Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat API - Automatický prenos dát do vášho informačného systému

Naša ponuka API zahŕňa

 • až 10 rôznych druhov API: zmeny a informácie o firmách, nové účtovné závierky, priebeh konaní, zverejnenia súdnych rozhodnutí a platobných rozkazov, monitoring firiem, české firmy, exekúcie
 • údaje z viac ako 20 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
 • integrácia dát bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás
 • publikujeme podrobný changelog pri úpravách, pričom zachovávame spätnú kompatibilitu
 • neobmedzený 24 / 7 prístup v rámci nastaveného limitu
 • podporované vystupné formáty JSON a XML
 • príklady implementácie klienta pre PHP a C# (.NET, .NET Core)
 • podrobná dokumentácia jednotlivých typov API s príkladmi a popisom dopytov, odpovedí a návratových kódov
 • konzultácie s našim technickým oddelením v prípade problémov s implementáciou
 • vybrané API ponúkame v rámci balíkov FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Preskúmajte portfólio našich API:

PREMIUM API

Základné údaje o slovenských a českých firmách

Pracujte s vždy aktuálnymi fakturačnými údajmi slovenských a českých firiem a živnostníkov priamo vo vašom informačnom systéme. Vďaka funkcii na automatické dopĺňanie názvu sa dáta o firme načítajú do vášho systému hneď po zadaní IČO alebo názvu firmy. Indikátorom vás tiež upozorníme na výskyt kritických udalostí a zmien vo firme. Keď si potrebujete overovať vašich obchodných partnerov bližšie, môžete do vášho systému pridať priamy odkaz na detaily firiem na FinState, kde nájdete detailné informácie o ich finančnom zdraví.

Využitie PREMIUM API:

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií
Parametre PREMIUM API
Slovenské firmy:
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • registračné údaje zápisu na súde
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma
 • SK NACE, odvetvie
 • príznak pozastavenej živnosti
 • indikátory výskytu:
  • konkurzné, reštrukturalizačné, likvidačné konania a oddlženia
  • dlhy: Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad
  • pohľadávky štátu
  • platobného rozkazu
  • súdnych rozhodnutí
  • zmeny v Obchodnom registri
  • zápisu v Registri partnerov verejného sektora
 • finančné údaje:
  • indikácia nárastu či poklesu tržieb, zisku a straty
  • zisk za aktuálny rok
  • celkové výnosy za aktuálny rok
  • kategória obratu
 • odkazy na:
  • detail firmy na FinState
  • súdne rozhodnutia
  • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
  • osoby vo firme na FinState
České firmy:
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma, druh vlastníctva
 • CZ NACE, odvetvie
 • počet zamestnancov
 • indikátor výskytu v insolvenčnom registri: konkurzy a reštrukturalizácie
 • odkaz na detail firmy na FinState

Spolu so PREMIUM API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

PREMIUM API je súčasťou služby FinStat PREMIUM.
ELITE API

Najdôležitejšie údaje o firmách

Okrem všetkých parametrov PREMIUM API táto verzia ponúka aj bližšie informácie o kritických udalostiach, kontaktné a finančné údaje firiem. Môžete tak pracovať s najdôležitejšími údajmi vašich obchodných partnerov priamo vo vlastnom informačnom systéme.

Využitie ELITE API:

 • sledovanie kritických udalostí obchodných partnerov
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • automatický import kontaktných údajov
Parametre ELITE API

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti, meno živnostníka v štruktúrovanej forme
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku, príznak pozastavenej živnosti
 • SK NACE, predmet podnikania
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje: email, telefón, web
 • zoznam pobočiek
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • indikácia platobného rozkazu a súdneho rozhodnutia
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • súdne rozhodnutia: počet, dátum, odporca, navrhovateľ, zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia:
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia
 • posledné dátumy zmien v konaní
Pohľadávky štátu:
 • indikácia pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • celkové výnosy
 • ROA výnosy
 • kategória obratu
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • pomer cudzích zdrojov
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív
 • návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť
 • odpisy
 • credit scoring
 • hrubá marža

Spolu so ELITE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

ELITE API je súčasťou služby FinStat ELITE.
ULTIMATE API

Kompletné údaje o firmách

ULTIMATE API predstavuje najrozsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame ako súčasť služby FinStat ULTIMATE. Okrem všetkých parametrov verzií PREMIUM a ELITE obsahuje najkomplexnejšie finančné údaje spoločností a detailné informácie o osobách a funkciách vo firmách, konkurzoch a reštrukturalizáciách. Informácie o konaniach čerpáme z Registra úpadcov, Obchodného vestníka a Obchodného registra.

Využitie ULTIMATE API:

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
 • automatický import kontaktných údajov do vášho systému
Parametre ULTIMATE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:
 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • zápis a zrušenie v Obchodnom registri
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • adresa registrového súdu
 • celé mená a adresy osôb vo firmách
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • dátum začatia a ukončenia platnosti funkcie
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme, osoby aj z Registra partnerov verejného sektora
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:
 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca
Konkurzy, reštrukturalizácie, oddlženia a likvidácie:
 • detailné informácie o konaniach:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • stav konania
  • lehoty
  • aktuálny správca konania
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Pohľadávky štátu:
 • upozornenie na pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • kategória obratu
 • celkové výnosy
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
 • EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
 • pridaná hodnota
 • ROE - návratnosť kapitálu
 • ROA - návratnosť aktív
 • celková zadlženosť
 • personálne náklady
 • odpisy
 • daňové pohľadávky a dotácie
 • kurzové zisky
 • kurzové straty
 • hrubá marža
 • credit scoring

Spolu so ULTIMATE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

ULTIMATE API je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.
API na synchronizáciu portfólia na Finstate

Jednoduché prepojenie portfólií vo vašom IS a na FinState

Automaticky pridávajte monitorované firmy do FinStatu priamo z vášho informačného systému.

Ako API na synchronizáciu portfólia na Finstate funguje:

 • po zakúpení služby FinStat PREMIUM, FinStat ELITE alebo FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • vo svojom konte si môžete nastaviť emailové notifikácie
 • po integrácii automaticky pridávate alebo odoberáte subjekty do portfólia vo vášom informačnom systéme
 • zmeny sa automaticky synchronizujú, takže môžete vždy pracovať s aktuálnym zoznamom vašich obchodných partnerov aj na FinState
Monitoring API je súčasťou služieb FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE
API na automatické dopĺňanie podľa názvu

Automatické doplňovanie názvov spoločností

API na automatické dopĺňanie podľa názvu je doplnková funkcia PREMIUM API, ELITE API a ULTIMATE API. S jeho pomocou nepotrebujete na získanie údajov o firme poznať jej IČO.

Ako API na automatické dopĺňanie podľa názvu funguje:

 • Po zadaní aspoň 3 začiatočných písmen z názvu spoločnosti sa vám zobrazí 10 najpravdepodobnejších možností, z ktorých si jednoducho vyberiete tú, ktorú hľadáte
 • Do systému sa Vám následne dotiahnu údaje o zvolenej firme
Denný zmenový súbor s rozšírenými údajmi o firmách

Sledovanie najdôležitejších zmien v celej databáze

Udržujte si Vašu databázu firiem a živnostníkov aktuálnu bez nutnosti denne dopytovať všetky IČO na zmeny. Každý deň Vám vygenerujeme súbor, ktorý obsahuje najdôležitejšie zmeny vo finančných a fakturačných údajoch a kritických udalostiach v celej FinStat databáze za posledných 24 hodín.

Využitie API:

 • import novozaložených firiem a živnostníkov
 • denný import všetkých firiem, u ktorých nastala zmena
 • automatický import kontaktných údajov
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
Parametre Denného zmenového súboru s rozšírenými údajmi o firmách

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti / živnosti
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • SK NACE
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje firiem: email, telefón, web
 • detail firmy na FinState
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia a platobné rozkazy
 • indikácia platobného rozkazu, neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia

Finančné údaje

Finančné údaje za 2 roky
 • zisk
 • tržby
 • hrubá marža
 • pomer cudzích zdrojov
 • ROA
Denný zmenový súbor s podrobnými údajmi o firmách

Sledovanie podrobností, vrátane zmien štatutárov, stavu a priebehu konkurzných konaní a iných kritických udalostí

Denný zmenový súbor s podrobnými údajmi o firmách predstavuje najobsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame. Bez nutnosti dopytovať konkrétne IČO Vám denne vygeneruje podrobné informácie o zmenách v osobách a ich funkciách, o aktivite firiem a živnostníkov a zachytí aj priebeh kritických a dôležitých udalostí.

