Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVOSEED s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 145 971€ 1 372 349€ 1 423 773€ 923 851€ 2 772 140€ 108 838€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 148 180 € 1 390 990 € 1 794 784 € 1 314 784 € 2 779 444 € 114 338 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
851 927€ 920 167€ 1 111 753€ 521 300€ 2 502 433€ 41 298€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
294 043€ 452 182€ 312 020€ 402 551€ 269 707€ 67 540€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 958€ 362 449€ 384 533€ 5 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 210€ 6 683€ 8 562€ 6 400€ 7 304€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 389 167 € 1 299 282 € 1 793 626 € 1 227 899 € 2 692 487 € 139 724 € 6 170 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
885 132€ 788 153€ 970 574€ 373 918€ 2 119 830€ 38 116€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 617€ 75 252€ 70 114€ 80 454€ 123 800€ 38 365€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
131 611€ 110 781€ 152 301€ 154 076€ 141 183€ 14 717€ 5 081€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
159 672 € 165 573 € 154 525 € 157 575 € 124 888 € 11 658 €
16
E.1.
Mzdové náklady
113 142€ 122 023€ 113 918€ 116 378€ 92 606€ 8 391€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
40 379€ 42 922€ 40 025€ 40 599€ 31 807€ 2 953€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 151€ 628€ 582€ 598€ 475€ 314€
20
F.
Dane a poplatky
2 283€ 801€ 2 384€ 812€ 1 668€ 1 405€ 1 089€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
137 120€ 139 116€ 75 565€ 181 991€ 179 741€ 34 850€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 120€ 139 116€ 75 565€ 181 991€ 179 741€ 34 850€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 396€ 363 849€ 275 769€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 732€ 11 210€ 4 314€ 3 304€ 1 377€ 613€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-240 987 € 91 708 € 1 158 € 86 885 € 86 957 € -25 386 € -6 170 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
68 610 € 398 163 € 230 784 € 315 403 € 387 327 € 17 640 € -5 081 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 402 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 343 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 343€
42
XII.
Kurzové zisky
59€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
93 747 € 28 398 € 75 852 € 63 856 € 87 744 € 15 533 € 29 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
93 405 € 25 149 € 73 814 € 59 862 € 80 894 € 15 138 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
93 405€ 25 149€ 73 814€ 59 862€ 80 894€ 15 138€
52
O.
Kurzové straty
732€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
342€ 3 249€ 1 306€ 3 994€ 6 849€ 395€ 29€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-92 345 € -28 398 € -75 852 € -63 856 € -87 744 € -15 532 € -29 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-333 332 € 63 310 € -74 694 € 23 029 € -787 € -40 918 € -6 199 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 281 € 4 931 € 4 568 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 281€ 4 931€ 4 568€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-333 332 € 61 029 € -74 694 € 18 098 € -5 355 € -41 878 € -6 199 €