Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
17 261 € 17 555 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 150 € 4 807 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
6 150 € 4 807 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 150€ 4 807€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
11 111 € 12 748 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
50€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 944 € 1 497 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 150€ 1 090€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 769€ 13€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
25€ 394€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 167 € 11 201 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 167€ 11 201€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
17 261 € 17 555 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 180 € 12 940 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
15 000 € 15 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
15 000€ 15 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 060€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 240 € -2 060 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 081 € 4 615 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 060 € 4 343 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 717€ 4 123€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
982€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
40€ 220€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
321€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
272€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
21€