Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat Datasety

Hromadné exporty z našej databázy vo formáte CSV

V našich datasetoch nájdete vyťažené parametre až zo 14 dátových zdrojov. Datasety obsahujú pravidelne aktualizované dáta v štrukturovanej forme bez ďalších nutných nákladov na udržiavanie - o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás.

Využitie FinStat Datasetov

 • analýza trhu a segmentácia zákazníkov
 • presné zacielenie obchodných a marketingových aktivít
 • vyhľadávanie príležitostí v oblasti fúzií a akvizícií (M&A)
 • sektorové analýzy založené na finančných dátach viac ako 214-tis. spoločností
 • analýza a testovanie Credit-skóringových modelov
 • finančná analýza a výskumné práce s veľkými vzorkami dát a firiem

FinStat Datasety predstavujú predpripravené databázy s údajmi o slovenských firmách vo formáte .CSV. Tieto hromadné exporty z FinStatu sú vhodné na prácu v Exceli, analytických softvéroch, CRM a Business inteligencie softvéroch. Datasety sú aktualizované na týždennej báze.

Aké typy datasetov ponúkame?

Dataset finančných výkazov

Finančné údaje o spoločnostiach obsahujúce všetky finančné položky z účtovných závierok.

Dataset finančných ukazovateľov

Dataset vypočítaných finančných ukazovateľov, kontaktných údajov a kritických udalostí.

Dataset trendov

Dataset zobrazujúci trendy hodnôt zisku, tržieb a počtu zamestnancov za tri roky.

Dataset firiem a organizácií

Dataset základných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Dataset živnostníkov

Základné, fakturačné a ďalšie údaje, kontakty a kritické udalosti.

Dataset dlžníkov

Dataset firiem u ktorých je zaznamenaný dlh voči poisťovniam alebo Finančnej správe.

Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

Dataset kritických udalostí

Dataset všetkých slovenských firiem s akoukoľvek kritickou udalosťou.

Dataset finančných výkazov

Databáza s finančnými údajmi o spoločnostiach obsahujúca všetky finančné položky z účtovných závierok. Aktuálne databáza obsahuje hodnoty pre vyše 228 tisíc spoločností.

Okrem finančných údajov nájdete v datasete aj regionálne a odvetvové členenie, štatutárov s adresami, aj kontaktné informácie firiem a informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Aké parametre nájdete v datasete finančných výkazov?
 • Základné údaje: názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • Základné údaje: názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • Odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • Právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • Kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • Všetky položky zo súvahy pre aktuálny a predchádzajúci rok - aktíva a pasíva,
 • Všetky položky z výkazu ziskov a strát pre aktuálny a predchádzajúci rok - náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
 • Informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
K dispozícií máme 4 rôzne datasety finančných výkazov rozdelených podľa šablón účtovných závierok:
 • šablóna typu 2011 - dataset obsahujúci údaje zo všetkých typov šablón konvertované do typu 2011
 • nové účtovné závierky typu 2014 (obsahuje spoločnosti vykazujúce v iba šablóne typu 2014)
 • mikro účtovné závierky (obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne mikro)
 • finančné výkazy finančných inštitúcií (obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne finančných inštitúcií)

Okrem databázy finančných výkazov poskytujeme aj databázu, ktorá zobrazuje detailnejšie rozdelené položky Aktív zo súvahy.

V tejto Databáze s brutto hodnotami aktív sú okrem základných údajoch o firmách zahrnuté brutto hodnoty aktív a korekcie v súvahe v aktívach.
 • Všetky položky Aktív zo súvahy za aktuálne obdobie
 • Všetky položky Aktív zo súvahy za predchádzajúce obdobie
 • Všetky položky Aktív Brutto
 • Všetky položky Aktív Korekcia

Máte záujem o ukážku
datasetu finančných výkazov?

info@finstat.sk
0903 531 533

Dataset finančných ukazovateľov

Databáza vypočítaných finančných ukazovateľov obsahuje okrem finančných ukazovateľov aj základné informácie o firme, regionálne a odvetvové členenie, informácie o jej kritických udalostiach a kontaktné informácie.

Tento dataset umožňuje okamžitú prácu s vypočítanými finančnými ukazovateľmi, bez nutnosti pracného výpočtu.

