Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 380355

WELTEN

 • Konanie č. 380355
 • Vydaný 26.3.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2013 15.4.2013
 • Úpadca WELTEN
  IČO: 35966378
  93030   Báč 113
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa - JUDr. Margita Hrivňáková, Májkova 3, P. O. BOX 76, Bratislava, správca úpadcu AJG, s.r.o. v konkurze, IČO: 35 885 831, Landererova 1, Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 10565/T, oddiel: Sa, na odvolanie dlžníka WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113, proti uzneseniu Okresného súdu Trnava, č.k. 25K/6/2012 - 629 zo dňa 16.01.2013, takto

Rozhodnutie

Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/6/2012-629 zo dňa 16.01.2013 p o t v r d z u j e .

Súd žiadnemu z účastníkov nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Odôvodnenie

Okresný súd Trnava v konaní pod sp. zn. 25K/6/2012-629 vydal dňa 16.01.2013 uznesenie, ktorým vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Jelinka, Bratislavská cesta 1941, 931 01 Šamorín, uložil správcovi predložiť súdu v ním uvedených lehotách správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia súdu prvého stupňa zo dňa 16.01.2013. Ďalej súd prvého stupňa vo svojom uznesení o vyhlásení konkurzu vyzval veriteľov na prihlásenie pohľadávok a uložil správcovi konkurznej podstaty postupovať v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000. Súd prvého stupňa zároveň poučil veriteľov o prihlasovaní pohľadávok. V odôvodnení súd prvého stupňa uviedol, že uznesením zo dňa 27.02.2012, č.k. 25K/6/2012 -61 rozhodol o začatí konkurzného konania na majetok dlžníka WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113. Z dôvodu zrušenia uznesenia odvolacím súdom súd prvého stupňa konal tak, aby odstránil procesno-právne a hmotno-právne výhrady odvolacieho súdu vo veci zisťovania podmienok potrebných pre vyhlásenie konkurzu, najmä v kontexte otázky úpadku dlžníka, ktorú je povinný ustáliť súd prvého stupňa.

V odôvodnení uznesenia vydaného dňa 16.01.2013 Okresný súd Trnava uviedol, že z písomných správ predbežného správcu o stave zisťovania majetku dlžníka doručených súdu prvého stupňa v priebehu kalendárneho roka 2012 zistil, že dlžník je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. K., obec K., LV č. XXX, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 328 m2, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 1324 m2. Ďalej zistil, že banky poskytujúce súčinnosť oznámili správcovi, že nevedú účet na meno dlžníka. Z podania navrhovateľky zo dňa 20.11.2012, ako aj z jej vyjadrenia na pojednávaní na súde prvého stupňa dňa 09.01.2013 vyplynulo, že majetok dlžníka má hodnotu aspoň 6.638,78 Eur, pričom ku dňu 31.12.2010 dlžník vykazoval aktíva v účtovných závierkach a výkazoch v sume 7.169.463 Eur. Dlžník zároveň bol aj vlastníkom nehnuteľností v k.ú. K. na LV č. XXX, ktorých prevod je predmetom preskúmavania a je spochybňovaný absolútnou neplatnosťou právneho úkonu, ako aj odporovateľnosťou právneho úkonu. Vo vzťahu k dražbe súd prvého stupňa zistil poukazujúc na vyjadrenia na pojednávaní dňa 09.01.2013 na súde prvého stupňa, že dlžník napáda aj dobrovoľnú dražbu, vzhľadom na nerešpektovanie predbežných opatrení, ktorými súdy zakázali dlžníkovi, záložnému veriteľovi a dražobníkovi LICITOR group, a.s. výkon záložného práva, ako aj právo nakladať s týmto majetkom z dôvodu porušenia ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Navrhovateľka zároveň uviedla, že predmet dražby sa vydražil za cenu 25.000.000 Eur. Pohľadávka, ktorá slúžila k výkonu záložného práva však nevznikla vo výške ceny, za ktorú bol predmet dražby/majetok dlžníka/ vydražený. Ku dňu 31.12.2010 je v majetku dlžníka evidovaný hnuteľný majetok v hodnote 637.007 Eur a sú evidované aj pohľadávky v sume 195.212 Eur voči Golfovému klubu WELTEN, občianske združenie.

Súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia ďalej uviedol, že dlžník neoznačil žiaden majetok a to ani hnuteľný ani nehnuteľný. Vo vzťahu k nehnuteľnostiam v k.ú. K. uviedol, že sú vo vlastníctve spoločnosti Exton systems LTD. a vlastníkom ostatných nehnuteľností je spoločnosť Gamatex plus, s.r.o. Okrem výťažku z dražby bolo súdu prvého stupňa predložené potvrdenie, v ktorom sa uvádza, že cena dosiahnutá vydražením neprevyšovala zabezpečovanú pohľadávku navrhovateľa dražby a dlžník neobdržal z dražby žiadne finančné plnenia.

Súd prvého stupňa preto na základe doručených listín, pojednávania vytýčeného na termín 09.01.2013, s poukazom na prednesy procesných strán konštatoval, že na základe vykonaného dokazovania sú splnené všetky podmienky pre vyhlásenie konkurzu na majetok uvedeného dlžníka, t.j. úpadok dlžníka, pluralita veriteľov a dostatok majetku postačujúci na úhradu nákladov konkurzu. Súd prvého stupňa preto s poukazom na vykonané dokazovanie § 9 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ako aj s poukazom na § 22 ods. 1, § 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení s ohľadom na účel konkurzného konania a cieľ konkurzného konania mal za preukázané splnenie všetkých zákonných podmienok pre vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113. Súd prvého stupňa vo vzťahu k dostatku majetku postačujúceho na úhradu nákladov konkurzu vychádzal aj z hodnoty majetku, o ktorý bol dlžník ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. O ustanovení správcu konkurznej podstaty súd prvého stupňa rozhodol v súlade s § 22 ods. 1 ZKR a veriteľov na prihlásenie pohľadávok súd prvého stupňa vyzval podľa § 22 ods. 1 ZKR.

Proti uzneseniu Okresného súdu Trnava bolo dňa 07.02.2013 podané odvolanie dlžníka - odvolateľa: WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113, v ktorom uviedol, že má za to, že súd prvého stupňa pochybil, na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2 písm. d) O.s.p.), súd prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.), ako aj že doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz uplatnené neboli ( § 205 ods. 2 písm. e) O.s.p., § 205a O.s.p.), a preto má za to, že v konaní na súde prvého stupňa došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. Odvolateľ navrhuje, aby odvolací súd v zmysle ustanovenia § 22 ods. 3 ZKR zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne nesprávne v celom rozsahu a konkurz pre nedostatok majetku dlžníka zastavil.

Odvolanie odôvodňuje tým, že súd prvého stupňa pochybil, ak ustálil skutkový záver spočívajúci v tom, že sú splnené všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, pričom podľa názoru odvolateľa nie je splnená zákonná podmienka vyhlásenia konkurzu, ktorou je dostatok majetku postačujúceho na úhradu nákladov konkurzu. Odvolateľ uvádza, že nemá žiaden majetok a neboli preukázané ani odporovateľné úkony dlžníka pred vyhlásením konkurzu. V odvolaní rozoberá správy predbežného správcu doručené súdu prvého stupňa vo veci preukázania, či dlžník má, resp. nemá majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu. Odvolateľ z obsahu správ predbežného správcu zo dňa 22.05.2012, 30.05.2012, 06.06.2012 a 26.06.2012 vyvodil závery, že správca nezistil žiaden finančný majetok dlžníka, nezistil žiaden hnuteľný majetok dlžníka, žiadne odporovateľné úkony dlžníka, žiadne neplatné úkony dlžníka, žiaden nehnuteľný majetok s výnimkou dvoch nehnuteľností, pri ktorých sám správca má pochybnosť o skutočnej hodnote týchto nehnuteľností v pomere nákladov konkurzu. Odvolateľ uvádza, že pred začatím konkurzu došlo k výkonu záložného práva vo vzťahu k týmto nehnuteľnostiam a to priamym predajom, tento výkon záložného práva bol ukončený uzavretím kúpnej zmluvy pred začatím konkurzu, pričom vklad (správne konanie, ktoré nebolo prerušené začatím konkurzného konania) bol povolený pred vyhlásením konkurzu a v súčasnosti sú predmetné nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti Gamatex plus, s.r.o., Chrasťova 22, Bratislava, IČO: 31 355 145. Odvolateľ považuje dražbu nariadenú a vykonanú licitátorom v súlade s platnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a navrhovateľ dražby bol záložným veriteľom v 1. rade. Odvolateľ ďalej uviedol, že navrhovateľka nepreukázala, že je osobou dotknutou na jej právach, nakoľko nebola ani vlastníkom nehnuteľností, ani záložným veriteľom v 1. rade. Ďalej uviedol, že dlžník nenamietal svoje záväzky voči T. B., A..S.. a to ani, čo do dôvodu vzniku záväzku, ani výšky, ani v zákonnej lehote nenamietal neplatnosť dražby. Vo vzťahu k pochybnostiam súdu prvého stupňa vo veci konštatovania, že dlžník má dostatok majetku pre účely konkurzu, odvolateľ poukazuje na skutočnosť, že súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní musí vychádzať zo stavu majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu a nie zo stavu očakávaného majetku po skončení sporov o neplatnosť dražby.

