Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 374125

AXOS, s.r.o.

 • Konanie č. 374125
 • Vydaný 12.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 180 z roku 2011 20.9.2011
 • Úpadca AXOS, s.r.o.
  IČO: 44786808
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Dolný Kubín, Kohútov sad 1750/10, Dolný Kubín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AXOS, s.r.o., so sídlom 027 54 Veličná 305, IČO: 44786808, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: AXOS, s.r.o., so sídlom 027 54 Veličná 305, IČO: 44786808.

Odôvodnenie

Návrhom zo dňa 08.08.2011 sa navrhovateľ - veriteľ domáhal vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka AXOS, s.r.o., so sídlom 027 54 Veličná 305, IČO: 44786808. Svoj návrh odôvodnil skutočnosťou, že ako veriteľ má voči dlžníkovi daňové pohľadávky v celkovej výške 11.099,71 eur, pričom dlžník bol vyzvaný na dobrovoľnú úhradu dlžnej sumy. Navrhovateľ taktiež poukázal na existenciu ďalšieho veriteľa dlžníka - Sociálnu poisťovňu Bratislava, pobočku Dolný Kubín, ktorá má voči dlžníkovi vykonateľné pohľadávky v celkovej výške 1.700,90 eur. Na úhradu týchto pohľadávok bol dlžník rovnako vyzvaný. Navrhovateľ uvádza, že uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že dlžník je v úpadku a podmienky na vyhlásenie konkurzu sú splnené.

Podľa § 11 ods. 1 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.

Podľa § 11 ods. 3 ZKR, veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník voči nemu viac ako 30 dní v omeškaní s plnením peňažného záväzku a zároveň možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť tohto dlžníka. Platobnú neschopnosť tohto dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch vykonateľných alebo písomne uznaných peňažných pohľadávok aspoň dvoch veriteľov, napriek tomu, že bol veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie.

Podľa § 12 ods. 1 ZKR, návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. 4) Podpis navrhovateľa musí byť v návrhu úradne osvedčený.

Podľa § 12 ods. 2 ZKR, návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať skutočnosti, z ktorých veriteľovi vyplýva oprávnenie podať návrh a ktoré odôvodňujú platobnú neschopnosť dlžníka; k návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré preukazujú pohľadávku, ktorá mu zakladá oprávnenie podať návrh, a ktoré odôvodňujú platobnú neschopnosť dlžníka. Pohľadávka veriteľa, ktorý podáva návrh, sa považuje za preukázanú, ak je uznaná dlžníkom na listine s úradne osvedčeným podpisom dlžníka alebo doložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu. Návrh je veriteľ povinný podať v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

Podľa § 13 ods. 1 ZKR, navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 14 ods. 1 ZKR, ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu v rovnakej lehote uznesením odmietne. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Súd preskúmal návrh navrhovateľa v zmysle uvedených zákonných ustanovení a zistil, že spĺňa všetky náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu. Navrhovateľ preukázal oprávnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu a tiež predložil súdu listiny, ktoré preukazujú pohľadávky odôvodňujúce platobnú neschopnosť dlžníka. Navrhovateľ preukázal súdu svoje vykonateľné peňažné pohľadávky, s ktorých plnením je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní, predložil výzvu na ich zaplatenie, ďalej preukázal vykonateľnú peňažné pohľadávky ďalšieho veriteľa dlžníka, s plnením ktorej je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní, predložil výzvu na zaplatenie týchto pohľadávok a predložil tiež doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku.

Na základe týchto skutočností, aplikujúc citované zákonné ustanovenia, rozhodol súd v zmysle § 14 ods. 1 prvej vety ZKR o začatí konkurzného konania tak, ako vyplýva z výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /.

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/23/2011
 • ICS 5111228108
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Mgr. Jozef Šulek