Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 898/2016

Navrhovateľ: Mgr. Ing. Pavol Korytár správca konkurznej podstaty úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik

 • Číslo dražby 898/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník Dražobná spoločnosť, a. s.
  IČO: 35849703
  Zelinárska 6
  82108 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 3070/B
 • Notár JUDr. Marta Pavlovičová
  Šafárikovo námestie 4
  811 02 Bratislava
 • Miesto konania Hotel SPECTRUM ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava, miestnosť "Malá konferenčná miestnosť"
 • Dátum konania 30.1.2017 15:20 hod.
 • Kolo Druhé kolo dražby
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti:

evidované na liste vlastníctva č. 11085 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava a to:

 

Pozemky – parcely registra „C“:

parcelné číslo: 8380/2, výmera: 1101 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/7, výmera: 3716 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/10, výmera: 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/24, výmera: 413 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/25, výmera: 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/26, výmera: 428 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/27, výmera:604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/28, výmera: 431 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 8380/29, výmera: 469 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

*parcelné číslo 8380/56, výmera 1829 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

evidované na liste vlastníctva č. 10564 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava a to:​Stavby:

súpisné číslo 5891 na parcele číslo 8380/2, popis stavby: internát, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“.

 

*Pozn. Parcela 8380/56 vznikne rozdelením pôvodnej parcely 8380/46 o výmere 3605m2 na základe geometrického plánu vyhotoveného Ing. Miroslavom Mazúrom dňa 20.11.2015, tak že z povodnej parcely 8380/46 o výmere 3605 m2 sa vyčlení parcela 8380/56 o výmere 1829 m2 a parcela 8380/46 bude mať1776 m2. Geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 01.12.2015.

Opis

Internát je v súčasnosti využívaný ako hotel s názvom Hotel Trnavan. Jedná sa o najnižšiu kategóriu ubytovania, ktorá predovšetkým slúži ako robotnícky hotel.

Po stavebnej stránke stavba je budovou, ktorá obsahuje 12 podlaží: suterén, prizemie, 9 poschodí a na ďaľšom podlaží strojovňu. Objekt je založený na železobetánových základových pätkách a základových pásoch. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet pozostávajúci zo železobetónových stĺpov, prievlakov, stužidiel a železobetónových stropných panelov systém Priemstav. Obvodový plášť je vypinený murivom hr. 30 cm. Schodištia sú tiež železobetónové prefabrikované. Nosný systém je trojloďový, krajné lode sú s modulom 6 metrovým a stredný modul je 3 metrový, v pozdĺžnom smere je modul tiež 6 metrový. Okennú výplň obvodového plášťa tvoria drevené zdvojené okná. Z bočnej strany je pristávené oceľové schodište na celú výšku objektu. Strecha je plochá a je pokrytá ťažkými privarovanými pásmi.

Klampiarske konštrukcie sú kompletné z pozinkovaného plechu. Hromozvod je prevedený. Na vertikálnu dopravu slúžia tri výťahy : 2 ks s nosnosťou po 500kg a jeden s nosnosťou 320kg. Objekt je vykurovaný z externého centrálneho zdroja vymenníkovou stanicou v suteréne ako aj priprava TÚV. Vonkajšiu úpravu povrchu fasády tvorí keramický mozaikový obklad. Vnútorné povrchy stien sú vepenocementové hladké opatrené maľbou, v kúpeľniach a WC sú keramické obklady a dlažby. Väčšina podláh je z PVC. Na chodbách sú podhrady Feal, na prízemí je podhľad Thermatex v časti recepcia a tiež je tu podlaha z keramickej diažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, v ubytovacích priestoroch je svetelná. Istenie je kombinované klasickými poistkami a automatickými ističmi. V suteréne sú technologické priestory údržby, práčovne a sklady zväčša zapratané starým nábytkom. Na prízemi je recepcia, reštaurácia, fitness, kancelárie. Typické podlažie dispozične pozostáva z: chodba, herňa-klubovňa, práčovňa, sušiareň, žehliareň, zápachová predsieň, čajová kuchynka, loggia, študovňa, 13 predsiení, 13 umyvární, 13 WC, 2 izby vychovávatel'a, 24 obývacích izieb, upratovačka, sklad špinavého prádla, sklad čistého prádla, chodba schodišťová, schodište, čistenie obuvi. Na najyyššom podiaží je strojovňa výťahov. Z kolaudačného rozhodnutia povolenia užívania výťahov z 17.1.1977 znalec zistil, že stavba bola ukončená a stala sa schopnou užívania dňa 16.12.1976. Kolaudačné rozhodnutie stavby nebolo predložené.. Potvrdenie Mestského úradu hovorí o dátume stavebného povolenia stavby z 11.12.1972 a kolaudácii z 1.12.1992, čo je 20 rokov od vydania stavebného povolenia, stavba však bola užívaná od roku 1977.

