Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Grass-Hopper Slovensko, s. r. o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.08.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
13 077 € 38 780 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 942 € 8 171 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 942 € 8 171 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 942€ 8 171€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 135 € 30 609 €
015
B.I.
Zásoby
4 324€ 26 720€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
134 € 421 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10€ 186€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
124€ 197€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
38€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 677 € 3 468 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 677€ 3 468€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
13 077 € 38 780 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-10 732 € -7 911 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-12 911€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-2 821 € -12 911 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
23 809 € 46 691 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
8 371€ 8 421€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
15 438 € 38 270 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 626€ 28 777€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 061€ 1 750€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
261€ 253€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 490€ 7 490€