Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
152 153 610 € 138 161 216 € 141 159 827 € 115 305 740 € 122 654 947 € 111 562 804 € 78 513 174 € 59 854 067 € 58 503 141 € 58 130 795 € 57 682 502 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
93 413 453 € 88 252 605 € 90 180 366 € 88 701 215 € 82 168 447 € 64 287 847 € 37 583 613 € 30 559 825 € 28 189 467 € 23 265 214 € 25 885 514 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
213 355 € 119 030 € 1 055 267 € 1 469 072 € 1 992 120 € 1 934 130 € 1 165 371 € 1 175 738 € 681 363 € 487 224 € 347 852 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
957 607€ 1 399 860€ 1 865 005€ 1 850 170€ 966 732€ 88 504€ 109 838€
005
A.I.2
Software
171 425€ 119 030€ 97 660€ 52 752€ 84 542€ 83 960€ 105 781€ 172 920€ 226 212€ 215 316€ 213 426€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 20 395€ 42 667€ 71 776€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
41 930€ 16 460€ 42 573€ 0€ 92 858€ 914 314€ 324 918€ 229 241€ 62 650€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
68 616 725 € 62 170 722 € 62 480 498 € 59 869 348 € 63 894 597 € 43 911 191 € 29 162 875 € 22 512 538 € 20 400 876 € 20 669 426 € 22 547 188 €
012
A.II.1
Pozemky
1 960 170€ 1 960 170€ 1 960 170€ 1 960 886€ 1 961 083€ 1 380 383€ 1 420 220€ 420 529€ 229 137€ 229 137€ 229 137€
013
A.II.2
Stavby
33 606 659€ 34 209 346€ 34 999 909€ 36 008 389€ 33 889 406€ 9 624 110€ 9 344 457€ 9 371 026€ 9 690 836€ 9 858 035€ 10 027 145€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 388 872€ 23 593 314€ 25 043 773€ 21 739 206€ 23 773 903€ 15 670 937€ 8 885 227€ 9 786 341€ 10 404 735€ 10 396 391€ 12 213 253€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 171 109€ 508 766€ 394 130€ 160 867€ 4 270 205€ 14 986 491€ 6 503 649€ 2 934 244€ 75 770€ 185 465€ 77 255€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 489 915€ 1 899 126€ 82 516€ 0€ 0€ 2 248 872€ 3 008 924€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
24 583 373 € 25 962 853 € 26 644 601 € 27 362 795 € 16 281 730 € 18 442 526 € 7 255 367 € 6 871 549 € 7 107 228 € 2 108 564 € 2 990 474 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
22 553 268€ 22 906 872€ 23 027 398€ 23 078 187€ 7 119 690€ 7 045 704€ 7 255 367€ 6 871 549€ 7 107 228€ 2 108 564€ 2 990 474€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
750€ 750€ 300€ 300€ 300€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 029 355€ 3 055 231€ 3 351 031€ 3 055 231€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 1 183 200€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
591 600€ 1 310 024€ 7 200 008€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
266 172€ 637 477€ 6 554 216€ 4 196 514€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 114 300€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
57 898 452 € 48 813 036 € 49 530 808 € 25 319 812 € 39 009 916 € 37 881 382 € 40 139 424 € 28 696 648 € 29 807 025 € 34 696 350 € 31 543 954 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 286 557 € 15 662 013 € 15 641 982 € 11 232 725 € 12 516 523 € 15 371 697 € 17 041 871 € 12 666 504 € 11 488 007 € 8 306 201 € 7 649 426 €
035
B.I.1
Materiál
13 827 916€ 13 731 931€ 10 153 100€ 7 387 946€ 10 926 213€ 14 083 008€ 8 386 108€ 8 821 982€ 8 760 766€ 5 852 032€ 6 029 993€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
361 862€ 358 061€ 306 255€ 333 811€ 329 009€ 216 149€ 105 026€ 14 758€ 22 498€ 91 705€ 64 000€
037
B.I.3
Výrobky
955 148€ 971 728€ 1 031 158€ 852 143€ 962 030€ 719 999€ 727 360€ 628 279€ 534 902€ 787 460€ 464 666€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
1 141 631€ 600 293€ 4 151 469€ 2 658 825€ 299 271€ 352 541€ 7 823 377€ 3 201 485€ 2 169 841€ 1 575 004€ 1 090 767€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
40 415 € 34 505 € 35 034 € 37 246 € 54 725 € 33 225 € 177 714 € 342 749 € 681 067 € 781 428 € 799 277 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