Využitie API:

 • import novozaložených firiem a živnostníkov
 • hromadný import podrobných údajov o firmách do vášho systému
 • denný import všetkých firiem, u ktorých nastala zmena
 • automatický import kontaktných údajov
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
Parametre Denného zmenového súboru s podrobnými údajmi o firmách

Všeobecné info

 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • adresa registrového súdu
 • zápis, dátum vzniku a zániku z viacerých zdrojov
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje firiem: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • celé mená a adresy osôb vo firmách z Obchodného registra
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • dátum začatia a ukončenia platnosti funkcie
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme
 • koneční užívatelia výhod a indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:
 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • výskyt v DPH zoznamoch Finančnej správy
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia a platobné rozkazy
 • detailné informácie o konaniach z Obchodného registra, Obchodného vestníka a Registra úpadcov:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • aktuálny stav
  • dôležité dátumy
  • lehoty
  • správca
 • indikácia likvidácie firmy už od prvej zmienky Obchodnom registri
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciác
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Pohľadávky štátu
 • upozornenie na pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

Finančné údaje
 • kategória obratu
 • zisk za 2 roky
 • tržby za 2 roky
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • credit scoring
Denný zmenový súbor na finančné výkazy

Sledovanie novozverejnených účtovných závierok

Pomocou tohto API budete mať vo svojej databáze vždy najnovšie finančné údaje firiem. Každý deň Vám vygenerujeme súbor obsahujúci údaje všetkých riadkov tých účtovných závierok, ktoré boli zverejnené za posledných 24 hodín.

Využitie API:

 • hromadná denná aktualizácia hospodárskych výsledkov firiem
 • jednoduchý import do systému vďaka konverzii všetkých šablón
 • vypracovanie sektorových a iných analýz vďaka možnosti pracovať so všetkými dostupnými finančnými ukazovateľmi naraz
 • tvorba vlastných kreditných, skoringových a predikčných modelov
Parametre Denného zmenového súboru na finančné výkazy
 • všetky riadky aktív a pasív novozverejnených závierok
 • všetky položky závierok konvertovaných do šablóny typu 2011
API na účtovné výkazy firiem

Aktuálne finančné údaje slovenských firiem

Automaticky si sťahujte do Vášho informačného systému všetky typy šablón závierok za všetky dostupné roky.

Využitie API:

 • automatický import hospodárskych výsledkov firiem do vášho systému
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • vypracovanie sektorových a iných analýz vďaka možnosti pracovať so všetkými dostupnými finančnými ukazovateľmi naraz
 • tvorba vlastných kreditných, skoringových a predikčných modelov
Parametre API na účtovné výkazy firiem
 • všetky riadky aktív a pasív závierok podľa zvolenej šablóny
 • všetky účtovné závierky za dostupné roky v originálnych šablónach a aj konvertované do jednotného typu šablóny 2011
API na sledovanie dôležitých udalostí

Sledovanie priebehu konkurzných a iných dôležitých konaní

API Vám umožní sledovať priebeh a zmeny stavov konkurzných a iných konaní v celej databáze FinStatu bez nutnosti sťahovať všetky typy zmien, či dopytovať všetky IČO. Na jeden dopyt Vám zašleme všetky zmeny v konaniach, ktoré nastali za posledných 10 dní.

