Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/37/2017

  • Spisová značka 4K/37/2017
  • Prvý a posledný záznam 27.11.2017 - 22.5.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
13.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.2.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
28.10.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
28.10.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
21.10.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
27.9.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
19.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
8.7.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Banská Bystrica Banskobystrický
25.6.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
29.5.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Banská Bystrica Banskobystrický
22.5.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
22.5.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
9.4.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Banská Bystrica Banskobystrický
23.3.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
19.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Banská Bystrica Banskobystrický
13.3.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Banská Bystrica Banskobystrický
22.2.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Banská Bystrica Banskobystrický
19.2.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Banská Bystrica Banskobystrický
11.1.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Banská Bystrica Banskobystrický
2.1.2018
Rozsudok Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
18.12.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický