Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20OdK/111/2023 20OdK/111/2023 S1138
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Galanta Trnavský
20OdK/16/2024 20OdK/16/2024 S1525
1.3.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Szabóová Nitra Nitriansky
20OdK/16/2024 20OdK/16/2024 S1525
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Szabóová Nitra Nitriansky
20OdK/16/2024 20OdK/16/2024 S1525
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Szabóová Nitra Nitriansky
32OdK/278/2023 32OdK/278/2023 S1636 NR
1.3.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Horné Semerovce Nitriansky
10OdK/83/2023 10OdK/83/2023 S1941
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu AGBR, k.s. Ružomberok Žilinský
10OdK/83/2023 10OdK/83/2023 S1941
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu AGBR, k.s. Ružomberok Žilinský
3OdK/118/2023 3OdK/118/2023 S2084
1.3.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Nadežda Zrebná Dolný Hričov Žilinský
2OdK/319/2023 2OdK/319/2023 S2057
1.3.2024
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matej Mikuláš Zvolen - Môťová Banskobystrický
5OdK/344/2023 5OdK/344/2023 S1722
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Hranovnica Prešovský
26OdK/19/2024 26OdK/19/2024 S1281
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA Jasov Košický
26OdK/19/2024 26OdK/19/2024 S1281
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA Jasov Košický
30OdK/230/2023 30OdK/230/2023 S1561
1.3.2024
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Jasov Košický
30OdK/10/2024 30OdK/10/2024 S1169
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Rozhanovce Košický
30OdK/10/2024 30OdK/10/2024 S1169
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Rozhanovce Košický
30OdK/10/2024 30OdK/10/2024 S1169
1.3.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Rozhanovce Košický
32OdS/1/2024 32OdS/1/2024 S1132
1.3.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Spišské Vlachy Košický
32OdK/17/2024 32OdK/17/2024 S1566
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michael Medviď Čierna nad Tisou Košický
32OdK/17/2024 32OdK/17/2024 S1566
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michael Medviď Čierna nad Tisou Košický
26OdK/23/2024 26OdK/23/2024 S1717
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Szalontay Moravany Košický