účtovaná za rozsah Služieb vybratých v rámci Vašej Objednávky. S výškou ceny sa máte možnosť oboznámiť prostredníctvom aktuálneho cenníka Služieb alebo prostredníctvom informácie o cenách uvedenej priamo pri jednotlivých Službách na Webovom sídle.
4.2.
Cenu účtovanú za Služby, ktoré ste si vybrali, je potrebné uhradiť v podobe bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Poskytovateľa. Prostriedkom na vykonanie úhrady je bankový príkaz, úhrada prostredníctvom platobnej karty alebo úhrada prostredníctvom platobnej brány poskytovateľa elektronických finančných prevodov. Osobitne Vás upozorňujeme na skutočnosť, že povinnosť uhradiť cenu Služieb vzniká okamihom uzavretia Zmluvy; Váš prípadný záujem o zrušenie Zmluvy v priebehu jej trvania alebo akékoľvek iné prejavy Vašej vôle vedúce k snahe jednostranne ukončiť Zmluvu nemajú vplyv na Vašu povinnosť uhradiť cenu Služieb účtovanú za celé časové obdobie, ktoré ste si vybrali v Objednávke, resp. je predmetom už uzavretej Zmluvy; to platí aj v prípade Vašich záväzných Objednávok, ktoré ste nám doručili alebo inak oznámili.
4.3.
K poskytnutiu Služieb a sprístupneniu Konta dôjde najneskôr až po úspešnom uhradení ceny Služieb na základe faktúry. Za úspešné uhradenie sa na tieto účely rozumie pripísanie finančnej hodnoty ceny Služieb na účet Poskytovateľa alebo potvrdenie sprostredkovateľa platby o jej realizácii.
4.4.
Pre realizáciu platby môžete využiť nasledujúce platobné metódy:
 1. internet banking,
 2. PayPal,
 3. bankový prevod alebo prevod na účet Poskytovateľa.
4.5.
V prípade, ak nie je možné využiť jeden zo spôsobov realizácie platby v zmysle predchádzajúceho bodu, ste povinný využiť iný z týchto spôsobov platby, ktorý je dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Zákazník, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Poskytovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.
4.6.
Po uzavretí Zmluvy a po úspešnom uhradení ceny Služieb Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu konečnú faktúru, ktorá obsahuje Vaše identifikačné údaje uvedené v Objednávke. Tieto údaje je možné zmeniť tým, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@finstat.sk alebo telefonicky na čísle +421 903 531 533 kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy.
4.7.
Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty aj s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“).

V. Článok - Poskytovanie služieb

5.1.
Služby, ktoré ste si objednali, Vám poskytneme vo virtuálnej podobe prostredníctvom nášho Webového sídla. V rámci neho získate prístup na Vaše používateľské Konto, ktoré Vám umožňuje prístup k Službám a ich využívanie spolu so všetkými funkciami, tak ako sú uvedené v rámci týchto VOP.
5.2.
Po okamihu, čo zaznamenáme úspešnú úhradu ceny Služieb, ktoré ste si objednali, Vám zašleme údaje potrebné k prístupu do Vášho Konta. Tieto údaje budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v rámci Vašej Objednávky, a to spravidla do 7 (slovom: siedmich) dní od úspešnej úhrady ceny Služieb.
5.3.
Ak dôjde k používaniu Služieb v rozpore s týmito VOP alebo inými zmluvnými dokumentmi vrátane akejkoľvek formy zneužívania Služieb alebo porušenia zmluvných povinností zo strany Zákazníka, vznikne nám právo na prerušenie poskytovania Služieb. Zákazník sa svojím konaním vzdáva počas trvania uvedeného prerušenia akejkoľvek finančnej kompenzácie, naturálnej alebo akejkoľvek inej náhrady za takto nespotrebované Služby.
5.4.
Uzavretím Zmluvy sa zaväzujete k tomu, že Služby a akékoľvek Dáta poskytované v rámci plnenia Služieb budete využívať výhradne na svoju vlastnú potrebu. Vlastnou potrebou sa rozumie využívanie Služieb a Dát za účelom získania informácií potrebných pre Vaše podnikanie, pričom konečný vzťah využívania Služieb a Dát predstavuje výhradne bezprostredný vzťah medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom. Služby a Dáta preto nemáte právo využívať napríklad na ich ďalšie poskytovanie tretím stranám alebo na Vaše komerčné využitie, využívať ich na účely iného ako priameho marketingu alebo ich za účelom v zmysle tohto bodu zhromažďovať a podobne.
5.5.
Prihlasovacie údaje do Vášho Konta ste povinní náležite chrániť pred zverejnením a poskytnutím osobe, ktorá nie je Zmluvnou stranou.
5.6.
V súvislosti s poskytovaním našich Služieb Vás ubezpečujeme, že nebudeme využívať nijaké informácie týkajúce sa spôsobu, akým Služby využívate alebo informácie o tom, aké podnikateľské subjekty sledujete. Garantujeme Vám úplnú diskrétnosť Vášho používania Služieb a mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa Vášho používania Služieb týkajú.
5.7.
Všetky Služby sú poskytované prostredníctvom diaľkového prístupu k nášmu serveru, ktorý Vám umožňuje naše Webové sídlo a Vaše používateľské Konto. Ide teda o plne kompatibilné prístupy založené na internetovom pripojení a využívaní internetového prehliadača. Ak ide o stiahnutie Dát v podobe súborov, tieto obdržíte v bežnej podobe formátov pdf, .xslx, .csv.

