Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/249/2020 5OdK/249/2020 S1868
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Spišská Belá Prešovský
5OdK/249/2020 5OdK/249/2020 S1868
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Spišská Belá Prešovský
2OdK/139/2021 2OdK/139/2021 S1442
16.9.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Marta Prigancová Stará Ľubovňa Prešovský
3OdK/126/2021 3OdK/126/2021-S786
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Vranov nad Topľou Prešovský
3OdK/190/2021 3OdK/190/2021 S1365
16.9.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Eva Orbanová Veľký Šariš Prešovský
5OdK/268/2021 5OdK/268/2021 S2034
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu PRO recovery, k.s. Poprad Prešovský
5OdK/268/2021 5OdK/268/2021 S2034
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu PRO recovery, k.s. Poprad Prešovský
3OdK/91/2021 3OdK/91/2021 S1159
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Fink Toporec Prešovský
3OdK/167/2021 3OdK/167/2021 S911
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Humenné Prešovský
5OdK/133/2021 5OdK/133/2021 S1337
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Viera Cibulová Klenovec Banskobystrický
5OdK/104/2021 5OdK/104/2021 S1665
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LEGAL RECOVERY, k. s. Fiľakovo Banskobystrický
5OdK/166/2021 5OdK/166/2021 S1665
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LEGAL RECOVERY, k. s. Lučenec Banskobystrický
2OdK/96/2021 2OdK/96/2021 S1665
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LEGAL RECOVERY, k. s. Zvolenská Slatina Banskobystrický
5OdK/290/2021 5OdK/290/2021 S1877
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SPHYRNA Insolvency, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/290/2021 5OdK/290/2021 S1877
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SPHYRNA Insolvency, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/111/2021 2OdK/111/2021 S1650
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Vinarčík Hriňová Banskobystrický
4OdK/192/2021 4OdK/192/2021 S680
16.9.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Muránska Matušková PhD Muráň Banskobystrický
4OdK/259/2021 4OdK/259/2021 S1433
16.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Nová Baňa Banskobystrický
4OdK/259/2021 4OdK/259/2021 S1433
16.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Nová Baňa Banskobystrický
2OdK/151/2021 2OdK/151/2021 S514
16.9.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Čipka Fiľakovo Banskobystrický