Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/460/2019 2OdK/460/2019 S1764
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu insolva, k.s. Bušince Banskobystrický
2OdK/585/2019 2OdK/585/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Tekovská Breznica Banskobystrický
5OdK/518/2019 5OdK/518/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Detva - Sídlisko Banskobystrický
2OdK/20/2017 2OdK/20/2017 S1577
23.8.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Slovenské Kľačany Banskobystrický
2OdK/461/2019 2OdK/461/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/426/2019 2OdK/426/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Lučenec Banskobystrický
5OdK/437/2019 5OdK/437/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Sielnica Banskobystrický
5OdK/371/2019 5OdK/371/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Kremnica Banskobystrický
5OdK/312/2019 5OdK/312/2019 S1324
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/369/2019 4OdK/369/2019 S1925
23.8.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martina Vaculčíková Ratková Banskobystrický
4OdK/341/2019 4OdK/341/2019 S1433
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Čierny Balog Banskobystrický
4OdK/668/2019 4OdK/668/2019 S1704
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Hnúšťa Banskobystrický
2OdK/814/2019 2OdK/814/2019 S1704
23.8.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Hnúšťa - Likier Banskobystrický
4OdK/663/2019 4OdK/663/2019 S1821
23.8.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Žarnovica Banskobystrický
2OdK/814/2019 2OdK/814/2019 S1704
23.8.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Hnúšťa - Likier Banskobystrický
4OdK/564/2019 4OdK/564/2019 S1933
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Veľký Krtíš Banskobystrický
2OdK/513/2019 2OdK/513/2019 S1933
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Veľká nad Ipľom Banskobystrický
2OdK/513/2019 2OdK/513/2019 S1933
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Veľká nad Ipľom Banskobystrický
2OdK/433/2019 2OdK/433/2019 S1359
23.8.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu SKP, k. s. Sucháň Banskobystrický
5OdK/594/2019 5OdK/594/2019 S1823
23.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Banská Bystrica Banskobystrický