Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DD 2/2015

Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s

 • Číslo dražby DD 2/2015
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník MARENČÍK dražby, s.r.o.
  IČO: 48172022
  Snežienkova 1726/4
  94901 Nitra
  Zapísaný na Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka 38932/N
 • Notár JUDr. PhDr. Zuzana Korvínová
  K dolnej stanici 20A
  911 01 Trenčín
 • Miesto konania salónik penziónu ARTin, so sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
 • Dátum konania 27.1.2017 09:30 hod
 • Kolo tretie
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

majetok zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako  súbor nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Úpadcu Prefabetón Koš, a.s. v konkurze so sídlom Železničná 285/12, 972 41 Koš, IČO: 36395 391, SR,  v   podiele 1/1, vedené Okresným úradom Prievidza - katastrálny odbor,  na LV č. 2194, okres  Prievidza, obec: Koš, katastrálne územie: Koš, ako:

- parcela registra „C“ parc. č. 1172/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1172/2 záhrady o výmere 153 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1172/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2

- stavba – rodinný dom so súpisným č. 691 postavený na parc. registra „C“ parc. č. 1172/1 

Opis

1. Rodinný dom súp.č.691

2. Oplotenie od ulice

3. Oplotenie pozemku I

4. Oplotenie pozemku II

5. Studňa            

6. Vodovodná prípojka

7. Vodomerná šachta

8. kanalizačná prípojka

9. Žumpa 

10. Spevnené plochy I

11. Spevnené plochy II 

Stav opis

1.                  Rodinný dom súp.č.691 na parc.č.1172/1 sa nachádza v zastavanom území obce Koš, v jeho okrajovej časti,okres Prievidza.Prístup k objektu je po miestnej spevnenej komunikácií.Napojený je na rozvod elektrickej energie,verejný vodovod a odkanalizovaný do žumpy.Objekt je nepodpivničený,má dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie. Objekt bol daný do užívania v roku 1971.Rodinný dom je v pôvodnom stave,v čase ohodnotenia bol neobývaný. I.NP - kuchynka,práčovňa,klad uhlia,kotolňa,garáž a chodba, II.NP - tri izby,kuchyňa,špajza,zádverie,predsieň,kúpeľňa a samostatné WC, Podkrovie - chodba a dve izby, Stavebno-technický popis: Základy sú  betónové s izoláciou,zvislé nosné konštrukcie murované z pórobetónových tvárnic hr.do 400 mm,deliace konštrukcie murované z tehál,sprop železobetónový s rovným podhľadom,strop nad podkrovím drevený trámový s rovným podhľadom,krov hambálkový,krytina obyčajná škridlová jednodrážková,vonkajšia omietka škrabaný brizolit,vnútorné omietky hladké štukové,okná drevené dvojité,dvere hladké plné alebo zasklené,garážová brána oceľová otváravá,podlahy PVC a keramické dlažby,v kotolni a garáži cementový poter,klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech,elektroinštalácia svetelná a motorická,vykurovanie ústredné teplovodné kotlom na tuhé palivo, vykurovacie telesá oceľové článkové,príprava TÚV v zásobníkovom ohrievači napojenom na kotol ÚK.V kuchyni na prvom podlaží sa nachádza kuchynská linka na báze dreva,vnútorné vybavenie vaňa smaltovaná,batéria obyčajná keramický obklad a dlažba.V kuchyni na druhom podlaží sa nachádza kuchynská linka na báze dreva,sporák plynový(PB).V kúpeľni  sa nachádza vaňa smaltovaná,umývadlo,keramický obklad a dlažba.Samostatné WC je bez umývadla.

2.                  Oplotenie od ulice pozostáva z betónovej podmurovky na betónových základoch a z výplne z oceľovej tyčoviny v ráme.Prístup na pozemok je zabezpečený bránou a bráničkou z oceľových profilov.

3.                  Časť oplotenia pozemku pozostáva z obetónovaných oceľových stĺpikov a z výplne zo strojového pletiva.

4.                  Ostatné oplotenie pozemku pozostáva z obetónovaných oceľových stĺpikov a z výplne z vlnitého plechu na oceľových zvlakoch.

5.                  Studňa kopaná

6.                  Vodovodná prípojka napája objekt na verejnú vodovodnú sieť.Zhotovená bola v roku 1971.

7.                  Betónová vodomerná šachta s oceľovým poklopom zhotovená v roku 1971 obsahuje vodomernú zostavu.

8.                  Kanalizačná prípojka odvádza odpadové vody z rodinného domu do žumpy. Zhotovená bola v roku 1971.

9.                  Betónová žumpa zachytáva odpadové vody z rodinného domu.

10. Spevnené plochy I o výmere 100 m2

11. Spevnené plochy II o výmere 73,50 m2 

Práva a záväzky

v časti B LV č. 2194 – Poznámky sú v rozsahu predmetu dražby zapísané ako :

