Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 5 000€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 5 000€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 5 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
52€ 22€ 164€ 286€ 253€ 399€ 1 252€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 20€ 20€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 20€ 20€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
52€ 22€ 164€ 286€ 253€ 379€ 1 232€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
41€ 5€ 48€ 30€ 30€ 30€ 28€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
11€ 17€ 116€ 256€ 223€ 349€ 1 204€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
42€ 39€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
42€ 39€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
94€ 61€ 164€ 286€ 253€ 399€ 6 252€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-6 192€ -6 225€ -6 122€ -6 157€ -6 033€ -5 887€ -34€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-6 225€ -6 122€ -6 158€ -6 033€ -5 887€ -34€ -1 147€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
33€ -103€ 36€ -124€ -146€ -5 853€ 1 113€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 286€ 6 286€ 6 286€ 6 443€ 6 286€ 6 286€ 6 286€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 286€ 5 886€ 5 886€ 5 886€ 5 886€ 5 886€ 5 886€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
1 286€ 5 886€ 5 886€ 5 886€ 5 886€ 5 886€ 5 886€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 600€ 0€ 157€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 157€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4 600€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
94€ 61€ 164€ 286€ 253€ 399€ 6 252€