Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

I. Ako FinStat pristupuje k spracúvaniu mojich osobných údajov podľa nariadenia GDPR?

Spoločnosť FinStat, s. r. o., ako prevádzkovateľ webového portálu finstat.sk, zbiera a na jednom mieste zhromažďuje údaje najmä o právnických osobách a výsledkoch ich podnikania, avšak  v  rámci toho dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy, práv dotknutých osôb a k  ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Na tento účel Vám v nasledujúcom texte poskytneme všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

II. Aké sú kontaktné údaje spoločnosti FinStat?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje je spoločnosť FinStat, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89268/B, so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO 47 165 367, IČ DPH: SK 2023771332, DIČ 2023771332 („Finstat“). Štatutárnym orgánom spoločnosti FinStat, s. r. o., je konateľ spoločnosti, pán Filip Glasa. Spoločnosť FinStat, s. r. o. má určenú aj zodpovednú osobu, ktorou je Data Protection Services s. r. o. a je možné kontaktovať ju na e-mailovej adrese: dpo_finstat@dpservices.sk. Zodpovedná osoba vybaví všetky Vaše žiadosti a dopyty a poskytne Vám všetky žiadané informácie.

III. Aké osobné údaje FinStat spracúva, odkiaľ ich má a koho sa týkajú?

Spoločnosť FinStat, s. r. o. spracúva osobné údaje fyzických osôb len v rozsahu údajov, ktoré boli zverejnené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky v rámci oficiálnych registrov. Prioritne spoločnosť FinStat, s. r. o. spracúva údaje o právnických osobách a podnikateľských subjektoch. V rámci údajov o podnikateľoch však spracúva aj osobné údaje fyzických osôb.

V rámci evidencie dlžníkov sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb – dlžníkov Finančnej správy, štátu, Sociálnej poisťovne a/alebo zdravotných poisťovní v rozsahu meno a priezvisko dlžníka FO/živnostníka, adresa/miesto podnikania dlžníka FO/živnostníka, hodnota dlhu, pričom spoločnosť FinStat, s. r. o. spracúva aj historické záznamy o dlhoch, avšak iba vo vzťahu k živnostníkom; vo vzťahu k fyzickým osobám spracúva iba údaj o aktuálnej výške dlhu. Zdrojom osobných údajov sú verejne dostupné registre Sociálnej poisťovne a/alebo zdravotných poisťovní, Finančnej správy, Centrálneho registra pohľadávok štátu.

V rámci evidencie exekúcií a poverení na vykonanie exekúcie sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb - povinných v exekúcii, fyzických osôb - oprávnených v exekúcii a exekútorov poverených výkonom exekúcií v rozsahu meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia povinného v exekúcií, meno, priezvisko a adresa oprávneného v exekúcií, a meno, priezvisko a adresa exekútora; detail exekúcie obsahuje okrem osobných údajov povinného a exekútora aj: informácie o súde, dátume a typ poverenia, popis nároku, výšku plnenia, istinu, úroky, poplatky z omeškania, zmluvné pokuty, náklady a trovy konania. Zdrojom osobných údajov je Centrálny register exekúcii (CRE), ktorého prevádzkovateľom je Slovenská komora exekútorov, a Register poverení na vykonanie exekúcie, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo financií SR (MF SR).

V rámci evidencie dražieb sú spracúvané osobné údaje notárov, licitátorov, vlastníkov draženej veci a oprávnených a exekútorov v prípade exekučných dražieb v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o draženej nehnuteľnosti. Zdrojom osobných údajov je Obchodný vestník (OV), ktorého gestorom je Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR).

V rámci evidencie partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod sú spracúvané osobné údaje partnerov verejného sektora, konečných užívateľov výhod a oprávnených osôb v zmysle definície príslušnej legislatívy v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska; pričom tieto osobné údaje sa následne prepájajú s ďalšími údajmi tak, aby bolo možné určiť tie podnikateľské subjekty, v ktorých je konkrétna osoba konečným užívateľom výhod resp. podnikateľské subjekty, v ktorých figuruje alebo v minulosti figurovala tá istá osoba; rovnako sa prepájajú aj s údajmi o hospodárskych výsledkoch firiem, ktoré však nie sú považované za osobné údaje. Zdrojom osobných údajov je Register partnerov verejného sektora, ktorého gestorom je Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR).

V rámci evidencie konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení sú spracúvané osobné údaje úpadcov, resp. dlžníkov v konkurze, reštrukturalizácii alebo oddlžení, navrhovateľov konkurzov a reštrukturalizácii, ak sú fyzickými osobami, správcov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov v konkurze, reštrukturalizácii a oddlžení a veriteľov v prípade Insolvenčného registra Českej republiky v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, miesto podnikania, dátum narodenia, email a telefónne číslo len v prípade správcov v konkurzoch a reštrukturalizáciách. Zdrojom osobných údajov je Obchodný vestník, Register úpadcov, Obchodný register a Insolvenčný registra Českej republiky.

V rámci databázy kontaktov sú spracúvané e-mailové adresy, telefónne čísla a webové stránky, pričom kontakty sú naviazané na spoločnosť sú všeobecné – nie sú previazané s konkrétnou osobou vo firme. Prevádzkovateľ čerpá kontaktné údaje podnikateľov z nasledovných zdrojov: priamo od podnikateľských subjektov a z webových stránok Zlaté stránky, Zoznam, Azet, SK-NIC, Register účtovných závierok.

V rámci databázy médií sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb, o ktorých informujú médiá, pričom presný rozsah údajov nie je možné s určitosťou definovať, nakoľko vychádza z kontextu konkrétneho článku, mediálneho výstupu, a podobne. Prevádzkovateľ uzavrel zmluvný vzťah so spoločnosťou NEWTON Media, spol. s r. o., ktorá vykonáva denný monitoring 94 mediálnych zdrojov: televízie, rozhlas, denníky, regionálne noviny, časopisy a internetové magazíny.

V rámci evidencie záznamov z Obchodného vestníka sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb v rôznom postavení a rôznych životných situáciách, ktorých osobné údaje sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uverejňujú v Obchodnom vestníku (OV) v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia. Zdrojom osobných údajov je Obchodný vestník vedený Ministerstvom spravodlivosti SR.

V rámci evidencie osôb v obchodných spoločnostiach sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb, ktoré figurujú alebo figurovali v obchodných spoločnostiach, družstvách a iných právnických osobách v nasledovných funkciách: štatutári a/alebo členovia štatutárneho orgánu, členovia predstavenstva, spoločníci, prokuristi, členovia dozorného orgánu, vedúci organizačnej zložky, členovia kontrolnej komisie v družstvách, likvidátori, akcionári (ak sú FO), spoluvlastníci obchodného podielu, spoloční zástupcovia, zástupcovia spoločníka, komanditisti, komplementári a konečný užívatelia výhod v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska; z Obchodného vestníka sa spracovávajú tieto typy podaní: Oznámenie o zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom, Druhé oznámenie o zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom, Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom, Druhé oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom, Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným/akciovej spoločnosti na spoločnosť/družstvo, ktorá/ktoré po zmene právnej formy nevytvára základné imanie, a výzva veriteľom, Druhé oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným/akciovej spoločnosti na spoločnosť/družstvo, ktorá/ktoré po zmene právnej formy nevytvára základné imanie, a výzva veriteľom, Oznámenie o zmene právnej formy, Druhé oznámenie o zmene právnej formy, Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie, Druhé oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie.

V evidencii súdnych rozhodnutí sú spracúvané osobné údaje sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, notárov, exekútorov, pričom prostredníctvom IČO ich je možné prepojiť s konkrétnym podnikateľom v rozsahu meno a priezvisko sudcu alebo vyššieho súdneho úradníka. Prevádzkovateľ čerpá osobné údaje z Registra súdnych rozhodnutí vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR.

V evidencii SZČO, živnostníkov, slobodných povolaní a SHR sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia, samostatne hospodáriacich roľníkov a fyzických osôb podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, miesto podnikania, oblasť podnikania, čas podnikania, t. j. či podnikanie je aktívne alebo neaktívne, prípadne dátum narodenia (získava prevádzkovateľ len z podaní Obchodného vestníka týkajúcich sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní danej osoby). Prevádzkovateľ čerpá osobné údaje zo Živnostenského registra SR, Obchodného registra SR, podaní Obchodného vestníka, Registra účtovných závierok a Registra právnických osôb. Dáta o českých živnostníkoch čerpá z Českého štatistického úradu a Insolvenčného registra ČR.

V rámci evidencie záložných práv sú spracúvané osobné údaje záložných veriteľov, záložných dlžníkov, záložcov a notárov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, miesto podnikania, dátum narodenia, údaje o zálohu (hnuteľnej/nehnuteľnej veci) a výška zabezpečenej pohľadávky. Zdrojom je Notársky centrálny register záložných práv.

V rámci evidencie likvidácií a zrušení spoločností sú spracúvané osobné údaje likvidátorov, navrhovateľov navrhujúcich zrušenie obchodnej spoločnosti, sudcov a vyšších súdnych úradníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa, prípadne iné osobné údaje zverejňované v Obchodnom vestníku. Zdrojom osobných údajov je Obchodný vestník SR a Obchodný register SR, ktorých prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR.

V rámci evidencie slovenských a českých politicky exponovaných osôb sú spracúvané informácie o osobách, ktorým je alebo bola zverená významná verejná funkcia, rodinní príslušníci a obchodní partneri týchto osôb. Všetky údaje sú získavané z verejne prístupných zdrojov, ktoré už raz boli zverejnené, a to dotknutou osobou, štátnym orgánom alebo treťou stranou (napríklad vydavateľom periodickej tlače).

V rámci evidencie sankcionovaných osôb sú spracúvané údaje o osobách, ktoré sú vedené v zoznamoch sankcionovaných osôb vydávaných Organizáciou spojených národov, Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických, národných zoznamoch Slovenskej republiky podľa Nariadenia vlády č. 397/2005 Z. z. a Českej republiky podľa Nariadenia vlády č. 210/2008 Sb., ďalej vo vnútroštátnom sankčnom zozname vedenom českým ministerstvom zahraničných vecí, v národných zoznamoch britskej vlády, francúzskej vlády, Švajčiarska a v zoznamoch vedených vládami Kanady, Holandska, Poľska, Ukrajiny, Austrálie, Bulharska, Nového Zélandu a Izraela.

IV. Na aký účel spracúva FinStat moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zvyšovania transparentnosti, umožnenia vykonania ľahkého a rýchleho preverenia obchodného partnera z pohľadu kredit-risku, overenia kredibility potenciálneho zákazníka alebo obchodného partnera, rýchleho a jednoduchého vyhodnotenia vymožiteľnosti nárokov, overenia, či konateľ alebo člen predstavenstva obchodnej spoločnosti nie je len nastrčenou osobou a umožňujeme aj automatické načítavanie údajov do zmlúv a faktúr pre zjednodušenie administratívnych procesov.

V. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením GDPR na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR spoločnosti FinStat, s. r. o. a širokej verejnosti. Sleduje najmä tieto oprávnené záujmy:

  • zvyšovanie transparentnosti najmä v oblasti využívania verejných zdrojov;
  • prepojenie právnických a fyzických osôb, najmä z pohľadu verejných činiteľov, štátnych podnikov a dodávateľov štátu, či príjemcov financií z verejných zdrojov;
  • pre novinársku obec pri odhaľovaní korupcie;
  • zistenie skutočných vlastníkov obchodných spoločností;
  • v rámci výkonu dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (Antimoney laundering, ďalej len „AML“) - najmä overovanie štatutárov a spoločníkov a overovanie existencie právnickej osoby, prepojenie fyzických osôb a právnických osôb, overovanie dôveryhodnosti, zisťovanie, či fyzická osoba nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo odborným garantom vo finančnom agentovi alebo finančnom poradcovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov;
  • pre riadenie kreditného rizika - pre určovanie interných kreditných limitov, ratingov a nastavovanie platobných podmienok klientov;
  • z hľadiska Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb je žiadúce preveriť si štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu, vykonávateľa kontrolnej činnosti v rámci právnickej osoby a osobu, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať, keďže právnická osoba je nástrojom konkrétnych ovládajúcich fyzických osôb, je nutné, napríklad pri zvolení oprávneného zástupcu právnickej osoby, preveriť si jeho minulé podnikanie resp. minulú činnosť; je tak možné vyhnúť sa prípadným sankciám vyplývajúcim zo Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb;

Je potrebné uviesť, že nakoľko Vaše osobné údaje získavame z verejných oficiálnych registrov a nie od Vás, poskytnutie Vašich osobných údajov nám nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou.

VI. Aké oprávnené záujmy sledujeme?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením GDPR, na základe ktorého je spracúvanie Vašich osobných údajov možné, nakoľko spracúvaním osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích osôb.

VII. Kto a na akom území Vaše osobné údaje spracúva?

Vaše osobné údaje budú spracúvané v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci EU. Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ. Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín a ani takýto prenos osobných údajov neplánujeme vykonávať.

Okrem našej spoločnosti FinStat, s. r. o. môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej nám IT služby. Našich dodávateľom sme starostlivo vyberali tak, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. S ohľadom na fungovanie portálu www.finstat.sk budú Vaše osobné údaje sprístupnené aj používateľom www.finstat.sk a našim zákazníkom. Tí však vystupujú ako samostatní prevádzkovatelia z pohľadu nariadenia GDPR a preto sú povinní splniť všetky podmienky a povinnosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov samostatne, nezávisle od spoločnosti FinStat, s. r. o.

VIII. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ portálu finstat.sk vykonal rozsiahly prieskum medzi používateľmi portálu, v rámci ktorého sa okrem iného pýtal aj na účel použitia zverejňovaných osobných údajov, optimálnu dobu uchovávania údajov, či aký vplyv by pre užívateľov malo obmedzenie dátových zdrojov na FinState. Prevádzkovateľ tento prieskum zahrnul do testov proporcionality, v ktorých zvážil primerané očakávania dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, druh a rozsah osobných údajov, účely spracúvania, povahu právneho základu spracúvania osobných údajov a akékoľvek možné ohrozenia právnych záujmov dotknutých osôb, ktoré môžu nastať na základe takejto spracovateľskej činnosti. Výsledkom testov bolo aj stanovenie doby trvania účelu spracovávania a uchovávania osobných údajov vo všetkých spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané a spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, maximálne však 10 rokov od dátumu ukončenia detekcie dlhu z registrov dlžníkov zdrojových databáz v evidencii dlžníkov, v evidencii dražieb 10 rokov od publikovania informácií o dražbe, v evidencii exekúcií a poverení na vykonanie exekúcií 1 rok od ich získania údajov z CRE a Registra poverení na vykonanie exekúcie, záznamy o vyhľadaných exekúciách a povereniach na vykonanie exekúcie vedených voči právnickým osobám sa uchovávajú po dobu 5 rokov od ich získania z CRE a Registra poverení na vykonanie exekúcie, v evidencii partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod 10 rokov od ukončenia platnosti zápisu v RPVS, v evidencii konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení 10 rokov od ukončenia predmetného konania (konkurzného, reštrukturalizačného alebo o oddlžení) fyzickej osoby a 20 rokov od ukončenia predmetného konania (konkurzného, reštrukturalizačného alebo o oddlžení) právnickej osoby v databáze kontaktov a médií 10 rokov, v evidencii záznamov z Obchodného vestníka 5 rokov od zverejnenia v Obchodnom vestníku, v evidencii osôb v obchodných spoločnostiach 25 rokov od zániku funkcie alebo účasti fyzickej osoby v obchodnej spoločnosti, v evidencii súdnych rozhodnutí 10 rokov od zverejnenia súdneho rozhodnutia, v evidencii SZČO, živnostníkov, slobodných povolaní a SHR 10 rokov po ukončení podnikania, vo všetkých predmetoch podnikania, v evidencii záložných práv 10 rokov od zániku záložného práva a v evidencii likvidácií a zrušení spoločností 25 rokov po zrušení spoločnosti.

Technická implementácia nastavenia stanovených dôb uchovávania osobných údajov vo všetkých častiach databázy je však dlhodobý proces, na ktorom ešte stále pracujeme, z toho dôvodu v súčasnosti Vaše osobné údaje špecifikované v bode III. aktuálne ešte stále uchovávame v závislosti od doby ich zverejňovania na zdrojovom registri. Po výmaze dát na zdrojovom registri uchovávame osobné údaje po dobu 10 rokov.

Osobné údaje o dotknutých osobách, ktoré spĺňajú definičné kritérium politicky exponovanej osoby podľa § 6 ods. 1 Zákona o AML sú uchovávané počas doby piatich rokov odo dňa uplynutia 12 mesiacov nasledujúcich po skončení výkonu významnej verejnej funkcie osoby. Osobné údaje ostatných politicky exponovaných osôb (t.j. podľa § 6 ods. 3 a 4 Zákona o AML, resp. podľa § 4 ods. 5 písm. b) Českého ZoAML) sú spracovávané len počas trvania statusu dotknutej osoby ako politicky exponovanej osoby.

Osobné údaje o osobách ktoré sú vedené v zoznamoch sankcionovaných osôb, sú v databáze uchovávané len počas obdobia, v ktorom je dotknutá osoba aktívne vedená v zdrojových zoznamoch sankcionovaných osôb.

IX. Aké máte práva?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje nariadenie GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť uplatniť si u spoločnosti FinStat, s. r. o. nasledovné práva:

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

2. Právo na opravu údajov

Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3. Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby Prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú splnené podmienky stanovené nariadením GDPR.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov napríklad v situácii, ak je pochybnosť o správnosti osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, a to na dobu umožňujúcu Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

5. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:

  • a) spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
  • b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Pri uplatnení práva namietať nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

X. Na koho sa môžem obrátiť pri uplatňovaní svojich práv podľa GDPR?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, ktorú môžete kontaktovať mailom na adrese: dpo_finstat@dpservices.sk.

Spoločnosť FinStat, s. r. o. môžete kontaktovať na nasledovných kontaktoch:

Telefonicky na: 0903 531 533

Mailom na: podnety@finstat.sk

Alebo prostredníctvom elektronického formuláru na https://finstat.sk/ochrana-osobnych-udajov/pre-dotknute-osoby

XI. Kontaktné údaje na dozorný orgán

Podľa nariadenia GDPR Vám prislúcha aj právo obrátiť sa so sťažnosťou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

XII. Doplňujúce informácie

1. Príjemcovia a kategórie príjemcov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov spolupracujeme aj s inými subjektmi, ktoré sme však starostlivo vyberali tak, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje tak môžu spracúvať aj naši obchodní partneri najmä z oblasti zabezpečovania IT služieb.

2. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín, Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na území EÚ a EHS.

3. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňujeme rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

4. Informácie o portáli Finstat sk.

Portál FinStat.sk nezbiera od prihlásených ani neprihlásených návštevníkov žiadne osobné údaje. Využívame cookies a analytické nástroje ako Google Analytics, Azure AppInsight a interný systém na blokovanie IP adries, avšak nepoužívame žiadne ich súčasti, ktoré sledujú identitu používateľa.

5. Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek toto Oznámenie o ochrane osobných údajov zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na www.finstat.sk.