Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 601 975€ 2 314 005€ 2 062 563€ 1 976 081€ 2 088 389€ 2 223 332€ 2 250 608€ 2 073 705€ 2 082 872€ 2 199 444€ 2 151 018€ 2 243 891€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
25 888€ 33 654€ 32 909€ 0€ 0€ 0€ 1 852€ 4 077€ 6 513€ 8 949€ 11 938€ 15 242€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
25 888€ 33 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 852€ 4 077€ 6 513€ 8 949€ 11 938€ 15 242€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 32 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 519 030€ 2 225 295€ 2 029 654€ 1 976 081€ 2 088 389€ 2 223 332€ 2 248 756€ 2 069 628€ 2 076 359€ 2 190 495€ 2 139 080€ 2 228 649€
010
 
Pozemky (031)
189 749€ 193 198€ 193 198€ 193 198€ 194 576€ 196 535€ 193 081€ 193 081€ 202 583€ 202 583€ 207 607€ 207 612€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 159 708€ 1 509 317€ 1 612 356€ 1 605 104€ 1 694 441€ 1 787 125€ 1 840 159€ 1 700 967€ 1 713 340€ 1 802 018€ 1 746 824€ 1 821 408€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
128 645€ 122 379€ 98 377€ 128 209€ 156 834€ 177 894€ 125 418€ 137 287€ 108 520€ 137 394€ 144 249€ 176 079€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
33 468€ 61 244€ 62 276€ 35 211€ 27 840€ 45 167€ 11 785€ 24 970€ 24 962€ 15 296€ 20 541€ 7 093€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
7 460€ 339 156€ 63 447€ 14 359€ 14 697€ 16 611€ 78 313€ 13 323€ 26 953€ 33 203€ 19 858€ 16 458€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
57 056€ 55 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
57 056€ 55 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 649 475€ 2 390 159€ 2 341 278€ 2 092 274€ 1 904 781€ 1 621 639€ 1 380 547€ 1 220 789€ 1 217 924€ 1 101 919€ 979 080€ 869 048€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
26 714€ 73 698€ 20 546€ 16 926€ 16 685€ 21 073€ 26 838€ 38 019€ 34 196€ 30 396€ 28 385€ 26 104€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
24 114€ 73 698€ 20 546€ 16 926€ 16 685€ 21 073€ 26 447€ 37 274€ 33 058€ 29 246€ 28 385€ 25 709€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
1 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 391€ 745€ 1 138€ 1 150€ 395€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
550 693€ 493 996€ 325 579€ 293 732€ 540 550€ 427 240€ 548 261€ 347 400€ 566 906€ 463 012€ 415 785€ 475 060€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
549 902€ 443 612€ 324 619€ 292 703€ 539 552€ 426 621€ 545 029€ 347 163€ 536 776€ 390 630€ 389 611€ 362 993€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
161€ 131€ 106€ 118€ 520€ 126€ 3 071€ -11€ 29 865€ 72 500€ 26 041€ 75 971€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 49 676€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 542€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
630€ 576€ 854€ 911€ 478€ 493€ 161€ 247€ 265€ -118€ 132€ 554€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 072 068€ 1 822 464€ 1 995 153€ 1 781 617€ 1 347 546€ 1 173 326€ 805 448€ 835 369€ 616 822€ 608 511€ 534 911€ 367 884€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 559€ 1 646€ 1 334€ 1 497€ 774€ 1 148€ 958€ 286€ 2 480€ 1 487€ 5 598€ 5 011€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 069 509€ 1 820 818€ 1 993 819€ 1 780 120€ 1 346 772€ 1 172 178€ 804 490€ 835 083€ 614 342€ 607 024€ 529 313€ 362 873€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
64 159€ 28 732€ 35 792€ 34 223€ 33 861€ 19 880€ 13 733€ 21 927€ 7 760€ 31 259€ 15 999€ 37 625€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
26 575€ 23 739€ 14 744€ 9 447€ 8 545€ 6 040€ 79€ 79€ 7 249€ 8 889€ 7 653€ 6 042€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
37 585€ 4 993€ 21 048€ 24 777€ 25 316€ 13 840€ 13 653€ 21 848€ 510€ 22 371€ 8 346€ 31 584€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
5 315 609€ 4 732 896€ 4 439 633€ 4 102 578€ 4 027 032€ 3 864 852€ 3 644 888€ 3 316 421€ 3 308 555€ 3 332 623€ 3 146 098€ 3 150 564€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 581 269€ 2 551 997€ 2 523 246€ 2 493 113€ 2 474 064€ 2 455 327€ 2 442 823€ 2 435 501€ 2 430 958€ 2 422 652€ 2 417 906€ 2 407 429€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€
063
 
Základné imanie (411)
2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
-116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
438 022€ 409 271€ 379 138€ 360 089€ 341 352€ 328 848€ 321 526€ 316 983€ 308 677€ 303 931€ 293 586€ 292 072€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
438 022€ 409 271€ 379 138€ 360 089€ 341 352€ 328 848€ 321 526€ 316 983€ 308 677€ 303 931€ 293 586€ 292 072€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 306€ 1 382€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
29 272€ 28 751€ 30 133€ 19 049€ 18 737€ 12 504€ 7 322€ 4 543€ 0€ 4 747€ 10 345€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 632 366€ 2 027 859€ 1 844 215€ 1 519 146€ 1 486 519€ 1 324 089€ 1 132 609€ 792 914€ 765 199€ 832 611€ 634 749€ 633 807€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 232 804€ 1 730 982€ 1 559 741€ 1 252 583€ 1 235 988€ 1 079 281€ 905 715€ 591 136€ 373 776€ 254 495€ 268 325€ 2 255€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 742 000€ 1 492 000€ 1 392 000€ 928 000€ 849 000€ 800 000€ 800 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
490 804€ 238 982€ 167 741€ 324 583€ 386 988€ 279 281€ 105 715€ 341 136€ 123 776€ 4 495€ 268 325€ 2 255€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
9 126€ 9 704€ 4 867€ 6 971€ 4 983€ 5 077€ 4 126€ 3 722€ 1 659€ 847€ 630€ 1 384€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 126€ 9 704€ 4 867€ 6 971€ 4 983€ 5 077€ 4 126€ 3 722€ 1 659€ 847€ 630€ 1 384€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
390 437€ 287 174€ 279 607€ 259 592€ 245 549€ 239 731€ 222 769€ 198 056€ 389 764€ 577 269€ 365 794€ 630 168€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
126 989€ 80 689€ 81 005€ 84 238€ 92 604€ 93 640€ 82 144€ 75 673€ 274 192€ 452 629€ 261 322€ 532 093€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
123 295€ 90 751€ 90 807€ 81 928€ 71 067€ 64 691€ 62 847€ 59 460€ 57 592€ 59 757€ 49 701€ 50 249€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
103 607€ 90 372€ 84 470€ 74 177€ 66 091€ 62 529€ 60 888€ 51 750€ 51 032€ 48 930€ 43 853€ 38 180€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
36 495€ 25 175€ 23 326€ 19 248€ 15 787€ 18 870€ 16 890€ 11 173€ 6 948€ 15 953€ 10 918€ 9 646€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
101 974€ 153 040€ 72 172€ 90 319€ 66 448€ 85 436€ 69 456€ 88 006€ 112 398€ 77 359€ 93 442€ 109 328€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
4 000€ 40 075€ 37 848€ 20 787€ 9 954€ 7 438€ 7 438€ 7 438€ 8 208€ 2 400€ 2 400€ 2 400€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
97 974€ 112 964€ 34 324€ 69 532€ 56 495€ 77 998€ 62 018€ 80 569€ 104 189€ 74 959€ 91 042€ 106 928€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
5 315 609€ 4 732 896€ 4 439 633€ 4 102 578€ 4 027 032€ 3 864 852€ 3 644 888€ 3 316 421€ 3 308 555€ 3 332 623€ 3 146 097€ 3 150 564€