Aké parametre nájdete v datasete finančných ukazovateľov?
 • Základné údaje: názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • Odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • Viac ako 75 vypočítaných finančných ukazovateľov
  • Ukazovatele likvidity
  • Ukazovatele zadlženosti
  • Ukazovatele rentability
  • Marže
  • Ukazovatele návratnosti
  • Ukazovatele aktivity
  • Credit skóringové modely
 • Právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • Informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy v poisťovniach a finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • Kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email

Máte záujem o ukážku
datasetu finančných ukazovateľov?

info@finstat.sk
0903 531 533

Dataset s trendami tržieb, zisku a počtom zamestnancov

Databáza spoločností zobrazujúca trendy hodnôt zisku, tržieb a počtu zamestnancov za tri roky. V rámci datasetu sú momentálne k dispozícií trendy pre až vyše 228 tisíc spoločností.

Aké parametre nájdete v datasete s trendami tržieb, zisku a počtom zamestnancov?
 • Základné údaje: názov, IČO, kraj
 • Odvetvie a SK NACE
 • Dátum vzniku a zániku spoločnosti
 • Tržby za posledné tri roky
 • Zisk za posledné tri roky
 • Kategória počtu zamestnancov zo Štatistického úradu za posledné tri roky
 • Presný počet zamestnancov z účtovnej závierky za posledné tri roky

Máte záujem o ukážku
datasetu trendov?

info@finstat.sk
0903 531 533

Dataset firiem a organizácií

Databáza základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ich regionálne a odvetvové členenie, základné finančné údaje, kontaktné údaje, mená a adresy štatutárov a informácie o konkurzoch, a reštrukturalizáciách.

Aké parametre nájdete v datasete firiem a organizácií?
 • Názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • Adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • Dátum vzniku a zániku
 • Odvetvie a SK NACE a počet zamestnancov
 • Kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
 • Počet pobočiek
 • Aktíva, zisk, tržby, výnosy, EBITDA a 2 credit - skóringové modely
 • Právna forma a druh vlastníctva
 • Informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • Zápis v ORSR – oddiel, vložka

V prípade záujmu máme k dispozícií aj Databázu všetkých firiem a organizácií spolu s údajmi o ich prevádzkach

Máte záujem o ukážku
datasetu firiem a organizácií?

info@finstat.sk
0903 531 533

Dataset živnostníkov

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, kontaktné údaje, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Aké parametre nájdete v datasete živnostníkov?
 • Základné údaje: názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • Adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • Dátum vzniku a zániku
 • Odvetvie a SK NACE a rozsah zamestnancov
 • Kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
 • Počet pobočiek
 • Zrušenia a pozastavenia živností
 • Informácie o kritických udalostiach:
  • zoznamy Finančnej správy v rámci platcovstva DPHy
  • konkurzy a iné konania (oddlženia)
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy

V prípade záujmu máme k dispozícií aj Databázu všetkých živnostníkov spolu s údajmi o prevádzkach

Máte záujem o ukážku
datasetu živnostníkov?

info@finstat.sk
0903 531 533

Datasety kontaktov

V špecálnych datasetoch kontaktov sú všetky telefónne čísla a emailové adresy rozdelené do samostatných buniek, čo Vám umožňuje pohodlnejšie pracovať s kontaktnými údajmi firiem a živnostníkov.

Získajte kontakty až na 178 536 firiem a 104 923 živnostníkov.

Aké datasety kontaktov ponúkame?
 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem
 • Dataset telefónnych kontaktov SZČO
 • Dataset emailových kontaktov SZČO
Aké parametre nájdete v datasetoch kontaktov?
 • telefónne/emailové kontakty, každý jeden v samostatnej bunke - až do 50 rôznych kontaktov subjektu
 • názov firmy/živnostníka
 • adresa
 • SK NACE – odvetvová klasifikácia
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy/živnostníka

Máte záujem o ukážku
datasetov kontaktov?

info@finstat.sk
0903 531 533

Dataset dlžníkov

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaný dlh voči zdravotným poisťovniam alebo Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, majú platobný rozkaz, alebo je zaznamenané konkurzné a reštrukturalizačné konanie.

V datasete sú popísané informácie o jednotlivých udalostiach.

