Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVAKIA RENT s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
87 € 128 € 174 € 206 € 1 046 € 6 095 € 300 614 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 € 493 € 89 830 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 261 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 261€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 493 € 89 569 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 59 762€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 493€ 28 731€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 1 076€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
87 € 128 € 174 € 206 € 1 046 € 5 602 € 209 177 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
148 € 333 € 4 938 € 203 045 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
148€ 333€ 318€ 198 314€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 620€ 4 720€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 11€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
87 € 128 € 174 € 58 € 713 € 664 € 6 132 €
056
B.IV.1
Peniaze
87€ 128€ 174€ 58€ 713€ 368€ 2 516€
057
B.IV.2
Účty v bankách
296€ 3 616€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 1 607 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 1 607€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
87 € 128 € 174 € 206 € 1 046 € 6 095 € 300 614 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-447 441 € -447 434 € -480 734 € -482 461 € -481 220 € -479 803 € -406 085 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-454 739 € -488 038 € -489 765 € -488 524 € -487 107 € -413 389 € -427 895 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
279 626€ 265 120€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-693 015€ -693 015€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 € 33 300 € 1 727 € -1 241 € -1 417 € -73 718 € 14 506 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
447 528 € 447 562 € 480 908 € 482 667 € 482 266 € 485 898 € 706 699 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 0 € 5 € 1 465 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€ 5€ 1 465€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
47 € 47 € 47 € 47 € 47 € 47 € 40 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
47€ 40€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
447 481 € 447 515 € 480 861 € 482 620 € 482 219 € 485 846 € 705 194 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
118€ 154€ 33 640€ 36 723€ 36 702€ 38 330€ 118 798€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 907€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
447 363€ 447 361€ 446 261€ 444 913€ 444 512€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
446 848€ 289 909€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 0€ 0€ 852€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 535€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 984€ 1 005€ 4€ 7 590€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
664€ 280 603€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€