Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 498976

GAMA TRANS s.r.o.

 • Konanie č. 498976
 • Vydaný 20.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250 z roku 2012 31.12.2012
 • Úpadca GAMA TRANS s.r.o.
  IČO: 44732350
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015, odmenu vo výške 663,88 EUR.

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 89,26 EUR.

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 753,14 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 13.07.2012 položka denníka D11 - 61/12 na účet č. 0089220455/0900, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/29/2012
 • ICS 7112217362
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová