Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/32/2020 3OdK/32/2020 S1595
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Ruská Nová Ves Prešovský
2OdK/185/2020 2OdK/185/2020 S1595
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Spišská Belá Prešovský
2OdK/897/2019 2OdK/897/2019 S1308
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Poprad Prešovský
5OdK/527/2019 5OdK/527/2019 S1747
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Križová Červenáková Ostrovany Prešovský
2OdK/216/2020 2OdK/216/2020 S1565
9.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Poprad Prešovský
2OdK/912/2019 2OdK/912/2019 S1776
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Hranovnica Prešovský
2OdK/912/2019 2OdK/912/2019 S1776
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Hranovnica Prešovský
2OdK/275/2020 2OdK/275/2020 S1722
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Čaklov Prešovský
2OdK/275/2020 2OdK/275/2020 S1722
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Čaklov Prešovský
5OdK/124/2020 5OdK/124/2020 S964
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová Kolbovce Prešovský
2K/22/2016 2K/22/2016 S1308
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Soľ Prešovský
2K/22/2016 2K/22/2016 S1308
9.7.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Soľ Prešovský
2K/22/2016 2K/22/2016 S1308
9.7.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Soľ Prešovský
5OdK/872/2019 5OdK/872/2019 S1916
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu RECOVER GROUP k.s. Uhorské Banskobystrický
4OdK/653/2019 4OdK/653/2019 S1787
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Zvolen Banskobystrický
4OdK/329/2020 4OdK/329/2020 S1295
9.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Jandová Poltár Banskobystrický
4OdK/329/2020 4OdK/329/2020 S1295
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Jandová Poltár Banskobystrický
4OdK/329/2020 4OdK/329/2020 S1295
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Jandová Poltár Banskobystrický
4OdK/1206/2019 4OdK/1206/2019 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Závadka nad Hronom Banskobystrický
5OdK/248/2020 5OdK/248/2020 S1606
9.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Hliník nad Hronom Banskobystrický