Aké parametre nájdete v datasete dlžníkov?
 • Názov, IČO
 • Okres a kraj
 • Dátum vzniku a zániku
 • Zrušenie a likvidácie
 • Deň zverejnenia podania z Obchodného Vestníka, ktorý hovorí o výmaze z OR
 • Informácie o dlhoch voči:
  • Sociálna poisťovňa
  • Finančná správa
  • Union
  • Dôvera
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Informácie o platobných rozkazoch
  • Suma
  • Dátum
  • Počet
  • Oblasť
  • Celková suma
 • Informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • Druh posledného konania
  • Súd
  • Dátum začiatku konania
  • Spisová značka
  • Posledná udalosť
  • Koniec konania
  • Zdroj údajov
  • Oznámenia správcov
   • Typ
   • Suma
   • Dátum

Máte záujem o ukážku
datasetu dlžníkov?

info@finstat.sk
0903 531 533

Dataset kritických udalostí

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaná akákoľvek kritická udalosť (platobný rozkaz, záložné právo, konkurzné a reštrukturalizačné konanie alebo dlhy voči Sociálnej, zdravotnej poisťovni a Finančnej správe).

V datasete sú rozšírené informácie o jednotlivých kritických udalostiach. Momentálne v database evidujeme vyše 570 tisíc záznamov o vyše 233 tisíc subjektoch.

Aké parametre nájdete v datasete kritických udalostí?
 • Základné údaje: názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • Adresa: ulica, mesto, PSČ, okres
 • Regionálne a odvetvové členenie a SK NACE
 • Dátum vzniku a zániku spoločnosti
 • Dátum výmazu z Obchodného vestníka, dátum zrušenia a likvidácie
 • Údaje o kritickej udalosti
  • Typ kritickej udalosti
   • Konkurz
   • Reštrukturalizácia
   • Výmaz z Obchodného registra
   • Konanie - Iné
   • Platobný rozkaz
   • Dlh - Sociálna poisťovňa
   • Výmaz platiteľa DPH
   • Dlh - VŠZP
   • Dlh - Dôvera
   • Dlh - Union
   • Záložné právo - záložca
   • Zrušenie registrácie pre DPH
   • Daňový nedoplatok
   • Záložné právo - záložný dlžník
  • Dátum detekcie udalosti
  • Suma
  • Identifikátor
 • Informácie o Konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • Súd
  • Dátum začiatku konania
  • Dátum vyhlásenia konkurzu resp. povolenia reštrukturalizácie
  • Dátum ukončenia
  • Suma
  • Zdroj údajov
  • Oznámenia správcov
   • Druh
   • Dátum posledného oznámenia správcov
   • Dátum
 • Informácie o platobných rozkazoch
  • Navrhovateľ (IČO, názov)
  • Oblasť právnej úpravy
 • Informácie o Záložných právach
  • Veriteľ (IČO, názov)
  • Druh
  • Hodnota istiny
  • Najvyššia hodnota istiny

Máte záujem o ukážku
datasetu kritických udalostí?

info@finstat.sk
0903 531 533

Pridajte sa k naším spokojným klientom

FinStat má pre nás dvojitý význam: ako nástroj pre prácu s klientmi a nástroj na rozvoj podnikania. Pri práci so zákazníkmi je našim cieľom poskytovať im najlepšiu podporu čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom. V súčasnosti používame FinStat na riešenie úloh, ktoré boli v minulosti vykonávané analytikmi, ktorým ich realizovanie zaberalo oveľa viac času. FinStat dnes používame na získanie prehľadu o slovenskom trhu, čo bolo v minulosti nedostupné. Niektoré oblasti, v ktorých je FinStat obzvlášť prínosný, sú na mieru tvorené exkluzívne prieskumy trhu a finančné porovnávanie lokálnych spoločností.

Zovšeobecnene: informácie, ktoré FinStat poskytuje, podporujú jednoduché identifikovanie nových obchodných príležitostí a udržiavanie a posilnenie našej konkurenčnej výhody na trhu.

quote
KPMG, Slovensko
Kenneth Ryan, Partner
KPMG, Slovensko
ZSE UNIBA KPMG NN Slovensko Microsoft Slovakia VGD-AVOS TAX, k. s. Limerock Advisory Ernst & Young, k.s. Ekonomická univerzita Polleo Partners, s.r.o. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bibby Factoring Slovakia, a.s. GOLDBECK, S.R.O. GTSystems2 Allianz - Slovenská poisťovňa Enterprise Investors

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBU
FINSTAT DATASETY?

Zavolajte nám, alebo
napíšte email

0903 531 533
info@finstat.sk