Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 362 746 € 11 109 373 € 10 912 688 € 9 645 161 € 8 726 977 € 7 106 471 € 6 051 983 € 5 637 539 € 4 267 865 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 361 072 € 1 687 974 € 1 783 066 € 2 140 740 € 2 440 455 € 1 426 391 € 1 155 304 € 1 178 192 € 1 484 909 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
206 804 € 384 785 € 577 178 € 787 178 € 0 € 689 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 689€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
206 804€ 384 785€ 577 178€ 787 178€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 361 072 € 1 481 170 € 1 398 281 € 1 563 562 € 1 653 277 € 1 426 391 € 1 155 304 € 1 178 192 € 1 484 220 €
012
A.II.1
Pozemky
65 749€ 65 749€ 65 749€ 65 749€ 65 749€ 54 066€ 43 666€ 43 666€ 43 666€
013
A.II.2
Stavby
1 112 694€ 926 160€ 1 005 316€ 1 097 186€ 1 088 088€ 810 385€ 878 346€ 954 831€ 1 115 434€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
151 864€ 201 718€ 273 315€ 368 531€ 466 780€ 531 742€ 172 872€ 147 046€ 293 194€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 622€ 16 066€ 21 934€ 20 336€ 18 149€ 12 868€ 0€ 1 112€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 143€ 271 477€ 31 967€ 11 760€ 14 511€ 17 330€ 60 420€ 32 649€ 30 814€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 999 845 € 9 417 244 € 9 126 065 € 7 492 537 € 6 283 264 € 5 675 383 € 4 893 202 € 4 439 983 € 2 779 515 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 328 € 1 072 € 4 893 € 968 € 179 € 15 155 € 719 € 268 € 649 €
032
B.I.1
Materiál
1 328€ 1 072€ 4 893€ 968€ 179€ 15 155€ 719€ 268€ 649€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 654 806 € 6 473 838 € 6 434 631 € 4 996 860 € 4 283 380 € 3 547 355 € 2 895 539 € 2 563 574 € 1 485 374 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 547 355€ 2 895 539€ 2 563 574€ 1 485 374€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
6 654 806€ 6 473 838€ 6 434 631€ 4 996 860€ 4 283 380€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 174 593 € 791 138 € 732 779 € 713 034 € 497 376 € 541 582 € 591 925 € 622 557 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
456 385€ 367 538€ 390 599€ 408 874€ 241 586€ 514 779€ 591 415€ 620 694€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 337€ 4 836€ 26 803€ 0€ 1 792€ 27 295€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
718 208€ 418 263€ 337 344€ 304 160€ 255 790€ 510€ 71€ 160€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 169 118 € 2 151 196 € 1 953 762 € 1 781 675 € 1 502 329 € 1 571 291 € 1 405 019 € 1 253 584 € 1 008 623 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 036€ 2 802€ 689€ 2 306€ 3 399€ 3 542€ 2 732€ 1 799€ 1 538€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 166 082€ 2 148 394€ 1 953 073€ 1 779 369€ 1 498 930€ 1 567 749€ 1 402 287€ 1 251 785€ 1 007 085€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 829 € 4 155 € 3 557 € 11 884 € 3 258 € 4 697 € 3 477 € 19 364 € 3 441 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
750€ 1 031€ 916€ 809€ 1 799€ 1 496€ 1 556€ 4 835€ 3 441€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 079€ 3 124€ 2 641€ 11 075€ 1 459€ 3 201€ 1 921€ 14 529€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 362 746 € 11 109 373 € 10 912 688 € 9 645 161 € 8 726 977 € 7 106 471 € 6 051 983 € 5 637 539 € 4 267 865 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
716 397 € 709 705 € 709 666 € 708 475 € 700 614 € 839 814 € 1 230 130 € 1 073 670 € 907 809 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
24 776 € 24 776 € 24 776 € 24 776 € 24 776 € 24 776 € 24 775 € 24 775 € 24 775 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
24 776€ 24 776€ 24 776€ 24 776€ 24 776€ 24 776€ 24 775€ 24 775€ 24 775€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
104 260 € 104 260 € 104 260 € 104 260 € 104 260 € 104 260 € 104 260 € 104 260 € 104 260 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 526€ 3 526€ 3 526€ 3 526€ 3 526€ 3 526€ 3 526€ 3 526€ 3 526€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
100 734€ 100 734€ 100 734€ 100 734€ 100 734€ 100 734€ 100 734€ 100 734€ 100 734€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
555 669 € 555 630 € 554 439 € 546 578 € 546 287 € 644 454 € 937 995 € 779 366 € 636 528 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
555 669€ 555 630€ 554 439€ 546 578€ 546 287€ 644 454€ 937 995€ 779 366€ 636 528€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 692 € 39 € 1 191 € 7 861 € 291 € 59 684 € 156 460 € 158 629 € 135 606 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 424 752 € 10 236 934 € 10 013 378 € 8 750 722 € 7 923 576 € 6 147 027 € 4 653 819 € 4 462 490 € 3 292 418 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 900 € 3 120 € 1 533 € 1 582 € 2 205 € 3 479 € 3 007 € 55 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 900€ 3 120€ 1 533€ 1 582€ 2 205€ 3 479€ 3 007€ 55€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 760 346 € 1 929 479 € 1 578 109 € 1 007 990 € 882 452 € 835 579 € 773 892 € 628 331 € 500 899 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
73 026€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
320 000€ 550 000€ 510 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 957€ 5 136€ 4 292€ 3 968€ 3 996€ 3 525€ 3 169€ 2 464€ 1 252€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 431 040€ 1 373 216€ 1 063 817€ 1 004 022€ 878 456€ 832 054€ 770 723€ 625 867€ 426 621€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 349€ 1 127€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 031 023 € 960 975 € 1 086 946 € 1 773 073 € 1 640 600 € 750 053 € 814 213 € 968 341 € 755 237 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
866 907€ 860 648€ 893 287€ 920 295€ 679 721€ 711 241€ 776 280€ 937 707€ 707 383€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
227€ 11 308€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
100 000€ 50 000€ 140 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
790 000€ 922 479€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 849€ 10 525€ 10 291€ 8 760€ 8 936€ 10 298€ 7 965€ 15 836€ 20 464€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 945€ 6 364€ 6 252€ 5 258€ 5 392€ 6 138€ 4 747€ 7 467€ 7 236€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
43 322€ 27 580€ 33 108€ 43 034€ 24 072€ 22 376€ 25 221€ 7 104€ 5 615€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 858€ 4 008€ 5 726€ 3 231€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 631 483 € 7 343 360 € 7 346 790 € 5 968 077 € 5 398 319 € 4 557 916 € 3 062 707 € 2 865 763 € 2 036 282 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
6 772 539€ 6 784 357€ 6 868 720€ 5 523 181€ 5 001 793€ 4 133 242€ 2 909 452€ 2 563 574€ 1 782 295€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
858 944€ 559 003€ 478 070€ 444 896€ 396 526€ 424 674€ 153 255€ 302 189€ 253 987€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
221 597 € 162 734 € 189 644 € 185 964 € 102 787 € 119 630 € 168 034 € 101 379 € 67 638 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
201 794€ 143 351€ 166 816€ 158 035€ 69 757€ 81 500€ 129 916€ 47 244€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 145€ 14 282€ 17 727€ 22 828€ 27 929€ 33 803€ 34 985€ 42 457€ 51 136€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 658€ 5 101€ 5 101€ 5 101€ 5 101€ 4 327€ 3 133€ 11 678€ 16 502€