Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/57/2019 2OdK/57/2019 S1171
15.2.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Peter Medveď Hrnčiarska Ves Banskobystrický
5OdK/844/2018 5OdK/844/2018 S1826
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu RESKON, k.s. Veľká nad Ipľom Banskobystrický
2OdK/57/2019 2OdK/57/2019 S1171
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Peter Medveď Hrnčiarska Ves Banskobystrický
5OdK/96/2019 5OdK/96/2019 S1293
15.2.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Valaská Banskobystrický
5OdK/96/2019 5OdK/96/2019 S1293
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Valaská Banskobystrický
2OdK/78/2019 2OdK/78/2019 S 515
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Obeckov Banskobystrický
5OdK/96/2019 5OdK/96/2019 S1293
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Valaská Banskobystrický
2OdK/78/2019 2OdK/78/2019 S 515
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Obeckov Banskobystrický
4OdK/1156/2018 4OdK/1156/2018 S1540
15.2.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marián Pataj Kremnica Banskobystrický
2OdK/1139/2018 2OdK/1139/2018 S1719
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Brezno Banskobystrický
5OdK/821/2018 5OdK/821/2018 S1169
15.2.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Dobrá Niva Banskobystrický
2OdK/78/2019 2OdK/78/2019 S 515
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Obeckov Banskobystrický
2OdK/1077/2018 2OdK/1077/2018 S1656
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Hnúšťa Banskobystrický
4OdK/724/2018 4OdK/724/2018 S1812
15.2.2019
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/1096/2018 ODK-735-001/2018
15.2.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu insolva, k.s. Poltár Banskobystrický
5OdK/754/2018 5OdK/754/2018 S1716
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Zvolen Banskobystrický
5OdK/825/2018 5OdK/825/2018 S678
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Dagmar Vavreková Detva Banskobystrický
4OdK/1166/2018 4OdK/1166/2018 S1239
15.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Dušan Paulík Brezno Banskobystrický
4OdK/902/2018 4OdK/902/2018/S1568
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Kremnica Banskobystrický
2OdK/104/2019 2OdK/104/2019 S610
15.2.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Veselý Banská Bystrica Banskobystrický