Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 22. 03. 2023.

Štatistika vzniku a zániku firiem

V štatistike vzniku a zániku firiem sú zahrnuté nasledujúce právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Prehľad vzniku a zániku firiem v rokoch 2012 až 2023

Počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v roku 2021. Vysoký počet zaniknutých firiem, 16 275, bol do veľkej miery spôsobený legislatívnymi zmenami. Cieľom Ministerstva spravodlivosti bolo vyčistenie Obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v Obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Zvýšený počet zaniknutých firiem bol aj po zavedení daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 klesal počet zrušených firiem na hodnoty spred roka 2014.

Prehľad vzniku a zániku firiem po mesiacoch v rokoch 2012 až 2023

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu zaniknutých firiem v novembri 2021, kedy bolo „čistenie“ Obchodného registra. Vysoký nárast počtu vzniknutých firiem bol v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik právnických osôb podľa právnej formy

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a iných, od roku 2012.

Prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Akciová spoločnosť 283 258 178 227 231 220 207 185 201 213 158 34
Družstvo 33 51 33 52 60 68 80 63 43 71 56 2
Iné organizácie a združenia 2 332 2 700 3 572 2 925 2 872 2 926 2 967 3 151 2 433 2 615 2 448 172
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 56 81 82 67 17
Komanditná spoločnosť 160 192 190 66 77 75 70 50 38 32 38 14
Neziskové organizácie a nadácie 319 236 252 375 275 205 166 127 138 142 116 28
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1 4 1
Príspevkové a rozpočtové organizácie 29 27 69 37 20 22 35 31 30 37 48 13
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 956 26 739 12 888 12 448 18 066 19 805 19 715 20 564 18 963 19 252 20 053 4 985
Verejná obchodná spoločnosť 9 18 21 21 20 74 23 16 10 12 9 0
Zahraničné právnické osoby 172 160 159 167 168 168 179 136 119 150 130 5
Spolu 23 296 30 383 17 368 16 320 21 789 23 620 23 508 24 388 22 057 22 607 23 127 5 271

Prehľad počtu zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Ako už bolo spomenuté, vysoký nárast počtu zaniknutých firiem, najmä spoločností s ručením obmedzeným, bol spôsobený „čistením“ Obchodného registra. V roku 2020 nie je ani pri jednej právnej forme badať výrazne zvýšený zánik firiem v súvislosti s pandémiou COVID-19.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Akciová spoločnosť 282 272 214 271 288 200 201 169 155 901 240 37
Družstvo 79 74 78 88 74 61 48 53 38 453 105 5
Iné organizácie a združenia 284 309 321 279 259 562 263 688 271 1 476 227 42
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Komanditná spoločnosť 28 14 17 55 51 50 48 43 47 53 68 4
Neziskové organizácie a nadácie 68 72 71 59 103 92 97 76 51 40 30 1
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3 0 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 163 109 112 57 61 40 43 55 30 61 23 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 378 4 461 6 779 8 419 8 367 8 558 4 989 3 884 3 933 13 865 5 750 1 068
Verejná obchodná spoločnosť 28 37 49 49 49 47 36 29 34 39 150 13
Zahraničné právnické osoby 89 83 118 109 110 106 94 86 79 108 391 394
Spolu 5 399 5 432 7 761 9 387 9 364 9 719 5 820 5 085 4 639 17 000 6 985 1 565

Štatistika vzniku a zániku živností

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku a zániku živnostníkov a SZČO od roku 2012.

Prehľad vzniku a zániku živností v rokoch 2012 až 2023

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol aj napriek pandémii COVID-19 najvyšší v roku 2021. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V rokoch 2020 a 2021 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021 a počet zaniknutých živností bol najvyšší v decembri 2013.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma SS Sight, s.r.o. 20.3.2023
nová firma Bois s. r. o. 20.3.2023
nová firma ABS Solution, s. r. o. 18.3.2023
nová firma R AGRO - FOREST, s. r. o. 18.3.2023
nová firma PEMA42 s.r.o. 18.3.2023
nová firma EMKA SUMMER CAMPS s. r. o. 18.3.2023
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma Vartimer, s.r.o. 17.3.2023
zrušená firma Semilan, s. r. o. v likvidácii 17.3.2023
zrušená firma SAPID, s. r. o. 17.3.2023
zrušená firma NCDCP, a. s. v likvidácii 17.3.2023
zrušená firma Dočista SK s. r. o. 17.3.2023
zrušená firma Business Progress s. r. o. v likvidácii 17.3.2023
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.