VI. Článok - Zrušenie zmluvy

6.1.
Zmluvu je možné zrušiť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. odstúpením zo strany Poskytovateľa z dôvodov podľa Článku IX. - Vylúčenie zodpovednosti týchto VOP,
 2. odstúpením zo strany Zákazníka z dôvodu zmeny VOP počas platnosti Zmluvy, ak s touto zmenou vyjadril Zákazník nesúhlas do 5 (slovom: piatich) dní od zverejnenia nového znenia VOP; zverejnením VOP sa rozumie doručenie oznámenia o zmene VOP zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi;
 3. výpoveďou zo strany Poskytovateľa s okamžitým účinkom z dôvodu, ak Zákazník svojim konaním akýmkoľvek spôsobom porušuje alebo neplní ustanovenia týchto VOP bez nároku na náhradu za nespotrebované časové obdobie využívania Služieb.
6.2.
Ak dôjde k odstúpeniu of Zmluvy v zmysle bodu 6.1 písm. a. alebo b. týchto VOP, Zákazník má právo na vrátenie časti ceny Služieb zodpovedajúcej nespotrebovanému časovému obdobiu Služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy, od ktorej sa odstupuje, a to do 14 (slovom: štrnástich) dní od doručenia odstúpenia. Zmluvné strany sa dohodli, že nespotrebovaným časovým obdobím je zvyšný počet kalendárnych mesiacov začínajúci od mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane; to neplatí, ak sa Zmluvné strany dohodli na náhradnom plnení.

VII. Článok - Zákazy a práva osobného vlastníctva

7.1.
Zákazník berie na vedomie, že Webové sídlo a Služby, vrátane, avšak nielen, databáz, Dát, spôsobov výpočtu Dát a zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je vždy FinStat a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi práva duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, predpisov autorského práva. Zákazník sa zaväzuje, že bude používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Služby v súlade týmito VOP a v rozsahu zaplatenej Služby. Zákazník sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom chránené informácie a materiály kopírovať, reprodukovať, upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, opätovne publikovať, predávať, rozširovať, sťahovať alebo vytvárať odvodené diela a nebude používať Webové sídlo a Služby, prípadne ich časti, ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva, akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu, neoprávneného automatizovaného sťahovania alebo preťažovania sieťovej kapacity. Pre akékoľvek použitie chránených informácií a materiálov, okrem samotného používania Webového sídla a Služby v súlade s týmito VOP, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti FinStat.
7.2.
Zákazník, ktorý využíva Službu na základe Zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, nezískava žiadne licenčné práva, ako ani žiadne iné práva duševného vlastníctva k Webovému sídla, Službám, ani iným častiam, ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva.
7.3.
Zákazník má zakázané poškodzovať fungovanie a štruktúru Webového sídla tým, že obchádza alebo porušuje bezpečnostné opatrenia, nahráva súbory obsahujúce víry alebo škodlivé programy, vstupuje na užívateľské účty iných Zákazníkov, alebo vykonáva iné nekalé alebo protiprávne konanie porušujúce právne predpisy alebo práva Poskytovateľa.
7.4.
Poskytovateľ má právo na jednostranné vypovedanie Zmluvy v prípade, ak Zákazník svojim konaním akýmkoľvek spôsobom porušuje alebo neplní ustanovenia týchto VOP, v zmysle bodu 6.1 písm.c).

