Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat Datasety - Hromadné exporty z našej databázy vo formáte CSV

Naša ponuka datasetov zahŕňa

 • až 22 rôznych datasetov s údajmi o firmách, organizáciách a živnostníkoch - finančné údaje, kontakty, kritické udalosti
 • údaje z viac ako 20 dátových zdrojov - Obchodný register, Obchodný vestník, Živnostenský register, Register účtovných závierok, Register úpadcov, poistovne, Finančná správa, Register partnerov verejného sektora, Register poverení na vykonanie exekúcie a i.
 • pravidelné aktualizovanie dát
 • o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás - nevznikaju Vám žiadne ďalšie nutné náklady na udržiavanie
 • štrukturovaná forma CSV - vhodné na prácu v Exceli, analytických softvéroch, CRM a Business inteligencie softvéroch
 • najobľúbenejšie datasety aj v angličtine:
  • Dataset firiem a organizácií
  • Dataset živnostníkov a SZČO
  • Dataset účtovných výkazov
 • väčšinu datasetov ponúkame v rámci balíkov FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Preskúmajte portfólio našich datasetov:

Dataset firiem a organizácií dostupné aj v angličtine

Dataset základných, finančných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Dataset pozostáva zo základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ako aj ostatných subjektov a organizácií, napríklad obcí, škôl, neziskových organizácií.

Využitie datasetu firiem a organizácií

 • analyzovanie údajov všetkých firiem naraz
 • vytváranie špecifických segmentov firiem filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských firiem
 • benchmarking podľa základných finančných údajov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • hromadný import údajov o firmách do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • platobné rozkazy
  • indikácia aktuálneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
  • záložné práva
  • index daňovej spoľahlivosti
 • zápis v ORSR – oddiel, vložka
 • právna forma a druh vlastníctva
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • aktíva
 • zisk
 • tržby
 • výnosy
 • EBITDA
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
 • prevádzky s presnými adresami - len v Datasete firiem a organizácií s ich prevádzkami
 • výška základného imania a jeho splatenia z ORSR
 • bankové účty platiteľov DPH
Dataset firiem a organizácií je súčasťou služby FinStat ELITE.
Verzia v anglickom jazyku je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.
Dataset živnostníkov a SZČO dostupné aj v angličtine

Základné, fakturačné a ďalšie údaje a kritické udalosti.

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Využitie datasetu živnostníkov

 • analyzovanie údajov všetkých živnostníkov naraz
 • vytváranie špecifických segmentov živnostníkov filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských živnostníkov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov
 • hromadný import údajov o živnostníkoch do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • rušenia a pozastavenia živností
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • platobné rozkazy
  • indikácia aktuálneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
  • záložné práva
  • index daňovej spoľahlivosti
 • prevádzky s presnými adresami - len v Datasete živnostníkov a SZČO s ich prevádzkami
 • bankové účty platiteľov DPH
Dataset živnostníkov je súčasťou služby FinStat ELITE.
Verzia v anglickom jazyku je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.
Datasety účtovných výkazov dostupné aj v angličtine

Účtovné údaje o spoločnostiach obsahujúce všetky finančné položky z účtovných závierok.

CSV datsety účtovných výkazov obsahujú databázu údajov vyše 228 tisíc spoločností a všetky finančné položky z účtovných závierok. Obsahuje aj ručne spracované závierky firiem vykazujúcich v medzinárodných účtovných štandardoch a finančných inštitúcií. Do šablóny typu 2011 sú konvertované všetky ostatné typy šablón, čím je zabezpečená dobrá porovnateľnosť a možnosť tvorby analýz. Dataset je dostupný aj v anglickom jazyku.

K dispozícií máme 8 rôznych datasetov účtovných výkazov:

 • Dataset účtovných výkazov - všetky položky účtovných závierok spoločností (formát - šablóna z roku 2011)
  • tento dataset je dostupný aj v anglickom jazyku
 • Datasety účtovných výkazov podľa šablón
  • šablóna typu 2011 - dataset obsahuje spoločnosti, ktoré vykazovali iba v šablóne typu 2011
  • nové účtovné závierky typu 2014 - obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne typu 2014
  • mikro účtovné závierky - obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne mikro
  • účtovné výkazy finančných inštitúcií - obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne finančných inštitúcií
 • Dataset účtovných výkazov - aktíva s brutto hodnotami - všetky položky aktív zo súvahy spoločností, doplnených o predchádzajúce obdobie, aktíva v brutto hodnotách a korekciu

Využitie datasetu účtovných výkazov:

 • tvorba sektorových a iných analýz - možnosť pracovať hromadne so všetkými dostupnými účtovnými údajmi
 • transfer pricing a iné prognózy a vývoj na základe hromadných účtovných údajov na trhu
 • vývoj kreditných alebo skóringových modelov
 • vývoj vlastných kalkulačiek poistných alebo iných súm
 • tvorba vlastných rebríčkov podľa samostatne zvolených účtovných údajov
Parametre datasetu
 • všetky položky zo súvahy pre aktuálny a predchádzajúci rok
  • aktíva
  • pasíva
 • všetky položky z výkazu ziskov a strát pre aktuálny a predchádzajúci rok
  • náklady
  • výnosy
  • výsledok hospodárenia
 • všetky položky aktív brutto – iba v Datasete účtovných výkazov - aktíva s brutto hodnotami
 • všetky položky aktív korekcia – iba v Dataset účtovných výkazov - aktíva s brutto hodnotami
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
Dataset finančných ukazovateľov

Dataset vypočítaných finančných ukazovateľov, kontaktných údajov a kritických udalostí.

Databáza viac ako 75 vypočítaných finančných ukazovateľov obsahuje finančné ukazovatele 368 067 firiem, základné informácie o firme, regionálne a odvetvové členenie, informácie o jej kritických udalostiach a kontaktné informácie.

Využitie datasetu finančných ukazovateľov:

 • okamžitá práca s vypočítanými finančnými ukazovateľmi, bez nutnosti pracného výpočtu
 • vypracovanie sektorových a iných analýz vďaka možnosti pracovať so všetkými dostupnými finančnými ukazovateľmi naraz
 • tvorba vlastných kreditných, skoringových a predikčných modelov na základe vypočítaných finančných ukazovateľov
 • import finančných ukazovateľov do systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • vyše 75 vypočítaných finančných ukazovateľov - zobraziť všetky ukazovatele
 • základné údaje: názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy v poisťovniach a finančnej správe
  • platobné rozkazy
  • záložné práva
 • kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
Dataset finančných ukazovateľov je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.
Dataset s trendom tržieb a zisku

Dataset zobrazujúci trendy hodnôt zisku a tržieb od roku 2013.

Dataset zobrazuje trendy hodnôt zisku a tržieb od roku 2013 a pozostáva aj zo základných údajov o spoločnostiach spolu s ich regionálnym a odvetvovým členením. V rámci datasetu sú momentálne k dispozícií trendy pre až vyše 228 tisíc spoločností.

Využitie datasetu trendov:

 • tvorba analýz, ktoré si vyžadujú sledovanie vývoja výkonu spoločnosti
 • sledovanie výkonu odvetví pri rôznych druhoch sektorových analýz
Parametre datasetu
 • tržby za posledných 5 rokov
 • zisk za posledných 5 rokov
 • kategória počtu zamestnancov zo Štatistického úradu za posledných 5 rokov
 • presný počet zamestnancov z účtovnej závierky za posledných 5 rokov
 • základné údaje: názov, IČO, kraj
 • odvetvie a SK NACE
 • dátum vzniku a zániku spoločnosti
Dataset trendov je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.
Dataset kritických udalostí

Dataset všetkých slovenských firiem s akoukoľvek kritickou udalosťou.

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaná akákoľvek kritická udalosť: platobný rozkaz, konkurzné a reštrukturalizačné konanie, dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam alebo Finančnej správe.

Využitie datasetu kritických udalostí:

 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
 • tvorba analýz podľa výskytu kritických udalosti
 • analýza rizikových adries – identifikáciu zhlukov kritických udalostí na rovnakej adrese
 • import údajov do systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • údaje o kritickej udalosti
  • typ kritickej udalosti
   • konkurz
   • reštrukturalizácia
   • výmaz z Obchodného registra
   • konanie - Iné
   • platobný rozkaz
   • dlh - Sociálna poisťovňa
   • výmaz platiteľa DPH
   • dlh - VŠZP
   • dlh - Dôvera
   • dlh - Union
   • zrušenie registrácie pre DPH
   • daňový nedoplatok
   • poverenie na vykonanie exekúcie
  • dátum detekcie udalosti
  • suma
  • identifikátor
 • informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • súd
  • dátum začiatku konania
  • dátum vyhlásenia konkurzu resp. povolenia reštrukturalizácie
  • dátum ukončenia
  • suma
  • zdroj údajov
  • oznámenia správcov: typ, suma, dátum
 • informácie o platobných rozkazoch
  • navrhovateľ (IČO, názov)
  • oblasť právnej úpravy
 • základné údaje: názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa: ulica, mesto, PSČ, okres
 • regionálne a odvetvové členenie a SK NACE
 • dátum vzniku a zániku spoločnosti
 • dátum výmazu z Obchodného vestníka, dátum zrušenia a likvidácie
Dataset aktuálnych dlžníkov

