Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/148/2020 5OdK/148/2020 S849
8.4.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stela Wildeová Runina Prešovský
5OdK/169/2020 5OdK/169/2020 S1308
8.4.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Hranovnica Prešovský
5OdK/169/2020 5OdK/169/2020 S1308
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Hranovnica Prešovský
5OdK/169/2020 5OdK/169/2020 S1308
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Hranovnica Prešovský
2OdK/592/2019 2OdK/592/2019 S1773
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Rokycany Prešovský
8.4.2020
IZOTRANS, s.r.o. v konkurze
31721753
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Novosad LL.M. Prešov Prešovský
5OdK/965/2019 5OdK/965/2019 S911
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Kežmarok Prešovský
8.4.2020
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. v konkurze
31651577
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
8.4.2020
IZOTRANS, s.r.o. v konkurze
31721753
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Novosad LL.M. Prešov Prešovský
2OdK/822/2018 2OdK/822/2018-S786
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Spišská Stará Ves Prešovský
4OdK/673/2019 4OdK/673/2019 S1787
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Banská Bystrica Banskobystrický
8.4.2020
EKO-KER s.r.o.
46059504
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Lovinobaňa Banskobystrický
8.4.2020
EKO-KER s.r.o.
46059504
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Lovinobaňa Banskobystrický
5OdK/568/2018 5OdK/568/2018 S1845
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Gemer Banskobystrický
2OdK/200/2020 2OdK/200/2020 S1943
8.4.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Vladimír Vanko Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/200/2020 2OdK/200/2020 S1943
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Vladimír Vanko Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/200/2020 2OdK/200/2020 S1943
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Vladimír Vanko Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/53/2020 2OdK/53/2020 S1966
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milan Kozický Hrnčiarske Zalužany Banskobystrický
5OdK/195/2020 5OdK/195/2020 S1716
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Očová Banskobystrický
5OdK/195/2020 5OdK/195/2020 S1716
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Očová Banskobystrický