Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná knižnica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
13 068 693€ 14 644 287€ 15 516 683€ 16 798 866€ 17 192 923€ 19 327 898€ 23 594 191€ 19 753 595€ 14 359 873€ 13 544 059€ 10 096 825€ 9 035 218€ 10 675 488€ 11 567 826€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 975 448€ 13 029 657€ 13 953 209€ 15 489 538€ 15 929 952€ 18 244 401€ 22 685 638€ 18 809 123€ 13 160 341€ 12 466 199€ 9 375 306€ 8 034 643€ 9 936 429€ 10 813 083€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
155 710€ 832 598€ 1 693 282€ 2 620 749€ 3 339 798€ 916 216€ 877 252€ 584 265€ 701 777€ 1 274 586€ 1 575 408€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
155 710€ 832 598€ 1 662 989€ 2 557 409€ 1 831 143€ 628 535€ 176 681€ 160 749€ 86 365€ 130 649€ 163 577€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
30 293€ 63 341€ 98 656€ 287 681€ 143 828€ 423 516€ 615 412€ 1 143 937€ 1 411 832€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 410 000€ 556 743€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
11 975 448€ 13 029 657€ 13 953 209€ 15 333 828€ 15 097 354€ 16 551 120€ 20 064 888€ 15 469 325€ 12 244 126€ 11 588 947€ 8 791 041€ 7 332 866€ 8 661 843€ 9 237 675€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 072 351€ 1 072 351€ 1 072 351€ 1 072 351€ 1 043 351€ 1 043 351€ 1 043 351€ 1 032 576€ 998 148€ 1 114 660€ 1 114 660€ 1 114 660€ 1 114 660€ 1 114 660€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
45 089€ 19 000€ 22 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 989 622€ 10 205 168€ 10 552 012€ 10 848 315€ 10 911 520€ 9 842 971€ 10 215 133€ 6 292 369€ 5 263 206€ 4 791 634€ 2 552 255€ 2 727 251€ 3 040 766€ 3 349 241€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
458 609€ 1 165 183€ 2 151 705€ 3 321 668€ 2 807 682€ 5 542 043€ 8 715 361€ 6 674 398€ 5 512 136€ 1 921 914€ 2 480 248€ 2 470 527€ 3 501 948€ 3 981 276€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
10 808€ 23 816€ 38 860€ 61 567€ 26 555€ 41 375€ 42 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
58 746€ 61 254€ 63 762€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
351 032€ 506 701€ 80 124€ 67 678€ 295 940€ 61 188€ 64 488€ 1 428 607€ 427 805€ 3 760 738€ 2 643 878€ 1 020 428€ 1 004 468€ 792 498€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 057 996€ 1 128 164€ 1 250 714€ 945 577€ 1 227 468€ 888 829€ 881 461€ 892 008€ 1 135 511€ 1 012 012€ 667 129€ 939 328€ 665 119€ 676 626€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
472 429€ 500 724€ 549 681€ 562 006€ 651 037€ 501 635€ 450 538€ 462 491€ 555 563€ 428 787€ 410 153€ 467 145€ 396 082€ 361 878€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
104 134€ 107 165€ 149 443€ 155 532€ 261 506€ 142 184€ 231 818€ 264 431€ 347 225€ 259 243€ 240 643€ 286 116€ 256 836€ 242 312€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
368 295€ 393 560€ 400 238€ 406 473€ 389 531€ 359 452€ 218 720€ 198 060€ 208 339€ 169 544€ 169 510€ 181 029€ 139 246€ 119 566€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
17 936€ 4 719€ 6 445€ 1 831€ 1 417€ 3 247€ 3 690€ 12 217€ 6 326€ 17 282€ 8 837€ 5 147€ 6 003€ 4 910€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
11 133€ 4 093€ 5 714€ 1 122€ 614€ 2 388€ 3 039€ 7 517€ 3 575€ 15 077€ 6 794€ 3 470€ 4 303€ 3 065€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
6 803€ 626€ 731€ 709€ 803€ 859€ 651€ 856€ 955€ 797€ 634€ 270€ 275€ 183€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 844€ 1 795€ 1 408€ 1 408€ 1 408€ 1 426€ 1 661€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
567 631€ 622 720€ 694 589€ 381 741€ 575 014€ 383 947€ 427 233€ 417 300€ 573 622€ 565 943€ 248 140€ 467 036€ 263 034€ 309 837€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 125€ 2 165€ 1 478€ 1 016€ 913€ 1 761€ 2 577€ 1 700€ 1 138€ 1 058€ 789€ 3 893€ 9 104€ 16 787€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
565 506€ 620 555€ 693 111€ 380 725€ 574 102€ 382 187€ 424 656€ 415 600€ 572 484€ 564 885€ 247 351€ 463 143€ 253 930€ 293 051€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
35 248€ 486 467€ 312 759€ 363 750€ 35 504€ 194 667€ 27 093€ 52 463€ 64 021€ 65 848€ 54 390€ 61 247€ 73 940€ 78 117€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