Dataset firiem u ktorých je zaznamenaný dlh voči poisťovniam alebo Finančnej správe.

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaný dlh voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, majú platobný rozkaz, alebo je zaznamenané konkurzné či reštrukturalizačné konanie. Sú v ňom popísané informácie o jednotlivých udalostiach.

Využitie datasetu aktuálnych dlžníkov:

 • analýza kritických udalostí
 • integrácia dát napríklad do vlastných credit scoringových modelov alebo do vlastného systému hodnotenia rizika
 • analýza rizikových adries – identifikácia zhlukov dlhov a iných kritických udalostí v na rovnakej adrese
 • import údajov do systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • informácie o dlhoch
  • Sociálna poisťovňa
  • Finančná správa
  • Union
  • Dôvera
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • informácie o platobných rozkazoch
  • suma
  • dátum
  • počet
  • oblasť
  • celková suma
 • informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • druh posledného konania
  • súd
  • dátum začiatku konania
  • spisová značka
  • posledná udalosť
  • koniec konania
  • zdroj údajov
  • oznámenia správcov: typ, suma, dátum
 • informácie o poverení na vykonanie exekúcie (povinný)
  • indikácia aktívneho poverenia
  • počet aktívnych poverení
  • dátum zverejnenia posledného poverenia
 • názov, IČO
 • okres a kraj
 • dátum vzniku a zániku
 • zrušenia a likvidácie
 • deň zverejnenia podania z Obchodného Vestníka, ktorý hovorí o výmaze z OR
Datasety konkurzov a reštrukturalizácií

Podrobnosti o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach týkajúcich sa právnických osôb a živnostníkov.

Datasety obsahujú informácie o konkurzných, reštrukturalizačných a iných konaniach slovenských firiem, organizácií a živnostníkov z Obchodného vestníka, Obchodného registra a Registra úpadcov v ucelených CSV súboroch.

K dispozícií máme 3 rôzne datasety:

 • Dataset konkurzov a reštrukturalizácií firiem, organizácií a živnostníkov
 • Špeciálny dataset právnických osôb v úpadku
 • Dataset zmien v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

Využitie datasetov:

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • import údajov do systému vďaka formátu CSV
 • analyzu počtu firiem so schváleným reštrukturalizačným plánom, ktoré aj tak skončili v konkurznom konaní
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
Parametre datasetu
Dataset konkurzov firiem, organizácií a živnostníkov
 • úpadca - IČO, názov, adresa, odvetvie, SK NACE, počet zamestnancov, dátum vzniku / zániku, dátum zápisu / výmazu do ORSR
 • vydavateľ podania – meno, funkcia
 • odosielateľ - meno
 • navrhovateľ – IČO, adresa
 • správca – meno, adresa
 • súd – názov, adresa
 • konanie – typ, stav, spisová značka, identifikačné číslo spisu
 • posledné podanie do OV – dátum, popis
 • aktuálny stav individuálneho konania
 • dátumy:
  • podanie návrhu
  • začatie konkurzu / reštrukturalizácie
  • povolenie konkurzu / reštrukturalizácie
  • vyhlásenie konkurzu
  • prerušenie konkurzu
  • zastavenie konkurzu / reštrukturalizácie
  • zrušenie konkurzu
  • ukončenie konania / reštrukturalizácie
 • dôvod vyhlásenia konkurzu
 • dôvod ukončenia konania / reštrukturalizácie
 • dôvod povolenie reštrukturalizácie
 • indikátor vyhlásenia konkurzu z reštrukturalizácie
 • lehota v konaní – dátum, typ
Špeciálny dataset právnických osôb v úpadku
 • úpadca - IČO, názov, adresa, odvetvie, SK NACE, počet zamestnancov, dátum zápisu / výmazu do ORSR
 • správca – meno
 • sudca - meno
 • konanie – typ, stav, spisová značka
 • dátumy:
  • podania návrhu
  • povolenie reštrukturalizácie
  • vyhlásenie konkurzu
  • začatia konkurzu / reštrukturalizácie
  • prerušenia konkurzu
  • zastavenia konkurzu / reštrukturalizácie
  • zrušenia konkurzu
  • začatý proces konania
  • ukončenie konania / reštrukturalizácie
 • dôvod ukončenia konania
 • finančné údaje
  • účtovná závierka - dátum zverejnenia, dátum údajov od – do
  • aktíva
  • dlhodobý hmotný majetok
  • vlastné imanie
  • bankové úvery – celkom, dlhodobé, bežné
  • tržby - za tovar, výrobky, služby; tržby z predaja
  • ostatné výnosy z poľnohospodárskej činnosti
  • prevádzkový výsledok
  • pridaná hodnota
  • osobné náklady
  • hospodársky výsledok po zdanení
Dataset zmien v KaR konaniach
 • úpadca - IČO, názov, adresa
 • vydavateľ podania – meno, funkcia
 • odosielateľ - meno
 • navrhovateľ – IČO, adresa
 • správca – meno, adresa
 • súd – názov, adresa
 • identifikačné číslo spisu
 • spisová značka
 • typ konania
 • stav konania
 • ukončenie – stav, dôvod
 • povaha
 • dátum zmeny
 • posledná lehota konania - dátum a typ
Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

