Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/155/2020 3OdK/155/2020 S1957
30.9.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Spišský Štiavnik Prešovský
3OdK/222/2020 3OdK/222/2020 S1957
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Bardejov Prešovský
3OdK/222/2020 3OdK/222/2020 S1957
30.9.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Bardejov Prešovský
3OdK/117/2020 3OdK/117/2020 S1957
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Veľký Slivník Prešovský
2OdK/243/2020 2OdK/243/2020 S1974
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Eva Oravcová Hanušovce nad Topľou Prešovský
2OdK/209/2020 2OdK/209/2020 S1974
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Eva Oravcová Spišská Teplica Prešovský
2OdK/209/2020 2OdK/209/2020 S1974
30.9.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Eva Oravcová Spišská Teplica Prešovský
4OdK/1/2020 4OdK/1/2020 S1830
30.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Prešov Prešovský
3OdK/130/2020 3OdK/130/2020 S1179
30.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Humenné Prešovský
5OdK/352/2020 5OdK/352/2020 S1830
30.9.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Poprad Prešovský
5OdK/352/2020 5OdK/352/2020 S1830
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Poprad Prešovský
5OdK/352/2020 5OdK/352/2020 S1830
30.9.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Poprad Prešovský
5OdK/356/2020 5OdK/356/2020 S1767
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Poprad Prešovský
5OdK/356/2020 5OdK/356/2020 S1767
30.9.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Poprad Prešovský
4OdK/123/2020 4OdK/123/2020 S964
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová Prešov Prešovský
2K/3/2016 2K/3/2016 S1762
30.9.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Jakubany 187 Prešovský
2OdK/315/2020 2OdK/315/2020 S1776
30.9.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Karná Prešovský
2OdK/315/2020 2OdK/315/2020 S1776
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Karná Prešovský
2OdK/315/2020 2OdK/315/2020 S1776
30.9.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Karná Prešovský
5OdK/295/2020 5OdK/295/2020 S1870
30.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Stráne pod Tatrami Prešovský