Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
641 669€ 671 948€ 1 406 018€ 1 650 050€ 1 825 660€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
12 931€ 0€ 0€ 0€ 217€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
12 931€ 0€ 0€ 0€ 217€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
628 738€ 671 948€ 1 406 018€ 1 650 050€ 1 825 443€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
227 330€ 227 330€ 225 419€ 301 670€ 301 670€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
317 481€ 364 099€ 1 062 277€ 1 204 107€ 1 345 937€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
61 979€ 47 776€ 118 322€ 138 926€ 159 655€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
21 948€ 32 743€ 0€ 5 347€ 18 181€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 156 274€ 1 243 553€ 1 641 763€ 1 552 292€ 1 654 982€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
26 921€ 35 087€ 1 586€ 2 955€ 3 538€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
205€ 339€ 1 586€ 2 955€ 3 538€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
26 716€ 34 748€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 5 987€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 5 987€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
38 968€ 73 176€ 233 996€ 215 338€ 258 478€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
38 037€ 52 572€ 218 832€ 198 812€ 245 749€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 437€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
931€ 20 604€ 15 164€ 16 089€ 12 729€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 090 385€ 1 135 290€ 1 406 181€ 1 333 999€ 1 386 979€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
9 182€ 8 857€ 12 334€ 4 611€ 972€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 081 203€ 1 126 433€ 1 393 847€ 1 329 388€ 1 386 007€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 609€ 1 686€ 10 677€ 15 408€ 4 780€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 609€ 1 686€ 5 683€ 5 851€ 4 715€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 4 994€ 9 557€ 65€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 804 552€ 1 917 187€ 3 058 457€ 3 217 750€ 3 485 422€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 672 606€ 1 826 487€ 2 982 962€ 3 107 119€ 3 341 099€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
3 217 471€ 3 217 471€ 3 217 471€ 3 217 471€ 3 217 471€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 217 471€ 3 217 471€ 3 217 471€ 3 217 471€ 3 217 471€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
15 000€ 15 000€ 15 000€ 63 782€ 203 067€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 11 692€ 49 953€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
15 000€ 15 000€ 15 000€ 52 090€ 68 210€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 84 904€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 405 984€ -1 378 750€ -124 352€ 0€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-153 881€ -27 234€ -124 352€ -173 134€ -79 439€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
131 946€ 90 700€ 70 751€ 108 200€ 133 798€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
5 199€ 2 580€ 656€ 1 922€ 5 124€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 192€ 100€ 1 021€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
5 199€ 2 580€ 464€ 1 822€ 4 103€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
12 765€ 9 056€ 2 012€ 248€ 489€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 765€ 9 056€ 2 012€ 248€ 489€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
113 982€ 79 064€ 68 082€ 106 030€ 128 185€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
66 290€ 17 938€ 11 636€ 13 917€ 6 907€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
21 437€ 23 811€ 26 861€ 29 253€ 42 110€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
13 466€ 14 652€ 19 284€ 20 600€ 24 427€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
11 421€ 22 203€ 9 074€ 40 495€ 52 830€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 10€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 368€ 460€ 1 226€ 1 765€ 1 901€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 0€ 4 745€ 1 431€ 10 525€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 4 238€ 1 431€ 10 525€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 507€ 0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 804 552€ 1 917 187€ 3 058 457€ 3 217 750€ 3 485 422€