Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
9 758€ 8 470€ 20 611€ 16 560€ 19 783€
02
502
Spotreba energie
33 504€ 28 745€ 51 563€ 47 317€ 49 639€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 60€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
14 475€ 15 132€ 10 164€ 43 726€ 22 500€
05
512
Cestovné
1 687€ 1 179€ 14 784€ 14 335€ 21 352€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 761€ 929€ 2 439€ 3 087€ 2 577€
07
518
Ostatné služby
115 501€ 133 624€ 89 615€ 76 079€ 125 372€
08
521
Mzdové náklady
367 778€ 328 783€ 476 716€ 520 798€ 583 121€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
128 511€ 116 429€ 161 503€ 173 184€ 190 067€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
4 200€ 4 226€ 11 056€ 11 500€ 13 222€
11
527
Zákonné sociálne náklady
22 381€ 19 464€ 25 394€ 28 450€ 27 489€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 406€ 406€ 387€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 916€ 1 916€ 1 751€ 1 579€ 1 579€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 211€ 2 214€ 3 222€ 2 095€ 2 430€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 25€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
15€ 100€ 0€ 66€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 10€ 5 889€ 3 127€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
27€ 6€ 377€ 51€ 224€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
5 631€ 6 233€ 4 702€ 4 948€ 4 939€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
81 095€ 69 689€ 167 780€ 175 611€ 167 930€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 76 252€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
164€ 109€ 582€ 1 716€ 937€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 310€ 2 290€ 1 612€ 2 009€ 2 071€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
793 925€ 739 573€ 1 126 418€ 1 126 638€ 1 235 685€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
567 740€ 591 824€ 823 063€ 739 780€ 897 093€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 27€ 144€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
-8 031€ 34 748€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 292€ 92€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 2 151€ 8 410€ 3 787€
54
645
Kurzové zisky
0€ 26€ 10€ 467€ 1 614€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
172€ 0€ 3 275€ 447€ 1 435€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 5 000€ 104 932€ 0€ 84€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 1 194€ 400€ 41€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 59 846€ 48 092€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
80 163€ 80 216€ 65 957€ 65 151€ 73 095€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 525€ 765€ 838€ 652€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
0€ 0€ 0€ 79 524€ 131 092€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
640 044€ 712 339€ 1 001 666€ 955 099€ 1 156 985€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-153 881€ -27 234€ -124 752€ -171 539€ -78 700€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 405€ 1 595€ 739€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-153 881€ -27 234€ -125 157€ -173 134€ -79 439€