Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Truck Tires s.r.o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
462 195 000 € 361 786 000 € 311 182 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
123 427 000 € 119 879 000 € 123 806 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 000 € 4 000 € 22 000 €
005
A.I.2
Software
1 000€ 4 000€ 22 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
123 426 000 € 119 875 000 € 123 783 000 €
013
A.II.2
Stavby
36 433 000€ 36 492 000€ 35 811 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
62 866 000€ 65 648 000€ 71 641 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 556 000€ 6 119 000€ 6 000 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 571 000€ 11 615 000€ 10 332 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
336 202 000 € 240 566 000 € 186 938 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
133 553 000 € 80 495 000 € 51 645 000 €
035
B.I.1
Materiál
90 124 000€ 51 132 000€ 29 584 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 353 000€ 4 458 000€ 3 109 000€
037
B.I.3
Výrobky
38 075 000€ 24 905 000€ 18 951 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
77 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
77 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
202 443 000 € 159 971 000 € 135 230 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
120 000 € 90 000 € 228 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
120 959 000€ 63 565 000€ 79 856 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
60 040 000€ 75 013 000€ 40 050 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 304 000€ 21 286 000€ 15 080 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
20 000€ 17 000€ 16 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
129 000 € 90 000 € 63 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 000€ 5 000€ 6 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
125 000€ 85 000€ 56 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 566 000 € 1 341 000 € 438 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 566 000€ 1 341 000€ 438 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
462 195 000 € 361 786 000 € 311 182 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
193 664 000 € 189 274 000 € 187 794 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 351 000 € 8 351 000 € 8 351 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
102 501 000 € 98 110 000 € 96 631 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
102 501 000€ 98 110 000€ 96 631 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
268 531 000 € 172 512 000 € 123 388 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
234 000 € 1 624 000 € 2 722 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
234 000€ 217 000€ 621 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 1 407 000€ 2 101 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
10 319 000 € 12 712 000 € 11 602 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
10 319 000€ 12 712 000€ 11 602 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
256 599 000 € 156 752 000 € 106 462 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
121 679 000 € 89 274 000 € 70 356 000 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
120 438 000€ 54 365 000€ 23 374 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 408 000€ 4 667 000€ 3 869 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 292 000€ 2 320 000€ 1 919 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 956 000€ 1 547 000€ 3 621 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 826 000€ 4 579 000€ 3 323 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 379 000 € 1 423 000 € 2 601 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 379 000€ 1 423 000€ 2 601 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]