VIII. Článok - Reklamácia

8.1.
Naša spoločnosť FinStat prejavuje maximálne úsilie o spokojnosť našich zákazníkov. Akékoľvek sťažnosti a reklamácie sa spravujú ustanoveniami nášho reklamačného poriadku.

IX. Článok - Vylúčenie zodpovednosti

9.1.
Usilujeme sa o nepretržité poskytovanie Služieb a ich sústavnú dostupnosť prostredníctvom Webového sídla. Naše servery zodpovedajú najvyšším štandardom bezpečnosti a prevádzkyschopnosti tak, aby umožňovali dostupnosť Služieb kedykoľvek ich budete potrebovať. Avšak v prípadoch objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia za takéto poruchy, ktoré nevieme ovplyvniť, nezodpovedáme. Vyvíjame však čo možno najväčšie úsilie v záujme neodkladného riešenia vzniknutých prekážok.
9.2.
Takisto si vyhradzujeme právo nezodpovedať za nijaké škody alebo ujmu vzniknutú v dôsledku prerušenia alebo ukončenia poskytovania Služieb.
9.3.
Všetky Služby, ktorých cena už bola uhradená, budú vždy riadne poskytnuté. Naša spoločnosť FinStat má však právo kedykoľvek ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, poskytovanie Služieb a prevádzku Webového sídla alebo jeho časti a neuzavrieť tak nové Zmluvy s ďalšími Zákazníkmi.
9.4.
Všetky dáta uložené na našich serveroch sú pre Vašu bezpečnosť zálohované. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odstránenie akýchkoľvek informácií, záznamov, obrazových záznamov, údajov, dát, komunikácie alebo akýchkoľvek iných informácií vložených Zákazníkom do Konta, ak tento následok spôsobil Zákazník napríklad neuváženým výmazom dát alebo úmyselne.

X. Článok - Komunikácia, oznamovanie a doručovanie

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu info@finstat.sk.
10.2.
Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve (Objednávke), resp. v elektronickom objednávkovom formulári, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.

XI. Článok - Riešenie sporov a príslušnosť súdov

11.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
11.2.
Podnety alebo sťažnosti našich Zákazníkov prijímame na našej korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese.

XII. Článok - Zmena VOP

12.1.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2019.
12.2.
Touto cestou si vyhradzujeme právo na zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP oznámime prostredníctvom Webového sídla alebo oznámením prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluvné strany sú vždy viazané ustanoveniami VOP platnými v čase platnosti Zmluvy; ustanovenie bodu 6.1 týchto VOP tým nie je dotknuté. Ak Zákazník nevyjadrí nesúhlas so znením VOP do 5 (slovom: piatich) dní od oznámenia o ich zmene, tieto VOP sa stávajú účinné aj vo vzťahu k platnej Zmluve.
12.3.
Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. FinStat v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.
12.4.
Na účely spracovania Vašich osobných údajov je FinStat v pozícii samostatného prevádzkovateľa osobných údajov.

XIII. Článok - Orgán dohľadu

Orgánom dohľadu Prevádzkovateľa je:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Reklamačný poriadok pre používanie služieb

XIV. Článok - Úvodné ustanovenia

14.1.
Spoločnosť FinStat, s. r. o., so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47 165 367, registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89268/B (ako „FinStat“) v súvislosti s uzavretím a plnením Zmluvy o poskytovaní Služieb, vydáva v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), tento reklamačný poriadok.
14.2.
Úlohou reklamačného poriadku je informovať Zákazníka o podmienkach a spôsobe reklamácie Služieb, vrátane údajov o tom, kde môže Zákazník reklamáciu uplatniť, ako aj o nárokoch z vád vyplývajúcich.
14.3.
Tento reklamačný poriadok je normatívny akt spoločnosti FinStat vypracovaný v súlade a na základe právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

