Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 456207

METALCO GROUP, s.r.o.

 • Konanie č. 456207
 • Vydaný 13.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2012 20.8.2012
 • Úpadca METALCO GROUP, s.r.o.
  IČO: 36238732
  Komáňanská cesta 11
  94001   Nové Zámky 1
 • Navrhovatelia METALCO GROUP, s.r.o.
  IČO: 36238732
  Komáňanská cesta 11
  94001   Nové Zámky 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OS-EM s.r.o. so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 35 963 956, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: METALCO GROUP s.r.o. so sídlom Komárňanská cesta 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 238 732, takto

Rozhodnutie

V r a c i a navrhovateľovi zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eura.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-59/12 vrátila navrhovateľovi zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eura do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32K/31/2012
 • ICS 4112218993
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Gabriela Verešová