40 415 € 34 505 € 35 034 € 37 246 € 54 725 € 33 225 € 19 775 € 14 125 € 27 345 € 21 725 € 23 525 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40 415€ 34 505€ 35 034€ 37 246€ 54 725€ 33 225€ 19 775€ 14 125€ 27 345€ 21 725€ 23 525€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 157 939€ 328 624€ 653 722€ 759 703€ 775 752€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
29 156 693 € 28 019 152 € 14 674 786 € 12 323 813 € 23 356 764 € 14 982 546 € 18 406 587 € 14 267 242 € 14 448 323 € 16 440 798 € 17 927 442 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
27 861 951 € 27 398 405 € 13 877 713 € 11 508 761 € 23 173 315 € 14 162 945 € 10 711 061 € 13 656 072 € 13 491 428 € 16 411 848 € 17 189 275 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 555 084€ 1 959 358€ 1 692 405€ 1 742 858€ 185 946€ 578 917€ 327 982€ 524 291€ 289 118€ 127 070€ 322 218€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 317€ 12€ 583€ 1 727€ 13 584 028€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 305 550€ 25 439 035€ 12 185 308€ 9 765 320€ 22 985 642€ 0€ 10 383 079€ 13 131 781€ 13 202 310€ 16 284 778€ 16 867 057€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
91 768€ 606 602€ 781 934€ 488 924€ 155 015€ 153 442€ 6 308 023€ 722 579€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 445 640€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 137 129€ 312 553€ 0€ 190 138€ 1 171 433€ 584 846€ 938 908€ 588€ 200€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
65 845€ 14 145€ 15 139€ 13 575€ 28 434€ 30 381€ 216 070€ 26 324€ 17 987€ 28 362€ 15 388€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 414 787 € 5 097 366 € 19 179 006 € 1 726 028 € 3 081 904 € 7 493 914 € 4 513 252 € 1 420 153 € 3 189 628 € 9 167 923 € 5 167 809 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 130€ 43 751€ 37 433€ 35 302€ 13 156€ 3 719€ 5 872€ 9 837€ 15 460€ 6 403€ 6 957€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 413 657€ 5 053 615€ 19 141 573€ 1 690 726€ 3 068 748€ 7 490 195€ 4 507 380€ 1 410 316€ 3 174 168€ 9 161 520€ 5 160 852€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
841 705 € 1 095 575 € 1 448 653 € 1 284 713 € 1 476 584 € 9 393 575 € 790 137 € 597 594 € 506 649 € 169 231 € 253 034 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
21 741€ 4 322€ 382 327€ 789 110€ 917 473€ 923 711€ 380 249€ 2 063€ 3 897€ 2 268€ 3 839€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
124 917€ 464 794€ 504 783€ 296 703€ 274 553€ 234 104€ 165 550€ 579 839€ 494 052€ 150 437€ 150 753€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
695 047€ 626 459€ 561 543€ 198 900€ 284 558€ 8 235 760€ 244 338€ 15 692€ 8 700€ 16 526€ 98 442€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
152 153 610 € 138 161 216 € 141 159 827 € 115 305 740 € 122 654 947 € 111 562 804 € 78 513 174 € 59 854 067 € 58 503 141 € 58 130 795 € 57 682 502 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
91 592 583 € 83 712 572 € 75 793 465 € 71 286 298 € 59 758 068 € 57 234 335 € 36 829 349 € 28 100 634 € 27 843 021 € 25 878 543 € 20 264 971 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
40 203 646 € 40 203 646 € 40 203 646 € 40 203 646 € 29 488 405 € 29 488 405 € 12 446 823 € 12 446 823 € 12 446 823 € 12 446 823 € 12 446 823 €
082
A.I.1
Základné imanie
40 203 646€ 40 203 646€ 40 203 646€ 40 203 646€ 29 488 405€ 29 488 405€ 12 446 823€ 12 446 823€ 12 446 823€ 12 446 823€ 12 446 823€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 201 002 € 1 805 047 € 1 579 689 € 1 539 039 € 1 412 853 € 1 244 682 € 957 652 € 944 772 € 846 548 € 509 142 € 230 790 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 201 002€ 1 805 047€ 1 579 689€ 1 539 039€ 1 412 853€ 1 244 682€ 957 652€ 944 772€ 846 548€ 509 142€ 230 790€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 779 230 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 779 230€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
