Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 20. 05. 2022.

Štatistika vzniku a zániku firiem

V štatistike vzniku a zániku firiem sú zahrnuté nasledujúce právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Prehľad vzniku a zániku firiem v rokoch 2012 až 2022

Počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v roku 2021. Vysoký počet zaniknutých firiem, 16 275, bol do veľkej miery spôsobený legislatívnymi zmenami. Cieľom Ministerstva spravodlivosti bolo vyčistenie Obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v Obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Zvýšený počet zaniknutých firiem bol aj po zavedení daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 klesal počet zrušených firiem na hodnoty spred roka 2014.

Prehľad vzniku a zániku firiem po mesiacoch v rokoch 2012 až 2022

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu zaniknutých firiem v novembri 2021, kedy bolo „čistenie“ Obchodného registra. Vysoký nárast počtu vzniknutých firiem bol v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik právnických osôb podľa právnej formy

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a iných, od roku 2012.

Prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Akciová spoločnosť 283 261 179 228 230 221 206 185 195 211 70
Družstvo 33 51 33 52 60 68 80 63 43 71 10
Iné organizácie a združenia 2 332 2 700 3 575 2 919 2 869 2 926 2 967 3 151 2 431 2 606 539
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 56 82 83 32
Komanditná spoločnosť 161 192 190 66 78 75 69 50 39 32 21
Neziskové organizácie a nadácie 320 235 252 375 274 205 167 128 139 138 19
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 29 27 69 36 20 22 35 31 30 36 14
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 955 26 739 12 890 12 448 18 071 19 808 19 720 20 566 18 969 19 253 8 227
Verejná obchodná spoločnosť 9 15 18 20 16 70 19 13 7 11 4
Zahraničné právnické osoby 171 160 159 167 168 168 178 136 119 150 31
Spolu 23 296 30 382 17 371 16 313 21 786 23 620 23 507 24 388 22 055 22 592 8 967

Prehľad počtu zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Ako už bolo spomenuté, vysoký nárast počtu zaniknutých firiem, najmä spoločností s ručením obmedzeným, bol spôsobený „čistením“ Obchodného registra. V roku 2020 nie je ani pri jednej právnej forme badať výrazne zvýšený zánik firiem v súvislosti s pandémiou COVID-19.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Akciová spoločnosť 282 272 215 271 288 201 202 169 156 907 160
Družstvo 79 74 78 88 74 61 48 53 38 462 78
Iné organizácie a združenia 281 305 319 273 258 562 262 687 268 1 475 46
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Komanditná spoločnosť 28 14 17 55 51 50 48 43 47 53 57
Neziskové organizácie a nadácie 68 71 71 59 103 92 97 76 51 40 4
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 163 109 112 57 61 40 43 55 30 54 1
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 378 4 461 6 780 8 419 8 367 8 559 4 990 3 892 3 945 14 363 3 380
Verejná obchodná spoločnosť 28 38 49 49 49 47 36 29 34 41 126
Zahraničné právnické osoby 89 83 118 109 110 106 94 85 79 108 32
Spolu 5 396 5 428 7 761 9 381 9 363 9 721 5 821 5 091 4 649 17 507 3 884

Štatistika vzniku a zániku živností

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku a zániku živnostníkov a SZČO od roku 2012.

Prehľad vzniku a zániku živností v rokoch 2012 až 2022

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol aj napriek pandémii COVID-19 najvyšší v roku 2021. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V rokoch 2020 a 2021 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021 a počet zaniknutých živností bol najvyšší v decembri 2013.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma VELVET XXV. s.r.o. 19.5.2022
nová firma VELVET XXIV. s.r.o. 19.5.2022
nová firma Zlá farma, s. r. o. 17.5.2022
nová firma Ungentium s.r.o. 17.5.2022
nová firma SchlossTech s.r.o. 17.5.2022
nová firma Pau Digital s. r. o. 17.5.2022
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma Zvieratká, s.r.o. 17.5.2022
zrušená firma TRADE-INVEST Group, s.r.o. 17.5.2022
zrušená firma TICARET s.r.o. 17.5.2022
zrušená firma TARNAD s.r.o. 17.5.2022
zrušená firma MobileOne Slovakia, s.r.o. 17.5.2022
zrušená firma K - HOLZ spol. s r.o. 17.5.2022
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.