Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
138 190 388 € 115 846 115 € 114 631 984 € 94 606 330 € 70 871 395 € 70 280 836 € 69 237 066 € 73 946 150 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
48 114 113 € 46 035 150 € 44 834 136 € 40 790 490 € 37 840 362 € 27 727 646 € 25 873 792 € 22 796 457 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
127 303 € 105 944 € 89 069 € 85 749 € 72 908 € 58 532 € 51 648 € 53 505 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
127 303€ 105 944€ 85 220€ 73 203€ 60 359€ 42 361€ 43 892€ 37 517€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 849€ 8 199€ 12 549€ 16 171€ 1 756€ 12 241€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 115€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 347€ 6 000€ 3 632€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
47 986 810 € 45 929 206 € 44 745 067 € 40 704 741 € 37 767 454 € 27 669 114 € 25 822 144 € 22 742 952 €
012
A.II.1
Pozemky
1 305 025€ 1 305 941€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€
013
A.II.2
Stavby
15 715 147€ 16 336 100€ 17 328 039€ 18 357 018€ 6 391 881€ 6 971 468€ 7 256 735€ 7 406 028€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 473 835€ 18 681 989€ 16 386 534€ 16 442 543€ 16 108 326€ 13 773 534€ 8 282 120€ 9 107 935€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
350 727€ 553 196€ 723 116€ 497 671€ 117 694€ 108 414€ 90 860€ 60 508€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 482 821€ 8 781 027€ 7 950 001€ 4 049 549€ 13 758 405€ 5 161 802€ 8 867 775€ 4 764 878€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 659 255€ 270 953€ 1 049 145€ 49 728€ 82 916€ 345 664€ 16 422€ 95 371€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
90 066 053 € 69 799 193 € 69 792 544 € 53 798 613 € 32 877 491 € 42 547 809 € 43 360 965 € 51 149 082 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 033 584 € 37 712 981 € 38 796 049 € 24 068 514 € 14 245 841 € 15 287 081 € 14 181 936 € 13 136 656 €
035
B.I.1
Materiál
36 434 563€ 34 722 572€ 34 639 949€ 21 521 975€ 12 852 667€ 14 495 449€ 13 165 882€ 12 154 071€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
532 213€ 413 540€ 567 398€ 953 604€ 103 600€ 170 846€ 286 613€ 193 115€
037
B.I.3
Výrobky
2 240 458€ 756 054€ 1 787 098€ 497 563€ 261 631€ 170 274€ 186 038€ 223 915€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
1 826 350€ 1 820 815€ 1 801 604€ 1 095 372€ 1 027 943€ 450 512€ 543 403€ 565 555€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
830 272 € 224 954 € 385 499 € 402 715 € 121 918 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
830 272€ 224 954€ 385 499€ 402 715€ 121 918€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
48 171 337 € 31 832 599 € 30 583 440 € 29 304 262 € 18 492 775 € 27 247 223 € 29 170 624 € 38 009 114 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
45 896 987 € 29 450 063 € 28 277 616 € 28 071 777 € 12 962 873 € 20 124 242 € 13 971 535 € 15 113 159 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
43 540 688€ 27 952 257€ 25 923 864€ 26 807 973€ 12 034 616€ 19 837 661€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 356 299€ 1 497 806€ 2 353 752€ 1 263 804€ 928 257€ 286 581€ 13 971 535€ 15 113 159€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 990 915€ 4 909 911€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
13 408 530€ 21 653 194€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 501 015€ 1 190 381€ 1 605 731€ 915 803€ 696 472€ 1 447 298€ 807 040€ 531 779€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
773 335€ 1 192 155€ 700 093€ 316 682€ 842 515€ 765 772€ 983 519€ 710 982€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 860 € 28 659 € 27 556 € 23 122 € 16 957 € 13 505 € 8 405 € 3 312 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 792€ 733€ 1 070€ 282€ 1 276€ 878€ 612€ 1 119€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 068€ 27 926€ 26 486€ 22 840€ 15 681€ 12 627€ 7 793€ 2 193€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 222 € 11 772 € 5 304 € 17 227 € 153 542 € 5 381 € 2 309 € 611 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
258€ 1 034€ 2 500€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 222€ 11 514€ 4 270€ 14 727€ 4 742€ 5 381€ 2 309€ 611€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
148 800€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
138 190 388 € 115 846 115 € 114 631 984 € 94 606 330 € 70 871 395 € 70 280 836 € 69 237 066 € 73 946 150 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
22 826 380 € 20 383 169 € 13 434 589 € 14 013 781 € 11 498 171 € 7 889 422 € 11 915 522 € 11 103 924 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
082
A.I.1
Základné imanie
132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 278 € 13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 277 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 277€ 13 277€ 13 277€ 13 278€ 13 277€ 13 277€ 13 277€ 13 277€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 367 116 € 1 358 536 € 1 357 727 € 1 352 118 € 22 369 € 21 469 € 20 871 € 20 370 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 367 116€ 1 358 536€ 1 357 727€ 1 352 118€ 22 369€ 21 469€ 20 871€ 20 370€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
21 313 211 € 18 878 580 € 11 930 809 € 12 515 609 € 11 329 749 € 7 721 900 € 11 748 598 € 10 937 501 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
115 364 008 € 95 462 946 € 101 197 395 € 80 592 549 € 59 373 224 € 62 391 414 € 57 321 544 € 62 842 226 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 919 € 11 995 € 11 882 € 8 906 € 10 378 € 77 746 € 335 867 € 468 318 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
19 919€ 11 995€ 11 882€ 8 906€ 10 378€ 3 872€ 3 444€ 2 772€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
73 874€ 332 423€ 465 546€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
765 663 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
765 663€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
109 048 805 € 90 471 288 € 95 595 518 € 75 211 012 € 56 666 927 € 59 989 474 € 55 725 556 € 60 782 511 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
82 783 474 € 70 305 856 € 66 591 695 € 63 447 189 € 54 854 735 € 59 185 883 € 55 009 346 € 59 183 633 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 478 664€ 4 086 437€ 1 888 431€ 3 851 847€ 2 382 005€ 5 177 544€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
80 304 810€ 66 219 419€ 64 703 264€ 59 595 342€ 52 472 730€ 54 008 339€ 55 009 346€ 59 183 633€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
20 026 343€ 15 973 691€ 27 508 090€ 9 166 111€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 386 304€ 1 243 906€ 250 811€ 1 112 708€ 113 997€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
909 385€ 780 332€ 677 641€ 615 330€ 482 402€ 445 154€ 389 118€ 385 313€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
619 008€ 516 125€ 451 098€ 415 382€ 337 096€ 297 238€ 253 898€ 259 947€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 138 558€ 1 617 617€ 98 347€ 451 496€ 871 547€ 59 272€ 46 977€ 953 163€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
185 733€ 33 761€ 17 836€ 2 796€ 7 150€ 1 927€ 26 217€ 455€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 529 621 € 4 979 663 € 5 589 995 € 5 372 631 € 2 695 919 € 2 324 194 € 1 260 121 € 1 591 397 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
479 688€ 313 549€ 257 511€ 318 368€ 169 514€ 118 752€ 1 119 333€ 1 471 073€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 049 933€ 4 666 114€ 5 332 484€ 5 054 263€ 2 526 405€ 2 205 442€ 140 788€ 120 324€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€