Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 31. 01. 2023.

Štatistika vzniku a zániku firiem

V štatistike vzniku a zániku firiem sú zahrnuté nasledujúce právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Prehľad vzniku a zániku firiem v rokoch 2012 až 2023

Počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v roku 2021. Vysoký počet zaniknutých firiem, 16 275, bol do veľkej miery spôsobený legislatívnymi zmenami. Cieľom Ministerstva spravodlivosti bolo vyčistenie Obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v Obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Zvýšený počet zaniknutých firiem bol aj po zavedení daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 klesal počet zrušených firiem na hodnoty spred roka 2014.

Prehľad vzniku a zániku firiem po mesiacoch v rokoch 2012 až 2023

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu zaniknutých firiem v novembri 2021, kedy bolo „čistenie“ Obchodného registra. Vysoký nárast počtu vzniknutých firiem bol v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik právnických osôb podľa právnej formy

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a iných, od roku 2012.

Prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Akciová spoločnosť 283 258 178 227 231 221 207 185 199 212 158 13
Družstvo 33 51 33 52 60 68 80 63 43 71 50 0
Iné organizácie a združenia 2 332 2 700 3 572 2 924 2 872 2 926 2 967 3 151 2 433 2 615 2 021 86
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 56 81 82 67 5
Komanditná spoločnosť 160 192 190 66 77 75 70 50 38 32 38 8
Neziskové organizácie a nadácie 319 236 252 375 274 205 167 128 138 142 105 0
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1 4 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 29 27 69 37 20 22 35 31 30 36 44 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 956 26 739 12 888 12 448 18 067 19 804 19 716 20 565 18 965 19 253 20 054 1 765
Verejná obchodná spoločnosť 9 18 21 21 20 74 22 15 10 12 8 0
Zahraničné právnické osoby 172 160 159 167 168 168 179 136 119 150 122 0
Spolu 23 296 30 383 17 368 16 319 21 789 23 620 23 509 24 389 22 057 22 606 22 671 1 877

Prehľad počtu zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Ako už bolo spomenuté, vysoký nárast počtu zaniknutých firiem, najmä spoločností s ručením obmedzeným, bol spôsobený „čistením“ Obchodného registra. V roku 2020 nie je ani pri jednej právnej forme badať výrazne zvýšený zánik firiem v súvislosti s pandémiou COVID-19.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Akciová spoločnosť 282 272 214 271 288 200 201 169 155 901 240 15
Družstvo 79 74 78 88 74 61 48 53 38 454 105 3
Iné organizácie a združenia 284 307 320 278 259 562 263 687 270 1 475 203 15
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Komanditná spoločnosť 28 14 17 55 51 50 48 43 47 53 68 2
Neziskové organizácie a nadácie 68 72 71 59 103 92 97 76 51 40 25 0
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3 0 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 163 109 112 57 61 40 43 55 30 61 18 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 378 4 461 6 779 8 419 8 367 8 558 4 989 3 886 3 935 13 872 5 782 394
Verejná obchodná spoločnosť 28 37 49 49 49 47 36 29 34 39 151 6
Zahraničné právnické osoby 89 83 118 109 110 106 94 86 79 108 390 388
Spolu 5 399 5 430 7 760 9 386 9 364 9 719 5 820 5 086 4 640 17 007 6 983 824

Štatistika vzniku a zániku živností

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku a zániku živnostníkov a SZČO od roku 2012.

Prehľad vzniku a zániku živností v rokoch 2012 až 2023

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol aj napriek pandémii COVID-19 najvyšší v roku 2021. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V rokoch 2020 a 2021 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021 a počet zaniknutých živností bol najvyšší v decembri 2013.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma SOLID POTERY s. r. o. 28.1.2023
nová firma Fine Melody, s. r. o. 28.1.2023
nová firma MG technic s. r. o. 28.1.2023
nová firma ACERA s. r. o. 28.1.2023
nová firma MarSol s.r.o. 28.1.2023
nová firma EVA HRANICKA s. r. o. 28.1.2023
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma AVIGET j. s. a. v likvidácii 27.1.2023
zrušená firma PS - energy, a. s. v likvidácii 27.1.2023
zrušená firma K.P.D. s. r. o. v likvidácii 27.1.2023
zrušená firma Fork & Knife, s.r.o. 27.1.2023
zrušená firma EXIMTRADE SK, s. r. o. 27.1.2023
zrušená firma BASKIM s.r.o. v likvidácii 27.1.2023
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.