XV. Článok - Výklad pojmov

15.1.
Dátami sa rozumejú napríklad informácie, záznamy, obrazové záznamy, údaje, komunikácia, pokyny alebo akékoľvek iné informácie poskytované v rámci Služieb.
15.2.
Kontom sa rozumie užívateľské rozhranie Webového sídla, ktoré umožňuje využívanie Služieb v rámci jednotlivého časového obdobia, ktoré si Zákazník stanoví v Objednávke. Konto je súčasne virtuálny osobný profil Zákazníka umožňujúci sprístupnenie funkcií Webového sídla a jeho jednotlivých Služieb.
15.3.
Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní Služieb predložený Zákazníkom Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu, telefonickej alebo osobnej komunikácie alebo prostredníctvom záväzného pristúpenia k elektronickému objednávkovému formuláru uvedenému na Webovom sídle, ktorým následne dochádza k uzavretiu Zmluvy; to platí aj v prípade predloženia návrhu Poskytovateľom Zákazníkovi. Na vykonanie Objednávky mimo Webového sídla, slúžia nasledujúce kontaktné údaje: pre telefonické Objednávky: 0903 531 533, pre e-mailové Objednávky: info@finstat.sk.
15.4.
Protokol o uplatnení reklamácie je formulár, ktorý doručí Poskytovateľ Zákazníkovi a predstavuje potvrdenie o uplatnení Reklamácie.
15.5.
Protokol o vybavení reklamácie vydáva Poskytovateľ ako doklad o ukončení a vybavení Reklamácie jedným so spôsobov podľa tohto Reklamačného poriadku.
15.6.
Reklamačný poriadok je tento samostatný dokument, ktorý upravuje postup Poskytovateľa a Zákazníka pri Reklamácii Služieb v prípade, že napriek všetkému úsiliu Poskytovateľa o zachovanie vysokej kvality poskytovania Služieb, vznikne na strane Zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady.
15.7.
Reklamácia je podnet Zákazníka adresovaný Poskytovateľovi, ktorým sa Zákazník domáha práva a nároku vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutých Služieb, pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Zákazník postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
15.8.
Službami sa rozumejú služby informačnej spoločnosti1 predstavujúce jednotlivé softvérové funkcie Webového sídla poskytované za odplatu v rámci jednotlivých predplatených Kont, umožňujúcich najmä vytváranie reportov, filtrovanie, prehliadanie a exporty dát a ekonomických údajov alebo informácií o ekonomickom stave podnikateľov a pod.
15.9.
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľ je Zmluvnou stranou.
15.10.
Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo VOP sa rozumejú zmluvné podmienky pre používanie služieb spoločnosti FinStat, predmetom ktorých je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, úprava procesu kúpy Služieb, ustanovenie podmienok ich používania a iné skutočnosti relevantné pre využívanie našich Služieb.
15.11.
Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka https://finstat.sk.
15.12.
Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania alebo oprávnený zástupca právnickej osoby, ktorá uzavrela Zmluvu, ale aj Spotrebiteľ.
15.13.
Zmluvou sa rozumie zmluva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VOP, Reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov a všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny na používanie Služieb aktuálne v čase ich používania.
15.14.
Zmluvnou stranou sa rozumie Poskytovateľ a Zákazník, ktorí navzájom uzavreli Zmluvu.

XVI. Článok - Všeobecné ustanovenia k zodpovednosti za vady

16.1.
Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Služba počas celej platnosti Zmluvy uzavretej v zmysle VOP. Poskytovateľ však nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v používaní Služieb spôsobom, ktorý nie je v súlade s VOP alebo je protiprávny.
16.2.
Služby nie sú použiteľné na právne účely a Poskytovateľ nijako nezodpovedá za obsah Služieb, informácií a Dát, ktoré poskytuje v rámci Služieb, nakoľko tieto informácie nevytvára, ale len spracúva z verejne dostupných zdrojov. Informácie a Dáta, ktoré sú predmetom vytvorenia zo strany Poskytovateľa, ako napríklad ekonomické ukazovatele a štatistiky, sú výsledkom použitia vlastného spôsobu výpočtu, ktorého autorom je Poskytovateľ; používaním Služieb súhlasíte so spôsobom a výsledkom tohto výpočtu a nemáte právo na reklamáciu jeho výsledkov.
16.3.
Vada môže s prihliadnutím na povahu nami poskytovaných Služieb spočívať najmä v nedostupnosti Služieb, nakoľko informácie a Dáta sú Poskytovateľom spracúvané z verejne dostupných zdrojov
16.4.
Ak Zákazník zaznamená vady v poskytovaní Služieb, je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vade dozvedel. Ak nedošlo k uplatneniu reklamácie bez zbytočného odkladu, môže tak Zákazník vykonať aj následne, avšak právo na Kompenzáciu bude mať len v rozsahu zodpovedajúcom 3 (slovom: trom) hodinám prezumovaného trvania vady.
16.5.
Reklamačné konanie začína najneskôr dňom doručenia Reklamácie Poskytovateľovi.

