Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
15 084 934€ 15 068 760€ 14 681 530€ 15 074 486€ 14 977 071€ 15 141 334€ 15 414 411€ 15 792 449€ 16 125 829€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
13 848€ 23 468€ 18 497€ 30 279€ 12 016€ 19 027€ 11 714€ 16 171€ 4 287€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
13 848€ 23 468€ 18 497€ 30 279€ 12 016€ 14 323€ 7 010€ 11 455€ 3 707€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 580€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 704€ 4 704€ 4 704€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
15 071 086€ 15 045 292€ 14 663 033€ 15 044 207€ 14 965 055€ 15 122 307€ 15 402 697€ 15 776 278€ 16 121 542€
010
 
Pozemky (031)
557 945€ 557 945€ 557 945€ 557 945€ 557 945€ 557 945€ 557 945€ 557 945€ 557 945€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
19 707€ 19 707€ 19 707€ 19 707€ 19 707€ 17 707€ 17 707€ 17 707€ 17 113€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
13 407 731€ 12 968 161€ 13 011 235€ 13 510 554€ 13 945 109€ 13 995 496€ 14 262 221€ 14 526 560€ 14 770 918€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 065 210€ 1 209 512€ 1 047 845€ 927 328€ 399 841€ 513 240€ 521 786€ 601 839€ 683 375€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
6 902€ 11 505€ 16 108€ 23 505€ 33 899€ 15 764€ 23 372€ 33 628€ 45 300€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
5 827€ 2 160€ 2 429€ 5 168€ 8 554€ 14 235€ 19 667€ 19 018€ 45 961€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
7 764€ 9 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 267 091€ 7 764€ 0€ 0€ 7 920€ 0€ 19 581€ 929€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 699 437€ 5 643 088€ 5 743 055€ 3 566 313€ 2 834 067€ 2 230 649€ 2 198 918€ 2 271 818€ 2 023 648€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
57 593€ 61 217€ 53 508€ 68 459€ 32 184€ 12 560€ 56 987€ 68 689€ 46 622€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
3 456€ 4 122€ 5 819€ 4 550€ 9 392€ 2 395€ 31 050€ 12 151€ 3 925€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
36 349€ 48 403€ 37 981€ 41 908€ 2 029€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
10 524€ 2 600€ 0€ 2 636€ 0€ 18€ 0€ 2 737€ 2 106€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
911€ 1 170€ 2 480€ 15 983€ 20 540€ 9 931€ 25 694€ 53 404€ 40 317€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
6 353€ 4 922€ 7 229€ 3 383€ 224€ 217€ 244€ 398€ 274€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 641 844€ 5 581 871€ 5 689 547€ 3 497 853€ 2 801 884€ 2 218 089€ 2 141 931€ 2 203 128€ 1 976 911€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
792€ 1 104€ 0€ 0€ 92€ 10€ 336€ 1 254€ 66€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 641 052€ 5 580 767€ 5 689 547€ 3 497 853€ 2 801 792€ 2 218 079€ 2 141 595€ 2 201 874€ 1 976 844€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
50 448€ 19 395€ 12 859€ 10 416€ 10 218€ 5 578€ 8 090€ 5 311€ 6 255€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
50 448€ 19 395€ 12 859€ 10 416€ 10 218€ 5 578€ 8 090€ 5 311€ 6 255€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
21 834 819€ 20 731 242€ 20 437 444€ 18 651 214€ 17 821 356€ 17 377 561€ 17 621 420€ 18 069 577€ 18 155 732€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
13 316 880€ 12 320 574€ 11 883 970€ 10 929 474€ 10 317 858€ 9 825 630€ 9 788 412€ 9 788 983€ 9 653 327€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
9 305 951€ 9 158 100€ 8 866 522€ 8 882 664€ 8 533 076€ 8 505 644€ 8 440 364€ 8 436 193€ 8 336 318€
063
 
Základné imanie (411)
8 820 996€ 8 660 300€ 8 134 501€ 8 319 188€ 8 101 165€ 8 027 438€ 8 033 198€ 8 086 694€ 8 149 074€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
106 141€ 67 190€ 66 746€ 82 891€ 99 304€ 73 870€ 59 593€ 77 708€ 67 936€
065
 
Fond reprodukcie (413)
378 815€ 430 610€ 665 274€ 480 585€ 332 607€ 404 335€ 347 574€ 271 791€ 119 308€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
3 054 440€ 2 712 027€ 2 039 743€ 1 424 629€ 1 286 905€ 1 305 999€ 1 258 377€ 1 163 962€ 1 295 917€
069
 
Rezervný fond (421)
3 001 174€ 2 663 464€ 1 978 298€ 1 357 504€ 1 226 208€ 1 224 913€ 1 200 473€ 1 128 829€ 1 241 680€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
53 266€ 48 563€ 61 446€ 67 125€ 60 696€ 81 086€ 57 904€ 35 133€ 54 236€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
956 488€ 450 447€ 977 705€ 622 181€ 497 877€ 13 988€ 89 670€ 188 828€ 21 092€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
792 241€ 745 387€ 668 718€ 643 430€ 702 164€ 522 153€ 599 496€ 615 869€ 586 709€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
101 444€ 98 250€ 88 601€ 80 837€ 73 386€ 58 205€ 63 099€ 93 490€ 89 956€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
101 444€ 98 250€ 88 601€ 80 837€ 73 386€ 58 205€ 63 099€ 93 490€ 89 956€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
3 728€ 5 512€ 9 685€ 12 031€ 14 455€ 17 790€ 11 752€ 7 327€ 4 622€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 728€ 5 512€ 9 685€ 12 031€ 14 455€ 17 790€ 11 752€ 7 327€ 4 622€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
687 069€ 641 626€ 570 431€ 550 562€ 614 323€ 446 158€ 524 645€ 515 052€ 492 131€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
38 193€ 39 328€ 49 878€ 74 694€ 57 316€ 48 317€ 52 348€ 78 028€ 52 261€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
333 619€ 307 415€ 266 521€ 250 221€ 292 832€ 206 214€ 266 408€ 243 362€ 257 740€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
207 478€ 187 245€ 164 175€ 153 707€ 176 741€ 127 362€ 149 394€ 136 759€ 125 143€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
68 454€ 68 619€ 60 076€ 52 545€ 64 139€ 41 419€ 53 803€ 54 291€ 54 284€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
39 327€ 39 019€ 29 781€ 19 395€ 23 296€ 22 845€ 2 692€ 2 612€ 2 703€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
7 725 698€ 7 665 281€ 7 884 756€ 7 078 310€ 6 801 334€ 7 029 777€ 7 233 511€ 7 664 726€ 7 915 697€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 867€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
7 725 698€ 7 665 281€ 7 884 756€ 7 078 310€ 6 801 334€ 7 029 777€ 7 233 511€ 7 663 859€ 7 915 697€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
21 834 819€ 20 731 242€ 20 437 444€ 18 651 214€ 17 821 356€ 17 377 561€ 17 621 420€ 18 069 577€ 18 155 732€