35 248€ 486 467€ 312 759€ 363 750€ 35 504€ 194 667€ 27 093€ 52 463€ 64 021€ 65 848€ 54 390€ 61 247€ 73 940€ 78 117€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
13 068 693€ 14 644 287€ 15 516 683€ 16 798 866€ 17 192 923€ 19 327 898€ 23 594 191€ 19 753 595€ 14 359 873€ 13 544 059€ 10 096 825€ 9 035 218€ 10 675 488€ 11 567 826€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
379 789€ 954 166€ 736 349€ 733 166€ 604 509€ 623 108€ 288 334€ 182 990€ 422 851€ 201 243€ 91 938€ 229 682€ 198 841€ 50 676€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
379 789€ 954 166€ 736 349€ 733 166€ 604 509€ 623 108€ 288 334€ 182 990€ 422 851€ 201 243€ 91 938€ 229 682€ 198 841€ 50 676€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
954 166€ 736 349€ 733 166€ 604 509€ 623 108€ 286 037€ 182 990€ 422 851€ 365 244€ 91 370€ 229 736€ 200 472€ 50 924€ 254 723€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-574 377€ 217 817€ 3 183€ 128 657€ -18 598€ 337 071€ 105 344€ -239 861€ 57 607€ 109 873€ -137 798€ 29 210€ 147 917€ -204 047€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 777 068€ 12 757 963€ 13 819 223€ 15 112 458€ 15 606 378€ 17 772 726€ 22 344 993€ 18 580 807€ 13 075 600€ 12 297 620€ 8 860 555€ 7 830 683€ 9 441 577€ 11 497 882€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 645€ 3 459€ 15 284€ 4 059€ 7 623€ 13 782€ 88 221€ 27 436€ 133 182€ 92 828€ 140 454€ 154 375€ 164 328€ 283 528€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 900€ 1 100€ 1 800€ 15 500€ 8 000€ 37 000€ 7 000€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
645€ 2 459€ 14 284€ 3 059€ 6 623€ 12 882€ 87 121€ 25 636€ 117 682€ 84 828€ 103 454€ 147 375€ 164 328€ 283 528€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
11 075 704€ 12 101 592€ 12 997 976€ 14 542 090€ 14 950 920€ 17 319 299€ 21 776 374€ 17 850 122€ 12 324 213€ 11 615 300€ 8 385 745€ 7 180 520€ 8 987 312€ 10 345 949€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
11 133€ 4 093€ 5 714€ 5 793€ 3 004€ 6 962€ 51 600€ 30 663€ 25 084€ 30 118€ 21 246€ 9 094€ 15 989€ 12 955€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
11 064 571€ 12 097 498€ 12 992 263€ 14 536 297€ 14 947 916€ 17 312 337€ 21 724 773€ 17 819 459€ 12 299 129€ 11 585 182€ 8 364 499€ 7 171 426€ 8 971 323€ 10 332 994€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
53 860€ 40 732€ 22 643€ 19 232€ 18 419€ 24 119€ 21 990€ 16 360€ 6 301€ 1 180€ 2 283€ 8 042€ 4 055€ 12 404€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
53 860€ 40 732€ 22 643€ 19 232€ 18 419€ 24 119€ 21 990€ 16 360€ 6 301€ 1 180€ 2 283€ 8 042€ 4 055€ 11 388€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 016€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
645 859€ 612 179€ 783 320€ 547 077€ 629 416€ 415 526€ 458 408€ 686 888€ 611 904€ 588 313€ 332 073€ 487 746€ 285 881€ 856 000€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
123 279€ 81 945€ 110 874€ 176 348€ 74 433€ 57 659€ 53 857€ 282 063€ 45 681€ 34 345€ 83 359€ 33 864€ 30 491€ 591 034€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
23€ 8€ 3€ 113€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 985€ 2 058€ 2 216€ 4 327€ 3 865€ 1 268€ 1 302€ 1 301€ 103 736€ 70 011€ 6 356€ 2 006€ 1 515€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
292 028€ 299 728€ 370 530€ 206 871€ 307 058€ 202 314€ 149 989€ 179 154€ 260 486€ 286 926€ 134 193€ 239 483€ 143 176€ 146 124€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
184 087€ 178 417€ 235 174€ 126 502€ 192 881€ 124 338€ 196 843€ 177 468€ 163 072€ 143 634€ 88 617€ 151 762€ 81 589€ 85 738€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
44 289€ 47 525€ 63 305€ 27 082€ 50 218€ 25 977€ 50 880€ 40 477€ 38 847€ 50 322€ 19 434€ 44 714€ 14 811€ 20 581€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
193€ 2 507€ 1 221€ 5 947€ 938€ 449€ 816€ 6 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 520€ 4 720€ 82€ 82€ 3 072€ 0€ 15 918€ 14 300€ 12 524€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
911 835€ 932 158€ 961 110€ 953 242€ 982 036€ 932 065€ 960 865€ 989 798€ 861 422€ 1 045 196€ 1 144 331€ 974 854€ 1 035 070€ 19 269€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
911 835€ 932 158€ 961 110€ 953 242€ 982 036€ 932 065€ 960 865€ 989 798€ 861 422€ 1 045 196€ 1 144 331€ 974 854€ 1 035 070€ 19 269€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€