Využitie API:

 • sledovanie zmien stavov konkurzných konaní
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • sledovanie priebehu oddlžení
 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
 • analýza kritických udalostí
 • analýza konkurzov podľa regionálneho zaradenia
Parametre API na sledovanie dôležitých udalostí
 • IČO, adresa, regionálne zaradenie subjektu, navrhovateľa, správcu a veriteľa
 • adresa a región súdu
 • typ konania a udalosti
 • aktuálny stav konania
 • dátum zverejnenia udalosti
 • dátum a dôvod ukončenia konania
 • odkaz na podrobnosti o konaní na FinState
 • identifikačné číslo podania, informácia o výdajcovi a odosielateľovi podania
API na vyhľadávanie exekúcií

Informácie o exekúciách priamo vo Vašom informačnom systéme

Dopytujte exekúcie priamo vo vašom informačnom systéme s 50% zľavou vďaka nášmu API na vyhľadávanie exekúcií. Ako náš zákazník máte základnú cenovú hladinu za vyhľadávanie iba 1€ - základná cenová hladina za vyhľadanie v Centrálnom registri exekúcií je 2€.

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:

 • po zakúpení služby FinStat PREMIUM , FinStat ELITE alebo FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 • vyhľadáte osoby alebo firmy v registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z kreditu odčíta 1€
 • informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom: IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania
API na vyhľadávanie exekúcií je súčasťou služieb FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE

Integrácie FinStat API do informačných systémov

FinStat API je možné prepojiť/integrovať s akýmkoľvek informačným systémom alebo softvérom. Naše API je prepojené s desiatkami ERP, CRM, webovými aplikáciami a rôznymi softvérmi.

Integrácia do SAP

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou ORIWIN Vám prinášame možnosť prepojenia údajov FinStatu priamo s dátami vo Vašom systéme SAP. Integrácia je navrhnutá pre ULTIMATE API, ktoré je súčasťou balíka FinStat ULTIMATE, a predstavuje najvyššiu verziu našich API služieb.

SAP
Integrácia ULTIMATE API v jednom rozhraní Vášho informačného systému Vám umožní:
 • vytvárať a zakladať nových dodávateľov, odberateľov, objednávky a faktúry priamo v systéme SAP s aktuálnymi údajmi
 • jednoducho monitorovať a posudzovať finančné zdravie obchodných partnerov:
  detailné informácie o kritických udalostiach firiem ako konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, atď. máte priamo vo svojom portfóliu firiem

Viac o integrácii »

Integrácie do Microsoft Dynamics

Byznys CRM

Byznys CRM s.r.o. je dynamická spoločnosť špecializujúca se na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi a optimalizáciou ďalších kľúčových firemných procesov. Pomáha svojim klientom zvyšovať produktivitu zamestnancov hlavne v oddeleniach obchodu, marketingu a služieb zákazníkom, ale i v iných ťažiskových oblastiach.

Viac o integrácii: www.byznyscrm.cz

Integrácia Finstat API do Microsoft Dynamics od Byznys CRM
essence

Česká spoločnosť špecializujúca sa na návrh a implementáciu vysokokvalitných informačných systémov. Vďaka konkrétnym konkurenčným výhodám, osvedčeným postupom a silnému partnerstvu s divíziou Business Solutions spoločnosti Microsoft dnes Essence pracuje pre viac ako 100 prestížnych klientov v 10 krajinách.

Viac o spoločnosti: www.essencebs.cz

exe.sk

Už 25 rokov sme hrdým partnerom spoločnosti Microsoft. Od predaja licencií a integrácie systémových riešení sme sa po rokoch skúseností pustili aj do prekladateľských služieb a lokalizácie softvéru. Dnes máme za sebou stovky komplexných a veľmi úspešných projektov, pričom nezabúdame na naše začiatky a s rešpektom hľadíme dopredu.

Viac o spoločnosti: www.exe.sk

HT Solution

Slovenský výrobca a dodávateľ podnikového informačného systému eso/es overeného priemyslom. Manažérske dashboardy a analýzy, optimalizácia zásob, riadené sklady, WMS, MRP, CRP, Kanban a veľa ďalšieho. Analýza podnikových procesov, identifikácia úzkych miest. Zvýšenie miery automatizácie, zavedenie princípov štíhlej výroby. 22 ročné skúsenosti.

Viac o informačnom systéme eso/es: www.htsolution.sk

Integrácia Finstat API v ESO od HT Solution

Sme spoločnosť DUPLEX s.r.o. a od svojho vzniku sa venujeme firemným digitálnym riešeniam. V súčasnej ére digitálnej transformácie spájame cloudové aplikácie v jeden celok a vytvárame firemné riešenia pre ľudí, ktorý chcú žiť a pracovať lepšie.

Sme autorizovaným partnerom Podia od spoločnosti CITRIX Systems. Toto fantastické riešenie, ktoré spolupracuje s mnohými najobľúbenejšími aplikáciami ako napr. Dropbox, Google Drive, Google Calendar, Microsoft Office 365 a mnohými ďalšími upravujeme pre slovenské a české firmy.

Na našej stránke shifra.sk si môžte bezplatne stiahnuť free CRM riešenie, ktoré je prispôsobené k integrácii s FinStat.

Viac o spoločnosti: www.shifra.sk

Integrácia Finstat API do CRM systému PODIO
DCIT

Ťažiskovým produktom Spoločnosti DCIT s.r.o. je informačný systém QI. QI je elastický podnikový informačný systém, ktorý je celkom ojedinelý svojou celkovou koncepciou, vysokou koncentráciou špičkových technológií a progresívnou licenčnou politikou. Jeho základnou vlastnosťou je schopnosť prispôsobovať sa zmenám okolia a potrebám zákazníka za plnej prevádzky. Navyše obsahuje vývojové prostredie pre rýchly vývoj a implementáciu aplikácií. QI nie je odborovo orientovaný a je úspešne využívaný subjektmi všetkých veľkostí, a to v oblastiach obchodu, služieb, ekonomiky, výroby aj štátnej správy.

Viac o informačnom systéme QI: www.dcit.sk

Integrácia Finstat API v QI od DCIT
Exalogic

Hlavným predmetom činnosti firmy EXALOGIC je tvorba vlastného účtovného softvéru OBERON na platforme Microsoft Windows, ktorý komplexne rieši účtovnú agendu pre malé a stredne veľké firmy z rôznych oblastí podnikania.

Viac o informačnom systéme Oberon: www.exalogic.sk

Integrácia Finstat API v Oberon od Exalogic
Superfaktúra.sk

Jednoduchá (napriek tomu pomerne komplexná) online aplikácia na správu agendy malých a stredných firiem a živnostníkov. Správa vydaných (faktúry, cenové ponuky, dodacie listy, ...) a prijatých dokladov (náklady). Prehľady fakturácie a cashflow, automatizácia procesov a párovania platieb, online platobné tlačidlá priamo na faktúrach, exporty pre účtovné programy.

Viac o spoločnosti: www.superfaktura.sk

Integrácia Finstat API v Superfaktúra.sk
Q-invoice

Q-invoice je online fakturačný systém, ktorý vznikol v Holandskom Haagu. Dlhoročné skúsenosti, tisícky spokojných klientov a silná pozícia na európskom trhu boli hlavné dôvody pre to, aby sme priniesli Q-invoice aj slovenským klientom. Q-invoice je systém, v ktorom si podnikateľ vie vystaviť akýkoľvek doklad, nie iba faktúry - cenové ponuky, objednávky, proforma faktúry, dobropisy atď. Okrem dokladov má používateľ prehľad o podnikaní, má možnosť prijímať online platby, prezerať si rôzne výkazy a celkovo si zautomatizovať agendu čo najviac.

Viac o spoločnosti: www.q-invoice.sk

Integrácia Finstat API v Q-invoice
Q-invoice

Spoločnosť SUNSOFT plus spol. s r.o. sa zaoberá vývojom a implementovaním podnikových informačných systémov už 25 rokov. Ťažiskovým produktom je v súčasnosti informačný systém EsoSun, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti v oblasti internej, obchodnej - vzťahov so zákazníkmi (CRM) a servisnej, riadenie projektov, údržby strojov a zariadení (CMMS a VTZ). V spojení s ERP systémom (PU, OASIS) poskytuje ucelený nástroj pre spoločnosti s rôznym zameraním. Umožňuje flexibilne zobrazovať dáta s vlastnými pohľadmi, vlastným dizajnom vstupných formulárov a vlastnými analytickými výstupmi.

Viac o spoločnosti: www.sunsoft.sk

Integrácia Finstat API v EcoSun
shoptet

Shoptet je jedným z najväčších poskytovateľov e-shopového riešení s viac ako 10 000 aktívnymi obchodmi v Českej republike i na Slovensku. Spoločne s integrovaným pokladničným systémom ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenie pre predaj na internete aj v prevádzkach, a to v pohodlí prehliadača - bez nutnosti nakupovať drahé zariadenia. V rámci svojho neustáleho vývoja sa snaží dbať na aktuálne trendy aj spätnú väzbu od svojich zákazníkov, ktorým navyše poskytuje prvotriednu technickú podporu.

Viac o spoločnosti: www.shoptet.cz

Integrácia Finstat API v Shoptet
jaspravim

Jaspravim.sk prichádza na POMOC. Vytvára bezpečné miesto, kde sa stretneš s kupujúcimi a predajcami z celého Slovenska. Jaspravim.sk ti umožní svojím koníčkom sa aj uživiť. Nakupuj, predávaj a zarábaj bezpečne služby doručiteľné cez internet a na ďiaľku, ako aj originálne ručne vyrábané produkty. FinStat API sme integrovali v našej pokladni a v profile nakupujúcich, ktorí tak nemusia vypĺňať firemné údaje.

Všetky informácie na www.jaspravim.sk

Integrácia Finstat API v Jaspravím
KARAT Software

Informačný systém KARAT vám umožní úspešne plánovať a rozhodovať. Povedie vás k efektívnemu využívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. Pozícia popredného dodávateľa informačných systémov v ČR nás zaväzuje, aby sme aj vám pomohli obstát a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

Všetky informácie na www.karatsoftware.sk

Integrácia Finstat API v informačnom systéme KARAT
IS Optivus

Sme spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. , zameraná na vývoj a správu informačného systému Optivus pre malé a stredné spoločnosti. V Optivuse sme spojili dlhoročné skúsenosti z vývoja špecializovaných informačných systémov spolu s potrebou firiem rýchlo a efektívne spracovať informácie o zákazníkoch a vlastnej činnosti. Vznikol modulárny systém, ktorý používa najmodernejšie znalosti z oblasti spracovania údajov. To všetko je v modernom dizajne s príjemným komfortom ovládania.

Podrobnejšie informácie o IS Optivus nájdete na našej stránke www.optivus.sk a samozrejme radi ho predstavíme prostredníctvom prezentácie. Viac o našej spoločnosti sa dozviete na stránke www.akcent.sk.

Integrácia Finstat API v informačnom systéme Optivus
IS Optivus

Aurus je slovenský výrobca podnikových informačných systémov. Aurus EKONOMIKA je treťou generáciou Aurus ERP systému, ktorý je vhodný pre podniky s výrobnou a obchodnou činnosťou ľubovoľnej veľkosti. Má jedinečne prepracované odvetvové riešenia pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Systém je intuitívny, efektívne a rýchlo implementovateľný.

Viac na www.aurus.sk

Integrácia Finstat API v podnikovom informačnom systéme Aurus
Zoznam ďalších integrácií:
 • SAP
 • Asseco Solutions
 • ABRA Gen
 • BiWare

Pridajte sa k našim spokojným klientom

S Finstatom je ukážková spolupráca! Ako po ľudskej, tak aj po technickej stránke. Na všetky špecifické otázky a problémy sme vždy dostali relevantné odpovede a riešenia.
quote
SuperFaktúra.sk, s.r.o.
Braňo Šimo, spoluzakladateľ
SuperFaktúra.sk, s.r.o.
ABRA Pelikan Solitea Slovanet Viessmann Zlavomat ANASOFT DHL WebSupport marsann Union pwc Edenred SuperFaktura Slovnaft decodom intrum justitia Ptacek AVIS STRABAG Dovera STAVMAT GENERALI TatraSoft