Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADYTON medical devices SK s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 575 682 € 3 415 128 € 3 896 814 € 2 863 744 € 3 112 050 € 1 820 719 € 1 041 505 € 414 307 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 877 € 2 728 € 3 603 € 4 478 € 1 920 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 877 € 2 728 € 3 603 € 4 478 € 1 920 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 877€ 2 728€ 3 603€ 4 478€ 1 920€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 489 651 € 3 256 711 € 3 638 398 € 2 488 120 € 3 109 591 € 1 820 719 € 1 041 498 € 414 279 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
801 151 € 812 356 € 543 967 € 348 451 € 438 220 € 333 453 € 130 855 € 79 828 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
801 151€ 812 356€ 543 967€ 348 451€ 438 220€ 333 453€ 130 855€ 79 828€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 404 € 2 501 € 1 621 € 1 397 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 404€ 2 501€ 1 621€ 1 397€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 267 440 € 2 325 165 € 2 990 083 € 2 057 442 € 2 635 502 € 1 417 985 € 817 748 € 302 146 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 264 738 € 2 302 126 € 2 977 335 € 2 033 450 € 2 635 245 € 1 399 324 € 724 229 € 296 264 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 264 738€ 2 302 126€ 2 977 335€ 2 033 450€ 2 635 245€ 1 399 324€ 724 229€ 296 264€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 500€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 327€ 1 470€ 18 565€ 867€ 2 630€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 702€ 7 712€ 11 278€ 5 427€ 257€ 17 794€ 78 019€ 3 252€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
415 656 € 116 689 € 102 727 € 80 830 € 35 869 € 69 281 € 92 895 € 32 305 €
072
B.V.1.
Peniaze
699€ 323€ 23 834€ 27 906€ 32 115€ 21 443€ 15 844€ 5 387€
073
B.V.2.
Účty v bankách
414 957€ 116 366€ 78 893€ 52 924€ 3 754€ 47 838€ 77 051€ 26 918€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
81 154 € 155 689 € 254 813 € 371 146 € 539 € 7 € 28 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
80 625€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
529€ 155 689€ 254 813€ 371 146€ 539€ 7€ 28€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 575 682 € 3 415 128 € 3 896 814 € 2 863 744 € 3 112 050 € 1 820 719 € 1 041 505 € 414 307 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
320 358 € 191 105 € 233 997 € 229 826 € 244 027 € 154 324 € 94 110 € 32 393 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
70 260€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
185 605 € 228 496 € 224 327 € 238 527 € 148 823 € 88 610 € 26 894 € 21 797 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
242 697€ 242 696€ 238 527€ 238 527€ 148 823€ 88 610€ 26 894€ 21 797€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 092€ -14 200€ -14 200€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
58 993 € -42 891 € 4 170 € -14 201 € 89 704 € 60 214 € 61 716 € 5 096 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 255 324 € 3 224 023 € 3 662 817 € 2 633 918 € 2 868 023 € 1 666 395 € 947 395 € 381 914 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 033 € 4 119 € 3 175 € 2 285 € 1 466 € 865 € 452 € 179 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
97€ 50€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 033€ 4 119€ 3 078€ 2 235€ 1 466€ 865€ 452€ 179€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 234 365 € 3 210 530 € 3 651 141 € 2 620 866 € 2 850 782 € 1 665 530 € 946 943 € 381 735 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 129 385 € 3 024 486 € 3 414 013 € 2 503 907 € 2 735 629 € 1 579 309 € 765 759 € 326 040 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 129 385€ 3 024 486€ 3 414 013€ 2 503 907€ 2 735 629€ 1 579 309€ 765 759€ 326 040€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
70 260€ 30 159€ 30 160€ 30 160€ 30 160€ 61 280€ 40 767€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 612€ 30 949€ 29 666€ 21 215€ 17 466€ 13 517€ 9 002€ 1 738€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 151€ 9 262€ 8 768€ 7 279€ 2 909€ 2 790€ 2 022€ 1 189€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
80 217€ 72 573€ 165 385€ 56 155€ 62 468€ 37 604€ 66 580€ 11 001€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 000€ 3 000€ 3 150€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 42 300€ 1 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 926 € 9 374 € 8 501 € 10 767 € 15 775 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 326€ 774€ 4 201€ 6 267€ 11 275€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 600€ 8 600€ 4 300€ 4 500€ 4 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé