Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská kanalizačná spoločnosť s. r. o.

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
36 333 € 10 092 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
13 910 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
13 910 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 910€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
22 423 € 10 092 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 449 € -150 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 380€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
69€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-150€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 974 € 10 242 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 974€ 10 242€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
36 333 € 10 092 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 350 € 9 014 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
201€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 813€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
8 336 € 4 014 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
18 983 € 1 078 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
6 893€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 318€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 670 € 978 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 163€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
393€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 965€ 727€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
149€ 251€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
100€ 100€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2€