V špeciálnych datasetoch kontaktov sú všetky telefónne čísla a emailové adresy 178 541 firiem rozdelené do samostatných buniek, čo Vám umožňuje pohodlnejšie s nimi pracovať.

K dispozícií máme 2 rôzne datasety kontaktov:

 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem

Využitie datasetov kontaktov

 • vyhľadávanie a následné oslovenie nových obchodných partnerov
 • import kontaktov do vášho vlastného systému, keďže každý kontakt je oddelený vo vlastnej bunke
Parametre datasetov
 • telefónne / emailové kontakty, každý jeden v samostatnej bunke - až do 50 rôznych kontaktov subjektu
 • názov firmy
 • adresa
 • SK NACE
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy
Datasety kontaktov sú súčasťou služby FinStat ELITE.
Datasety českých firiem, organizácií a živnostníkov

Datasety základných a fakturačných údajov všetkých českých spoločností a živnostníkov.

Datasety pozostávajú zo základných fakturačných údajov všetkých českých firiem, organizácií a živnostníkov, ktoré čerpáme z českého Štatistického úradu. Obsahujú aj údaje o Insolvenčných konaniach, ktoré čerpáme z českého Insolvenčného registra.

Využitie datasetov českých firiem, organizácií a živnostníkov:

 • regionálne a odvetvové analýzy
 • analýzy vzniku nových a zániku starých spoločností a živností
 • tvorba rebríčkov na základe vlastne zvolených parametrov
 • import základných údajov do systému vďaka formátu CSV
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • filtrovanie a selektovanie firiem a živnostníkov z celého českého trhu
Parametre datasetov
 • názov, IČO
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie a CZ NACE a počet zamestnancov
 • právna forma a druh vlastníctva
 • údaje o insolvenčných konaniach
 • spisové značky konaní
 • dátumy konaní
 • stav posledného konania
 • veriteľ posledného konania
 • súd posledného konania
Datasety českých firiem, organizácií a živnostníkov sú súčasťou služby FinStat ELITE.

Pridajte sa k naším spokojným klientom

FinStat má pre nás dvojitý význam: ako nástroj pre prácu s klientmi a nástroj na rozvoj podnikania. Pri práci so zákazníkmi je našim cieľom poskytovať im najlepšiu podporu čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom. V súčasnosti používame FinStat na riešenie úloh, ktoré boli v minulosti vykonávané analytikmi, ktorým ich realizovanie zaberalo oveľa viac času. FinStat dnes používame na získanie prehľadu o slovenskom trhu, čo bolo v minulosti nedostupné. Niektoré oblasti, v ktorých je FinStat obzvlášť prínosný, sú na mieru tvorené exkluzívne prieskumy trhu a finančné porovnávanie lokálnych spoločností.

Zovšeobecnene: informácie, ktoré FinStat poskytuje, podporujú jednoduché identifikovanie nových obchodných príležitostí a udržiavanie a posilnenie našej konkurenčnej výhody na trhu.

quote
KPMG, Slovensko
Kenneth Ryan, Partner
KPMG, Slovensko