Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.06.2019
31.12.2020
01.06.2019
31.07.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
356 411 € 389 227 € 440 229 € 472 971 € 495 125 € 523 658 € 560 750 € 1 001 009 € 559 404 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
355 612 € 383 402 € 423 914 € 451 002 € 465 754 € 492 842 € 535 412 € 570 027 € 447 431 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
355 612 € 383 402 € 423 914 € 451 002 € 465 754 € 492 842 € 535 412 € 570 027 € 447 431 €
012
A.II.1
Pozemky
14 371€ 2 036€ 2 036€ 2 036€ 2 036€ 2 036€ 997€ 20 059€
013
A.II.2
Stavby
355 612€ 369 031€ 409 543€ 436 631€ 463 718€ 490 806€ 533 376€ 1 499€ 1 748€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 335€ 12 335€ 0€ 567 531€ 425 624€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
799 € 5 825 € 16 315 € 21 969 € 29 371 € 30 816 € 25 338 € 430 982 € 111 973 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
753 € 16 802 € 27 278 € 28 453 € 20 931 € 406 841 € 107 057 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 068€ 18 522€ 18 522€ 18 787€ 21 575€ 21 575€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
753€ 8 734€ 8 756€ 9 931€ 2 144€ 365 266€ 85 482€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 20 000€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
799 € 5 825 € 15 562 € 5 167 € 2 093 € 2 363 € 4 407 € 24 141 € 4 916 €
056
B.IV.1
Peniaze
23€ 105€ 13€ 485€ 120€ 1 139€ 1 874€ 123€ 427€
057
B.IV.2
Účty v bankách
776€ 5 720€ 15 549€ 4 682€ 1 973€ 1 224€ 2 533€ 24 018€ 4 489€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 € 0 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
356 411 € 389 227 € 440 229 € 472 971 € 495 125 € 523 658 € 560 750 € 1 001 009 € 559 404 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 943 € -182 363 € -174 032 € -142 026 € -123 672 € -117 110 € 39 113 € -42 095 € -11 389 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
49 439 € 49 439 € 49 439 € 49 439 € 49 439 € 49 439 € 149 439 € 39 439 € 39 439 €
069
A.I.1
Základné imanie
49 439€ 49 439€ 49 439€ 49 439€ 49 439€ 49 439€ 149 439€ 39 439€ 39 439€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
184 702 € 0 € 129 € 129 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
184 702€ 0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
129€ 129€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
129 € 129 € 129 € 129 € 129 € 129 € 129 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
129€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129€ 0€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-228 905 € -228 892 € -191 594 € -173 240 € -166 678 € -110 455 € -81 662 € -50 957 € -35 093 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 942€ 12 942€ 12 942€ 12 942€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-228 905€ -228 892€ -191 594€ -173 240€ -166 678€ -123 397€ -94 604€ -63 899€ -48 035€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-3 422 € -3 039 € -32 006 € -18 354 € -6 562 € -56 223 € -28 793 € -30 706 € -15 864 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 206 € 204 909 € 207 322 € 181 219 € 158 180 € 153 312 € 7 343 € 698 301 € 570 793 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
0 € 0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 € 0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 206 € 204 909 € 207 322 € 181 219 € 158 180 € 153 312 € 7 343 € 698 301 € 570 793 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 861€ 120€ 6 456€ 0€ 7 616€ 42 275€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
149€ 149€ 149€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
191€ 380€ 380€ 840€ 574€ 731€ 844€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
132€ 263€ 263€ 582€ 286€ 395€ 9€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
45€ 1 049€ 1 049€ 5 014€ 6 334€ 5 410€ 5 516€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 206€ 204 909€ 203 093€ 179 527€ 156 368€ 140 420€ 0€ 684 000€ 522 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
353 262 € 366 681 € 406 939 € 433 778 € 460 617 € 487 456 € 514 294 € 344 803 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
514 294€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
353 262€ 366 681€ 406 939€ 433 778€ 460 617€ 487 456€ 0€ 344 803€ 0€