Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

2022 2021 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 043€ 4 720€ 3 208€ 4 407€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 043€ 4 720€ 3 208€ 4 407€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
3 043€ 4 720€ 3 208€ 4 407€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
147 170€ 188 681€ 152 112€ 139 567€ 145 648€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
887€ 1 350€ 806€ 2 695€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
887€ 361€ 759€ 2 695€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
989€ 47€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
146 283€ 187 330€ 151 306€ 136 872€ 145 648€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 198€ 1 563€ 6 050€ 1 166€ 8 127€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
145 085€ 185 767€ 145 256€ 135 706€ 137 521€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
37 777€ 3€ 2 071€ 425€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
37 284€ 3€ 1 824€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
492€ 0€ 247€ 425€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
187 989€ 193 400€ 155 323€ 146 045€ 146 073€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
43 556€ 43 556€ 43 556€ 43 556€ 43 556€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
43 556€ 43 556€ 43 556€ 43 556€ 43 556€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
96 978€ 113 909€ 85 558€ 73 091€ 71 453€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 072€ 3 521€ 492€ 573€ 1 489€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 072€ 3 521€ 492€ 573€ 1 489€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
94 906€ 110 388€ 85 066€ 72 518€ 69 964€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
535€ 1 530€ 3 052€ 1 992€ 586€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
54 179€ 61 517€ 44 281€ 39 772€ 39 498€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
32 998€ 38 114€ 30 452€ 24 947€ 24 294€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
7 193€ 9 227€ 7 281€ 5 807€ 5 586€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
47 455€ 35 935€ 26 209€ 29 398€ 31 064€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
667€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
46 789€ 35 935€ 26 209€ 29 398€ 31 064€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
187 989€ 193 400€ 155 323€ 146 045€ 146 073€