Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 511789

GAMA TRANS s.r.o.

 • Konanie č. 511789
 • Vydaný 27.2.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 46 z roku 2013 6.3.2013
 • Úpadca GAMA TRANS s.r.o.
  IČO: 44732350
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto

Rozhodnutie

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 906,56 EUR.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 906,56 EUR zložiteľovi preddavku: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350, vedený pod položkou denníka D11-61/12, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/29/2012
 • ICS 7112217362
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová