Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30OdK/304/2021 30OdK/304/2021 S895
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Zajac Rožňavské Bystré Košický
30OdK/304/2021 30OdK/304/2021 S895
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Roman Zajac Rožňavské Bystré Košický
26OdK/274/2021 26OdK/274/2021 S895
26.11.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Zajac Bohdanovce Košický
32OdK/309/2021 32OdK/309/2021 S1035
26.11.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Viera Dobrovolská Zemplínska Nová Ves Košický
32OdK/309/2021 32OdK/309/2021 S1035
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Viera Dobrovolská Zemplínska Nová Ves Košický
9OdK/44/2021 9OdK/44/2021S996
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Košice Košický
9OdK/30/2021 9OdK/30/2021 S795
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Biroš Zemplínska Teplica Košický
9OdK/30/2021 9OdK/30/2021 S795
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Biroš Zemplínska Teplica Košický
30OdK/298/2021 30OdK/298/2021
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Vaško Valaliky Košický
32OdK/229/2021 32OdK/229/2021 S1516
26.11.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Vladimír Besler Brzotín Košický
30OdK/298/2021 30OdK/298/2021
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jozef Vaško Valaliky Košický
26.11.2021
Asil Slovakia s.r.o.
45615616
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Profesionálna správcovská kancelária, k.s. Košice Košický
9OdK/47/2021 9OdK/47/2021 S1942
26.11.2021
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu LM recovery k.s. Sobrance Košický
9OdK/38/2021 9OdK/38/2021 S898
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Igor Varga Boťany Košický
30OdK/230/2021 30OdK/230/2021 S898
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Igor Varga Stará Voda Košický
32OdK/223/2021 32OdK/223/2021 S1731
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Nižný Žipov Košický
3OdK/380/2021 3OdK/380/2021-S786
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Vechec Prešovský
3OdK/380/2021 3OdK/380/2021-S786
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Vechec Prešovský
5OdK/189/2021 5OdK/189/2021 S1442
26.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Marta Prigancová Čičava Prešovský
5OdK/231/2021 5OdK/231/2021 S1747
26.11.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Križová Červenáková Vranov nad Topľou - Čemerné Prešovský