Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 04. 03. 2024.

Štatistika vzniku a zániku firiem

V štatistike vzniku a zániku firiem sú zahrnuté nasledujúce právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Prehľad vzniku a zániku firiem v rokoch 2012 až 2024

Počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v roku 2021. Vysoký počet zaniknutých firiem, 15 290, bol do veľkej miery spôsobený legislatívnymi zmenami. Cieľom Ministerstva spravodlivosti bolo vyčistenie Obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v Obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Podobne bolo vymazaných vyše 2600 spoločností 8. apríla 2022. Jednalo sa o spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladal sa ich zánik. Zvýšený počet zaniknutých firiem bol aj po zavedení daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 klesal počet zrušených firiem na hodnoty spred roka 2014.

Prehľad vzniku a zániku firiem po mesiacoch v rokoch 2012 až 2024

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu zaniknutých firiem v novembri 2021, kedy bolo „čistenie“ Obchodného registra. Vysoký nárast počtu vzniknutých firiem bol v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik právnických osôb podľa právnej formy

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a iných, od roku 2012.

Prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Akciová spoločnosť 282 259 178 226 230 224 209 186 199 216 164 167 25
Družstvo 33 51 33 52 60 68 80 63 43 71 56 81 2
Iné organizácie a združenia 2 333 2 716 3 618 2 933 2 873 2 928 2 970 3 155 2 436 2 618 2 727 3 060 168
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 56 81 82 67 91 14
Komanditná spoločnosť 156 191 190 66 77 76 70 50 39 32 38 44 5
Neziskové organizácie a nadácie 320 235 253 377 275 205 166 127 139 143 117 149 3
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1 4 5 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 35 35 69 38 23 27 40 40 32 37 50 36 9
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 951 26 730 12 885 12 447 18 055 19 783 19 697 20 552 18 951 19 237 20 039 21 463 4 066
Verejná obchodná spoločnosť 19 27 24 23 31 91 39 27 23 24 19 13 4
Zahraničné právnické osoby 172 160 159 167 168 167 179 136 119 150 130 138 9
Spolu 23 304 30 406 17 415 16 331 21 792 23 626 23 516 24 401 22 063 22 611 23 411 25 247 4 305

Prehľad počtu zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Ako už bolo spomenuté, vysoký nárast počtu zaniknutých firiem, najmä spoločností s ručením obmedzeným, bol spôsobený „čistením“ Obchodného registra. V roku 2020 nie je ani pri jednej právnej forme badať výrazne zvýšený zánik firiem v súvislosti s pandémiou COVID-19.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Akciová spoločnosť 282 272 214 271 288 200 201 169 154 899 239 170 35
Družstvo 79 74 78 88 74 61 48 53 38 452 102 36 6
Iné organizácie a združenia 291 367 331 293 265 571 268 694 293 1 481 232 232 25
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5
Komanditná spoločnosť 28 14 17 55 51 50 48 43 46 53 68 32 4
Neziskové organizácie a nadácie 68 72 71 60 103 92 97 76 53 40 39 54 2
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3 0 2 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 163 109 112 57 61 40 43 55 34 62 23 68 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 377 4 460 6 777 8 418 8 368 8 556 4 980 3 878 3 925 13 845 5 724 4 749 823
Verejná obchodná spoločnosť 28 37 49 49 49 47 36 29 34 39 151 90 35
Zahraničné právnické osoby 89 83 118 109 110 106 94 86 79 108 389 460 16
Spolu 5 405 5 489 7 769 9 401 9 371 9 726 5 816 5 085 4 657 16 983 6 968 5 897 951

Štatistika vzniku a zániku živností

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku a zániku živnostníkov a SZČO od roku 2012.

Prehľad vzniku a zániku živností v rokoch 2012 až 2024

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol aj napriek pandémii COVID-19 najvyšší v roku 2022. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V rokoch 2020 a 2021 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021 a počet zaniknutých živností bol najvyšší v decembri 2013.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma eN - taxes s. r. o. 29.2.2024
nová firma Axolotl s. r. o. 29.2.2024
nová firma CZUCZOR AGRO s. r. o. 29.2.2024
nová firma RETIRO s.r.o. 29.2.2024
nová firma S937 trade s. r. o. 29.2.2024
nová firma S936 trade s. r. o. 29.2.2024
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma UNDER 15 s. r. o. 28.2.2024
zrušená firma SWORD 54 s. r. o. 28.2.2024
zrušená firma ProBau Company, s. r. o. 28.2.2024
zrušená firma NVA MANAGEMENT, s.r.o. v likvidácii 28.2.2024
zrušená firma MARCEL - COMPANY, s. r. o. 28.2.2024
zrušená firma LILLA TRANS s. r. o. 28.2.2024
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.