Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

I. Ako FinStat pristupuje k spracúvaniu mojich osobných údajov podľa nariadenia GDPR?

Spoločnosť FinStat, s. r. o., ako prevádzkovateľ webového portálu finstat.sk, zbiera a na jednom mieste zhromažďuje údaje najmä o právnických osobách a výsledkoch ich podnikania, avšak  v  rámci toho dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy, práv dotknutých osôb a k  ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Na tento účel Vám v nasledujúcom texte poskytneme všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

II. Aké sú kontaktné údaje spoločnosti FinStat?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje je spoločnosť FinStat, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89268/B, so sídlom Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 165 367, IČ DPH: SK 2023771332, DIČ 2023771332 („Finstat“). Štatutárnym orgánom spoločnosti FinStat, s. r. o., je konateľ spoločnosti, pán Filip Glasa. Spoločnosť FinStat, s. r. o. má určenú aj zodpovednú osobu, ktorou je Data Protection Services s. r. o. a je možné kontaktovať ju na e-mailovej adrese: dpo_finstat@dpservices.sk. Zodpovedná osoba vybaví všetky Vaše žiadosti a dopyty a poskytne Vám všetky žiadané informácie.

III. Aké osobné údaje o mne FinStat spracúva a odkiaľ ich má?

Spoločnosť FinStat, s. r. o. spracúva osobné údaje fyzických osôb len v rozsahu údajov, ktoré boli zverejnené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky v rámci oficiálnych registrov, ktorými sú: Obchodný vestník, Register úpadcov, Obchodný register SR, Register účtovných závierok, Živnostenský register, Zoznam dlžníkov Finančnej správy, Zoznam dlžníkov poisťovne Dôvera, Zoznam dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Zoznam dlžníkov poisťovne Union, Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, Register súdnych rozhodnutí na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR, Register partnerov verejného sektora, Štatistický úrad SR, Notársky centrálny register záložných práv, Centrálny register exekúcií, databáza médií z Newton Media, Český štatistický úrad a Insolvenčný register ČR. Ďalej spracovávame na internete dostupné kontakty na podnikateľov a Register právnických osôb. Prioritne spoločnosť FinStat, s. r. o. spracúva údaje o právnických osobách a podnikateľských subjektoch. V rámci údajov o podnikateľoch však spracúva aj osobné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska/miesto podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty (e-mail), výška dlhu a obdobie, počas ktorého dlh existoval, hodnota pohľadávky zabezpečená záložným právom a predmet zálohu.

IV. Koho osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť FinStat, s. r. o. spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu zverejnených údajov, ktoré obsahujú oficiálne zverejnené registre spomenuté v bode III. Jedná sa o štatutárov alebo členov štatutárnych alebo dozorných orgánov spoločností, spoločníkov, prokuristov, členov dozorného orgánu a členov predstavenstva obchodných spoločností, vedúcich organizačných zložiek podnikov, konečných užívateľov výhod, verejných funkcionárov v riadiacej štruktúre, oprávnených a povinných osôb pri exekúciách, exekútorov, samostatne zárobkovo činných osôb, najmä živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, fyzických osôb podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia, dlžníkov voči Finančnej správe, Sociálnej poisťovni a všetkým zdravotným poisťovniam, živnostníkov, záložcov, záložných veriteľov, záložných dlžníkov, sudcov, vyšších súdnych úradníkov, právnych zástupcov, úpadcov/dlžníkov, likvidátorov, správcov pri konkurzoch a reštrukturalizáciách, oprávnených osôb z exekučnej dražby, riaditeľov rozpočtových/príspevkových organizácií.

V. Na aký účel spracúva FinStat moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zvyšovania transparentnosti, umožnenia vykonania ľahkého a rýchleho preverenia obchodného partnera z pohľadu kredit-risku, overenia kredibility potenciálneho zákazníka alebo obchodného partnera, rýchleho a jednoduchého vyhodnotenia vymožiteľnosti nárokov, overenia, či konateľ alebo člen predstavenstva obchodnej spoločnosti nie je len nastrčenou osobou a umožňujeme aj automatické načítavanie údajov do zmlúv a faktúr pre zjednodušenie administratívnych procesov.

VI. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením GDPR, na základe ktorého je spracúvanie Vašich osobných údajov možné, nakoľko spracúvaním osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích osôb.

VII. Aké oprávnené záujmy sledujeme?

Oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním aj Vašich osobných údajov, je najmä zvyšovanie všeobecnej transparentnosti v spoločnosti, s cieľom predchádzať podvodom a nekalým praktikám,  vyvarovať sa uzatvoreniu zmluvných vzťahov s nebonitnými partnermi, umožniť overenie informácií o kredibilite potenciálneho partnera a tiež prispieť k lepšiemu fungovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

VIII. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje špecifikované v bode III. uchovávame v závislosti od doby ich zverejňovania na zdrojovom registri. Po výmaze dát na zdrojovom registri uchovávame osobné údaje po dobu 10 rokov.

IX. Aké máte práva?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje nariadenie GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť uplatniť si u spoločnosti FinStat, s. r. o. nasledovné práva:

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

2. Právo na opravu údajov

Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3. Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby Prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú splnené podmienky stanovené nariadením GDPR.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov napríklad v situácii, ak je pochybnosť o správnosti osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, a to na dobu umožňujúcu Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

5. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:

  • a) spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
  • b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Pri uplatnení práva namietať nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

X. Na koho sa môžem obrátiť pri uplatňovaní svojich práv podľa GDPR?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, ktorú môžete kontaktovať mailom na adrese: dpo_finstat@dpservices.sk.

XI. Kontaktné údaje na dozorný orgán

Podľa nariadenia GDPR Vám prislúcha aj právo obrátiť sa so sťažnosťou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

XII. Doplňujúce informácie

1. Príjemcovia a kategórie príjemcov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov spolupracujeme aj s inými subjektmi, ktoré sme však starostlivo vyberali tak, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje tak môžu spracúvať aj naši obchodní partneri najmä z oblasti zabezpečovania IT služieb.

2. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín, Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na území EÚ a EHS.

3. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňujeme rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

4. Informácie o portáli Finstat sk.

Portál FinStat.sk nezbiera od prihlásených ani neprihlásených návštevníkov žiadne osobné údaje. Využívame cookies a analytické nástroje ako Google Analytics, Azure AppInsight a interný systém na blokovanie IP adries, avšak nepoužívame žiadne ich súčasti, ktoré sledujú identitu používateľa.