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v

prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/5440/09/Jus zo dňa 21.4.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , P1

109/2009 - VZ 100/09, 231/15

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v

prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/16958/09/Jus zo dňa 10.7.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , P1 182/2009 - VZ 152/09, 231/15

EX 107/09-12 - U - JUDr. Mária Krasňanová - peňažné plnenie rozhodnutie č. 700-

1010040509 - Sociálna poisťovňa , pobočka Prievidza - zriadenie exekučného záložného

práva P2 692/09 - VZ 165/09

EX 110/09 -11 - U - JUDr. Mária Krasňanová - peňažné plnenie rozhodnutie č. 700-

1010180109 - Sociálna poisťovňa , pobočka Prievidza - zriadenie exekučného záložného

práva P2 693/09 - VZ 166/09

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1172/3 ,1173/2,1174,1175,1176,1177/1,1177/2,1178,1179/1,1179/2,1180,1181, 1182/1,1182/2 na stavby na parc.č. 1171/2,1172/1 - záložné právo v prospech DÚ v Košiciach podľa rozhodnutia č. 698/340/124-59004/10/Pás zo dňa 9.7.2010 – zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , P/o/ 831/10 - VZ

108/10, 231/15

EX 28/11 - U - Martin Bujna - SECURITAS SK s.r.o. Bojnice - zriad.ex.zál.práva - P (i) 184/11- VZ 8/11

JUDr. Bujna - Upoved. č.EX 229/11 - SECURITAS SK s.r.o. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,

P(i)628/11 - 68 /11

JUDr. Bujna - Upoved.č.EX 310/11 - BYDOS Nováky, s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál. práva,

P(i)916/11 - 103/11

EX 309/11 - U - JUDr. Martin Bujna - BYDOS Nováky, spol. s r. o. - zriadenie ex. zál. práva - P(i) 932/11 - VZ 106/11, 231/15

JUDr. Bujna - Upoved. č.EX 311/11 - BYDOS Nováky, spol. s.r.o. - zriad. ex. zál.práva,

P(i)965/11 - 109/11

EX 24/11 - U - Helena Kríková - TRIKOSTAV s.r.o. Prievidza - zriad.ex.zál.práva - P 1000/11 -VZ 111/11

EX 1837/11 - U - Ján Ondáš - Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava, RR Košice -

zriad.ex.zál.práva - P (i) 1083/11 - VZ 127/11

Ing. Mgr. Dzurik - Upoved.č.EX 159/11 - Soc. poisť.,Bratislava, pob. Prievidza - predaj

nehn., P(o)1111/11 - 132/11

Záložné právo v prospech DÚ Košice č. 698/340/124-101891/11/Pás zo dňa 19.12.2011 a zákaz nakladania s predmetnými nehnuteľnosťami - P (o) 56/12 - VZ 38/12

Záložné právo v prospech DÚ Košice č. 9800501/5/2352651/2012/Buč zo dňa 28.8.2012 a zákaz nakladania s predmetnými nehnuteľnosťami - P (o) 1069/12 - VZ 459/12

Nájomná zmluva č. N 2/2012 na základe zmluvy o nájme podniku č. 1/2012 uzavretá na

dobu určitú od 15.3.2012 do 31.12.2028 - VZ 447/12

K vlastníkovi č. 6 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo : 1173/1, 1173/3 , 1175, 1177/1, 1177/2, 1178, 1179/2, 1180, 1181, 1182/2, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/3, 1172/2, 1173/2, 1182/1, 1174, 1176, 1179/1 a na stavby na parc.č. 1171/2, 1172/1 - VZ 447/12, 231/15

v časti C LV č. 2194 – Ťarchy sú v rozsahu predmetu dražby zapísané ako :

Na parcely: 1173/1, 1173/3 - v prospech OTP Banka Slovensko ,a.s.,so sídlom Štúrova ul. 5,81354 Bratislava, IČO: 31 318 916 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 12.10.2007, č. V 5534/07, - VZ 108/07, 231/15

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2,

1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/5440/09/Jus zo dňa 21.4.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , Z 1571/2009 - VZ 100/09, 231/15

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2,

1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/16958/09/Jus zo dňa 10.7.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , Z 3362/2009 - VZ 156/09, 231/15

Na parcely CKN : parc.č. 1172/2, 1173/2, 1174, 1176, 1179/1,1182/1, - predkupné právo v prospech Slovenského pozemkového fondu Bratislava podľa č. V 4522/09 - VZ 210/09

Mgr. Tóth - Ex.príkaz č.EX 1676/10 - Soc. poisť. Bratislava, pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 425/11 - 7/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 28/11 - SECURITAS SK s.r.o. Bojnice - zriad. ex. zál.práva, Z 1602/11 - 18/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 969/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1702/11 - 54/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 231/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1703/11 - 55/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 758/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1704/11 - 56/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 351/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1705/11 - 57/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX

1098/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1706/11 - 58/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 602/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1707/11 - 59/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 1345/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1708/11 - 60/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 1198/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1709/11 - 61/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 97/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1710/11 - 62/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 1676/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1711/11 - 63/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 15/11 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 2010/11 - 64/11

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2,

1172/1,1172/2,1172/3,1173/2,1174,1175,1176,1177/1,1177/2,1178,1179/1,1179/2,1180,1181, 1182/1,1182/2 a na stavby na parc.č. 1171/2,1172/1- záložné právo v prospech DÚ v Košiciach podľa rozhodnutia č. 698/340/124-59004/10/Pás zo dňa 9.7.2010 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane - Z2238/11 - VZ 69/11, 231/15

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 313/11 - Soc. poisť. Bratislava, pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 3720/11 - 76/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 314/11 - Soc. poisť. Bratislava, pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 3721/11 - 77/11

JUDr.Bujna - Ex.príkaz č.EX 229/11 - SECURITAS SK s.r.o. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 3747/11 - 79/11

EX 107/09 - P - Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex. zál.práva - Z 3932/11 - VZ 88/11

EX 109/09 - P - Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex. zál.práva - Z 3933/11 - VZ 89/11

EX 110/09 - P - Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex. zál.práva - Z 3934/11 - VZ 90/11

EX 24/11 - P - Helena Kríková - TRIKOSTAV s.r.o. Prievidza - zriad.ex.zál.práva - Z 5004/11 - VZ 111/11

EX 1859/11 - P - Jozef Martišík - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex.zál.práva - Z 5364/11 - VZ 122/11

EX 108/09 - P - JUDr. Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza zriad.ex.zál.práva - Z 5761/11 – VZ 135/11

EX 1837/11 - P - JUDr. Ján Ondáš - Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Ba, RR Košice - zriad.ex.zál.práva – Z 5762/11 - VZ 136/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 309/11 - BYDOS Nováky spol. s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál.práva, Z 6103/11 - 173/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 310/11 - BYDOS Nováky spol. s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál.práva, Z 6104/11 - 174/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 311/11 - BYDOS Nováky spol. s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál.práva, Z 6105/11 - 17511

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 159/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 490/2012 - 58/12

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 403/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 491/2012 - 59/12

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 404/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 492/2012 - 60/12

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 409/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 493/2012 - 61/12

EX 1148/12 - P - JUDr. Ivan Varga - Všeobec. zdrav. poisťovňa a.s. Ba - zriad.ex.zál.práva - Z 5211/12 - VZ 456/12

Záložné právo v prospech DÚ Košice č. 9800501/5/2352651/2012/Buč zo dňa 28.8.2012 a zákaz nakladania s predmetnými nehnuteľnosťami - Z 5644/12 - 471/12

Iné údaje:

'Parcela registra C-KN č. 1174 je duplicitná s parcelou registra E-KN č. 3239 zapísanou v LV č. 2693'. protokol o oprave chýb X 334/2010 zo dňa 12.8.2010 - VZ 123/2010

K vlastníkovi č. 6 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo : 1173/1, 1173/3 , 1175, 1177/1, 1177/2, 1178,1179/2, 1180, 1181, 1182/2, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/3, 1172/2, 1173/2, 1182/1, 1174, 1176, 1179/1 a na stavby na parc.č. 1171/2, 1172/1 - VZ 447/12, 231/15

Poznámka:

Bez zápisu.

Ťarchy sa vzťahujú len v rozsahu predmetu dražby.

V zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného zabezpečovacieho práva. Vyššie uvedené záložné práva v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo. Pri speňažení predmetu dražby vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

Spôsob stanovenia ceny

Znalecký posudok č. 128/2016 vypracoval dňa 15.05.2016 znalec Ing. Jana Hurtišová, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 17 257/06-51 zo dňa 20. decembra 2006 pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie: 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: 914 114.Všeobecná hodnota predmetu dražby bol stanovená na: 32.400,-€

Podmienky odovzdania

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Najnižšie podanie
24.300,- €
Minimálne prihodenie
1.000,- €
Zábezpeka
 • Výška 5.000,-€
 • Lehota Najneskôr do otvorenia dražby.
 • Vrátenie a. bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom c. vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
 • Spôsob zloženia

  a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka

  b. zložením v hotovosti na účet dražobníka

  c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

  d. bankovou zárukou

  e. formou notárskej úschovy

 • Doklad zloženia a. originál výpisu z bankového účtu – dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky b. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky e. originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z. č. 527/2002 Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo VS uvedie číslo dražby.
Dátum obhliadky

1. obhliadka: 23.01.2017 o 09:15 hod

2. obhliadka: 24.01.2017 o 09:15 hod

Miesto obhliadky
Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby po predchádzajúcom ohlásení, a to na t. č.: 0948 663 906
Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.

Minimálne prihodenie
1.000,- €