41 307 924 € 33 784 772 € 29 502 965 € 28 730 621 € 26 333 078 € 23 137 844 € 14 696 158 € 14 451 427 € 12 585 172 € 6 174 462 € 1 241 093 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 307 924€ 33 784 772€ 29 502 965€ 28 730 621€ 26 333 078€ 23 137 844€ 14 696 158€ 14 451 427€ 12 585 172€ 6 174 462€ 1 241 093€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 880 011 € 7 919 107 € 4 507 165 € 812 992 € 2 523 732 € 3 363 404 € 8 728 716 € 257 612 € 1 964 478 € 6 748 116 € 5 567 035 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
60 525 693 € 54 422 250 € 64 421 917 € 43 922 448 € 62 896 779 € 54 328 369 € 41 683 019 € 31 522 581 € 30 656 014 € 31 950 162 € 37 052 382 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 458 019 € 585 916 € 1 090 320 € 924 677 € 646 794 € 415 359 € 27 075 € 11 226 € 19 891 € 9 801 € 5 754 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 467 € 1 467 € 1 466 € 34 466 € 34 467 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 467€ 1 467€ 1 466€ 34 466€ 34 467€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
42 130€ 21 352€ 20 823€ 20 309€ 26 418€ 25 641€ 27 075€ 11 226€ 19 891€ 9 801€ 5 754€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 414 422€ 563 097€ 1 068 031€ 869 902€ 585 909€ 389 718€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
693 534 € 753 650 € 67 257 € 77 428 € 180 718 € 230 621 € 251 225 € 333 011 € 335 062 € 232 594 € 230 602 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
693 534€ 753 650€ 67 257€ 77 428€ 180 718€ 230 621€ 251 225€ 333 011€ 335 062€ 232 594€ 230 602€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
10 315 869€ 3 000 000€ 13 978 333€ 16 953 392€ 19 928 450€ 16 718 017€ 2 573 990€ 1 328 000€ 2 610 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
43 230 852 € 29 963 272 € 42 437 581 € 22 323 832 € 37 008 389 € 33 074 762 € 31 731 672 € 25 408 476 € 26 644 621 € 28 802 604 € 29 948 603 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 107 733 € 23 095 305 € 35 735 823 € 20 098 704 € 33 860 332 € 31 652 018 € 29 988 455 € 23 794 784 € 24 413 386 € 25 533 667 € 27 730 475 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
22 356 169€ 16 814 041€ 28 568 924€ 16 383 987€ 18 069 779€ 23 103 180€ 22 844 711€ 16 619 076€ 14 304 077€ 11 327 360€ 19 206 910€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
62 002€ 82 296€ 186 414€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 689 562€ 6 281 264€ 7 166 899€ 3 632 421€ 15 604 139€ 8 548 838€ 7 143 744€ 7 175 708€ 10 109 309€ 14 206 307€ 8 523 565€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 369 000€ 3 138 482€ 866 633€ 700 013€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
690 225€ 545 551€ 443 219€ 451 330€ 486 983€ 430 964€ 414 220€ 381 221€ 409 733€ 271 349€ 232 555€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
465 992€ 354 401€ 286 661€ 291 308€ 313 673€ 274 891€ 270 503€ 248 377€ 276 268€ 176 061€ 148 845€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 393 336€ 2 531 250€ 5 105 212€ 682 714€ 2 100 549€ 417 887€ 322 535€ 983 955€ 1 545 234€ 2 821 151€ 1 836 235€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
204 566€ 298 283€ 33€ 99 763€ 246 852€ 299 002€ 735 959€ 139€ 376€ 493€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
903 685 € 5 164 838 € 2 360 705 € 398 007 € 1 076 560 € 587 691 € 591 724 € 935 269 € 452 069 € 290 464 € 293 797 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
528 471€ 414 404€ 388 051€ 290 109€ 359 072€ 324 221€ 272 173€ 302 883€ 328 041€ 184 104€ 156 882€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
375 214€ 4 750 434€ 1 972 654€ 107 898€ 717 488€ 263 470€ 319 551€ 632 386€ 124 028€ 106 360€ 136 915€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 923 734€ 14 954 574€ 4 487 721€ 3 245 112€ 4 055 868€ 3 301 919€ 6 507 333€ 3 506 599€ 3 204 371€ 2 614 699€ 3 963 626€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
35 334 € 26 394 € 944 445 € 96 994 € 100 € 100 € 806 € 230 852 € 4 106 € 302 090 € 365 149 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
35 334€ 26 294€ 21 712€ 0€ 0€ 706€ 230 752€ 4 106€ 6 720€ 365 149€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
100€ 922 733€ 96 994€ 100€ 100€ 100€ 100€ 295 370€