Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 622€ 9 622€ 9 622€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 466€ 1 466€ 1 466€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 466€ 1 466€ 1 466€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
8 155€ 8 155€ 8 155€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
8 155€ 8 155€ 8 155€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 855€ 1 168€ 3 410€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 23€ 23€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
23€ 23€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 855€ 1 145€ 3 387€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 242€ -2 091€ -1 238€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 613€ 3 236€ 4 625€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 20€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
14 476€ 10 789€ 13 051€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
10 237€ 8 724€ 10 718€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
8 724€ 10 718€ 10 078€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
1 514€ -1 994€ 640€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
4 239€ 2 065€ 2 333€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
89€ 90€ 191€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
89€ 90€ 191€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
4 150€ 1 976€ 2 142€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
29€ 29€ 48€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 312€ 974€ 994€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
884€ 402€ 417€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 926€ 570€ 683€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
14 476€ 10 789€ 13 051€