Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.1.2020
KONŠTRUKCIE s.r.o. „v likvidácii“
36756610
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Jozef Žitník PhD. Žarnovica Banskobystrický
5OdK/1241/2019 5OdK/1241/2019 S1877
29.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SPHYRNA Insolvency, k.s. Pôtor Banskobystrický
5OdK/1241/2019 5OdK/1241/2019 S1877
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SPHYRNA Insolvency, k.s. Pôtor Banskobystrický
4OdK/656/2019 4OdK/656/2019 S1782
29.1.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Rimavské Janovce Banskobystrický
5OdK/1251/2019 5OdK/1251/2019 S1782
29.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Zvolen - Môťová Banskobystrický
5OdK/1251/2019 5OdK/1251/2019 S1782
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Zvolen - Môťová Banskobystrický
5OdK/1251/2019 5OdK/1251/2019 S1782
29.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Zvolen - Môťová Banskobystrický
5OdK/1252/2019 5OdK/1252/2019 S1925
29.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Martina Klačanová Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/1252/2019 5OdK/1252/2019 S1925
29.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Martina Klačanová Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/1252/2019 5OdK/1252/2019 S1925
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Martina Klačanová Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/963/2019 5OdK/963/2019 S1925
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martina Klačanová Vysoká Banskobystrický
5OdK/996/2019 5OdK/996/2019 S1925
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martina Klačanová Svätý Anton Banskobystrický
5OdK/1031/2019 5OdK/1031/2019 S1754
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/1244/2019 4OdK/1244/2019 S1943
29.1.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Vladimír Vanko Dolné Plachtince Banskobystrický
5OdK/982/2019 5OdK/982/2019 S1754
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Žarnovica Banskobystrický
4OdK/1242/2019 4OdK/1242/2019 S1326
29.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Detva Banskobystrický
4OdK/1242/2019 4OdK/1242/2019 S1326
29.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Detva Banskobystrický
4OdK/1242/2019 4OdK/1242/2019 S1326
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Detva Banskobystrický
1K/11/2013 1K/11/2013 S1388
29.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Lučenec 1 Banskobystrický
2OdK/799/2019 2OdK/799/2019 S1326
29.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD. Zvolenská Slatina Banskobystrický