Stav opis

Viď opis predmetu dražby.

Práva a záväzky

Na pozemky reg. C KN parc.č. 8380/24 a parc.č. 8380/26, je zriadené právo vecného bremena, ktoré spočíva v práve využívania inžinierských sietí – plynovej prípojky v prospech: Monika Suchoňová, ako vlastníkovi stavby – bytový dom na parc.č. 8380/5, zelenečská 113, súp.č. 6748

Nižšie uvedené práva vecného bremena k nehnuteľnostiam, ktoré budú evidované na liste vlastníctva č. 11085 prechádzajú na vydražiteľa:

Vecné bremeno: Právo napojenia na inžinierske siete – kanalizácia zo stavby – bytový dom, na parc.č. 8380/5, v prospech každodobého vlastníka pozemku parc.č. 8380/56, 8380/46, 8380/6

Nižšie uvedené vecné bremená evidované na liste vlastníctva 10564 prechádzajú na vydražiteľa:

Vecné bremeno: Právo napojenia na inžinierske siete zo stavby - internát s.č. 5891 na parcele č. 8380/2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti parc.č.8380/13 zastavaná plocha vo výmere 1207 m2 a predajne CKD market s.č. 7097 /zapísaná na LV č. 5164/. Zmluva o zriadení vecného bremena V 6311/05

právoplatná dňa 18.1.200 6- v.z. 273/06, v.z. 1463/09

Z 6065/11: Na stavbu internátu s. č. 5891 na pozemku parcela č. 8380/2 - zriadené VECNÉ BREMENO podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z., spočívajúce v oprávnení zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270. Návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností zo dňa 15.12.2011 - v.z. 811/12

Spôsob stanovenia ceny

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 75/2016, ktorý vypracoval znalec Ing. Ján Piskla znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky evidenčné číslo znalca 912744.

Dátum vypracovania znaleckého posudku: 27.10.2016

1.630.000,- EUR

Slovom: jedenmiliónšesťstotridsaťtisíc eur

Podmienky odovzdania

1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Najnižšie podanie
1.630.000,- EUR Slovom: jedenmiliónšesťstotridsaťtisíc eur
Minimálne prihodenie
5.000,- EUR Slovom: päťtisíc eur
Zábezpeka
 • Výška 30.000,- EUR Slovom: tridsaťtisíc
 • Lehota Do otvorenia dražby.
 • Vrátenie Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
 • Spôsob zloženia

  1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK84 1100 0000 0026 2810 7195, vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 8982016

  2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.

  3. Banková záruka.

  4. Notárska úschova.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 • Doklad zloženia 1.Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2.Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4.Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Spôsob úhrady ceny
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK84 1100 0000 0026 2810 7195, vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 8982016 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,-EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
Dátum obhliadky

1.12.01.2017, 11:00 hod.

2.23.01.2017, 11:00 hod.

Miesto obhliadky
Na predmete dražby.
Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0111.

Po- Pi , 8 00- 16 00.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote , prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Minimálne prihodenie
5.000,- EUR Slovom: päťtisíc eur