XVII. Článok - Všeobecné ustanovenia k zodpovednosti za vady

17.1.
Zákazník môže uplatniť Reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä na e-mailovej adrese info@finstat.sk.
17.2.
V Reklamácii Zákazník uvedie najmä informáciu o:
 1. povahe vady,
 2. časovom trvaní vady,
 3. dátume vyskytnutia vady.
17.3.
Poskytovateľ má právo požiadať osobu, ktorá Reklamáciu uplatňuje o preukázanie skutočnosti, že je Zmluvnou stranou alebo osobou oprávnenou na používanie Služieb zo strany Zmluvnej strany.

XVIII. Článok - Všeobecné ustanovenia k zodpovednosti za vady

18.1.
Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade uplatnenia Reklamácie máte nasledujúce práva:
 1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Služby, alebo ak sa vada týka len súčasti Služby, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady zriadiť Zákazníkovi novú Službu (Konto), ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne užívať ako Služba bez vady, má Zákazník právo na výmenu Služby alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Služby.
18.2. Zákazník uvedenie, ktoré z práv podľa bodu 18.1 tohto Reklamačného poriadku má záujem zrealizovať.
18.3.
Poskytovateľ pri uplatnení Reklamácie vydá Zákazníkovi 1 (slovom: jedno:) vyhotovenie Protokolu o reklamácii, ktorý predstavuje potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Na Protokole o reklamácii Poskytovateľ vyznačí deň uplatnenia Reklamácie. Ak nie je možné Protokol o reklamácii vydať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s Protokolom o vybavení Reklamácie. V prípade, ak Zákazník uplatní Reklamáciu formou elektronickej komunikácie, doručí Poskytovateľ Protokol o reklamácii, ako aj Protokol o vybavení Reklamácie formou elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu.
18.4.
Protokol o uplatnení reklamácie je formulár, ktorý doručí Poskytovateľ Zákazníkovi a predstavuje potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Protokol o reklamácii musí obsahovať:
 1. evidenčné číslo Reklamácie,
 2. identifikačné údaje Zákazníka,
 3. identifikačné údaje Poskytovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko osoby vybavujúcej Reklamáciu),
 4. deň zaslania Protokolu,
 5. popis vady,
 6. právo požadované Zákazníkom v súlade s §622 a §623 Občianskeho zákonníka (bod 5.1 Reklamačného poriadku),
 7. zoznam a názov príloh.
18.5.
Prílohami protokolu o reklamácii sú napríklad fotodokumentácia zistenej vady.
18.6.
Protokol o vybavení reklamácie vydáva Poskytovateľ ako doklad o ukončení a vybavení Reklamácie jedným so spôsobov podľa tohto Reklamačného poriadku. Protokol o vybavení reklamácie musí obsahovať:
 1. evidenčné číslo Reklamácie,
 2. identifikačné údaje Zákazníka (meno a priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail),
 3. identifikačné údaje Poskytovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko osoby, ktorá vybavovala Reklamáciu v mene Poskytovateľa),
 4. deň začatia reklamačného konania,
 5. spôsob vybavenie Reklamácie.
18.7.
Reklamáciu sa usilujeme vybaviť pokiaľ možno bezodkladne. Ak však ide o technicky zložité prípady, vyhradzujeme si právo na vybavenie reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní od uplatnenia Reklamácie.
18.8.
Ak nevybavíme Vašu Reklamáciu do 30 (slovom: tridsiatich) dní, máte právo na odstúpenie od Zmluvy alebo na výmenu Služby za novú Službu; vedené právo platí len pre Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom.

XIX. Článok - Záverečné ustanovenia

19.1.
Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.8.2019
19.2.
Poskytovateľ má právo na úpravu ako aj zmenu Reklamačného poriadku.