Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/715/2019 2OdK/715/2019 S1894
5.12.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu PERSPECTA Recovery, k. s. Lučenec Banskobystrický
3OdK/308/2019 3OdK/308/2019/S1784
5.12.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Sučany Žilinský
3OdK/308/2019 3OdK/308/2019/S1784
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Sučany Žilinský
1OdK/308/2019 1OdK/308/2019 S 1336
5.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Sučany Žilinský
1OdK/308/2019 1OdK/308/2019 S 1336
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Sučany Žilinský
9OdS/4/2018 9OdS/4/2018 S1315
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára Oznámenie správcu BMK Konkurz, k.s. Uhorská Ves Žilinský
3OdK/250/2018 3OdK/250/2018/S1304
5.12.2019
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Višňové Žilinský
1OdK/219/2019 1OdK/219/2019 S1958
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Radová Martin Žilinský
9OdK/295/2019 9OdK/295/2019 S1170
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Tibor Bátory Martin Žilinský
2OdK/279/2019 2OdK/279/2019 S1170
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Tibor Bátory Likavka Žilinský
3OdK/320/2019 3OdK/320/2019 S1388
5.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Rajec Žilinský
3OdK/320/2019 3OdK/320/2019 S1388
5.12.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Rajec Žilinský
3OdK/320/2019 3OdK/320/2019 S1388
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Rajec Žilinský
2OdK/265/2019 2OdK/265/2019 S1170
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Tibor Bátory Borcová Žilinský
2OdK/303/2019 2OdK/303/2019 S1522
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Martin - Podháj Žilinský
2OdK/251/2019 2OdK/251/2019 S1170
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Tibor Bátory Kysucké Nové Mesto Žilinský
2OdK/303/2019 2OdK/303/2019 S1522
5.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Martin - Podháj Žilinský
2OdK/295/2019 2OdK/295/2019 S1522
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Mojš Žilinský
7OdK/244/2019 7OdK/244/2019 S1170
5.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Tibor Bátory Višňové Žilinský
3OdK/301/2019 3OdK/301/2019/S1304
5.12.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Hôrky Žilinský