Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Zentiva (Zentiva Foundation) [zrušená]

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Zentiva /Zentiva Foundation/, Hlohovec'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Podpora ochrany zdravia a vzdelávania 51 294,87 € Podpora vynikajúcich študentov študujúcich v SR alebo v zahraničí. Podpora projektov zameraných na ochranu zdravia. Poskytnutie finančnej výpomoci na základe dohôd o poskytnutí finančnej výpomoci.
Poskytnutie sociálnej pomoci 8 950 € Poskytnutie sociálnej výpomoci osobám, ktoré sa ocitli v zložitej finančnej situácii. Výpomoc poskytnutá na základe dohôd o poskytnutí finančnej výpomoci
Výdavky na správu 1 166,12 € Právne a notárske služby, poplatky banke, poštovné, vedenie účtovníctva, audit
Spolu 61 410,99 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Nadácie Zentiva, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Vedenie nadácie je zodpovedné za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, m ktorá neobsahuje významné nesprávnosti., či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významnej nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Názor Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje , vo všetkých významných súvislostiach , pravdivý a verný obraz na finančnú situáciu Nadácie Zentiva k 31. decembru 2011, na výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. Nových Zámkoch, 12. apríla 2012 Auditorská znalecká spoločnosť, s.r.o. Ing. Ľudmila Poláčeková Licencia SKAU č. 264 Licencia SKAu č. 791