V odvolaní zo dňa 07.02.2013 odvolateľ v bode 2 svojho odvolania vo vzťahu k hnuteľnému majetku dlžníka uvádza, že navrhovateľ predložil účtovné závierky za roky 2009 až 2011, pričom pochádzajú z obdobia pred konaním dražby. Odvolateľ konštatuje, že v súčasnosti dlžník nevlastní žiaden hnuteľný ani nehnuteľný majetok a toto tvrdenie bolo podľa jeho názoru preukázané aj predbežným správcom, ktorý takýto majetok dlžníka nezistil. Vo vzťahu k tvrdeniam o existencii pohľadávok dlžníka uviedol, že ide o pohľadávky, ktoré boli predmetom započítania. Skutočnosti, že účtovné závierky dlžníka tento zápočet/zánik záväzku dlžníka/ neobsahovali, nie je chybou dlžníka, resp. osoby, ktorá koná v mene dlžníka v súčasnosti. Účtovné doklady, na ktoré sa odvoláva navrhovateľ považuje odvolateľ za neaktuálne, vykazujúce nesprávny stav účtovania. Dlžník predložil Daňovému úradu Dunajská Streda daňové priznanie, z ktorého jasne vyplýva, že v čase jeho podania ku dňu 31.12.2012 žiaden majetok nemal. Navrhovateľ navyše podľa názoru odvolateľa zamieňa právne pojmy odporovateľnosť a neplatnosť. Dlžník má za to, že konanie navrhovateľa s konaním ostatných spriaznených veriteľov je účelovo zamerané ako útok na osoby konajúce v súčasnosti v mene dlžníka, nakoľko došlo k výkonu záložného práva na majetok dlžníka, s čím nesúhlasili osoby konajúce v mene dlžníka do 02.06.2011. Na základe týchto skutočností preto odvolateľ navrhuje, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zo dňa 16.01.2013 zmenil tak, že konkurzné konanie na majetok dlžníka: WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113 zastavuje. K odvolaniu doložil súvahu k 31.03.2012, súvahu pasív ku dňu 31.12.2012, súvahu pasív k 31.07.2012, k 30.06.2012, ako aj výkazy - súvaha ku dňu 31.12.2012, na tlačivách pre účely podania daňového priznania za uvedené obdobie.

Krajský súd v Bratislave prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a v zmysle § 214 ods. 2 O.s.p. dospel k záveru, že nie je dôvodné.

Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, ktorý ustálil právny názor spočívajúci v tom, že súd prvého stupňa v zhode s právnym názorom odvolacieho súdu, ktorý zrušil uznesenie zo dňa 02.07.2012, vykonal dokazovanie za účelom ustálenia skutkového záveru nevyhnutne potrebného pre zistenie podmienok potrebných pre vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: WELTEN, a.s., IČO: 35 966 378, Báč 113. Odvolací súd považuje za vecne správne skutkové zistenia súdu prvého stupňa vo veci úpadku dlžníka, plurality veriteľov, ako aj dostatku majetku postačujúceho na úhradu nákladov konkurzu, pričom súd prvého stupňa vychádza zo skutočností, že je daný predpoklad, že dlžník má majetok postačujúci aspoň na úhradu pohľadávok proti podstate, ako aj vychádza z hodnoty majetku dlžníka, o ktorý bol majetok ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. Skutkové zistenia súdu prvého stupňa sú preto vecne správne, aj s poukazom na právne skutočnosti, ktoré súd prvého stupňa zistil a ustálil z pojednávania, ktoré nariadil na termín 09.01.2013. Odvolací súd preto nemohol prihliadnuť k dôvodom uvedeným v odvolaní dlžníka doručeným do podateľne súdu prvého stupňa dňa 07.02.2013 a to vo vzťahu k tvrdeniam, že súd musí pri posudzovaní majetku a majetnosti dlžníka vychádzať vždy zo stavu majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu, čo by odporovalo účelu a cieľu konkurzu, ako aj možnosti domáhať sa odporovateľnými právnymi úkonmi vrátenia majetku do podstaty pre účely uspokojenia veriteľov dlžníka, ak je dôvodné v tomto štádiu konania predpokladať, že k takýmto právnym úkonom ukracujúcim pohľadávky konkurzných veriteľov došlo. Odvolací súd preto považuje za vecne správne rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak na základe predpokladu s poukazom na prednesy strán na pojednávaní dňa 09.01.2013, doručených listín, účtovných súvah dlžníka za obdobie, ktoré predchádza vyhláseniu konkurzu, ustálil skutkový záver, že je možné odôvodnene predpokladať dostatok majetku dlžníka s poukazom na odporovateľnosť právnych úkonov, pričom odvolací súd nad rámec rozhodnutia súdu prvého stupňa uvádza, že právna úprava odporovania právnym úkonom podľa § 57 a nasl. ZKR predpokladá, že za splnenia skutkových podmienok uvedených v jednotlivých ustanoveniach právnej úpravy odporovateľných právnych úkonov, je možné odporovať tým právnym úkonom, ktoré boli urobené počas 3 rokov pred začatím konkurzného konania (57 ods. 3, posledná veta ZKR), odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré boli urobené počas 1 roka pred začatím konkurzného konania (§59 ods. 4 - zvýhodňujúce právne úkony), ako aj odporovať ukracujúcemu právnemu úkonu podľa § 60 ods. 3 ZKR možno za predpokladov tam uvedených, ak boli urobené počas 5 rokov pred začatím konkurzného konania. Z uvedeného prehľadu zákonnej úpravy práva odporovať právnemu úkonu, ktorá je obsiahnutá v druhom oddiely /§ 57 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení/ vyplýva, že nie je možné pri posudzovaní dostatku majetku postačujúceho na úhrady nákladov konania vychádzať výlučne a iba z právnych skutočností ku dňu vyhlásenia konkurzu. Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, ak je dôvodné, je nutné prihliadať s poukazom na účel a cieľ konkurzného konania aj na odôvodnený predpoklad odporovateľných právnych úkonov. Na tomto základe je preto vecne správne, ak súd prvého stupňa skonštatoval, že mal za preukázané a vychádzal aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený, že dlžník má dostatok majetku a konkurz vyhlásil.

Vo vzťahu k tvrdeniam odvolateľa v kontexte dražby majetku dlžníka odvolací súd uvádza, že toto nie je možné skúmať v rámci konkurzného konania v štádiu vyhlásenia konkurzu, nakoľko ak budú podané žaloby o neplatnosť dražby, je potrebné sa s tým vysporiadať v rámci všeobecných súdov prejednávajúcich takéto konania. Nie je možné však bez ďalšieho vyhodnotiť, tak ako uvádza odvolateľ, že dražba bola nariadená a vykonaná v súlade s platnými ustanoveniami zákona o dobrovoľných dražbách. V rámci posudzovania dostatku majetku postačujúceho na úhradu nákladov konania je potrebné prihliadnuť k tvrdeniam o spornosti nadobudnutého majetku dobrovoľnou dražbou a na tomto základe je preto potrebné a nevyhnutné vytvoriť priestor pre možnosť prejednania sporného majetku s výsledkom pre konkurznú podstatu. Odvolací súd preto nemohol prihliadnuť k tvrdeniam uvedeným v odvolaní, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre zmenu rozhodnutia súdu prvého stupňa a pre zastavenie konkurzného konania na majetok uvedeného dlžníka. V kontexte posudzovanej veci odvolací súd ďalej uvádza, že ak budú splnené podmienky uvedené v § 102 ods. 1 ZKR a kedykoľvek v priebehu konania nebude majetok úpadcu postačovať ani na úhradu pohľadávok proti podstate, súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Takýto záver však v tomto štádiu konania nie je možné učiniť, je nutné však prihliadnuť, v zhode so súdom prvého stupňa k hodnote majetku dlžníka, a to s poukazom na možnú odporovateľnosť právnym úkonom. Odvolací súd preto konštatuje, že súd prvého stupňa rozhodol vecne správne, ak vydal rozhodnutie, ktorým vyhlásil konkurz na majetok dlžníka z dôvodu splnenia podmienok zakladajúci takýto postup.

Odvolací súd zistil, že rozhodnutie Okresného súdu Trnava, zo dňa 16.01.2013, sp. zn. 25K/6/2012-629 je vecne správne v celom rozsahu.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 223 O.s.p. odvolací súd rozhoduje rozsudkom, ak potvrdzuje alebo mení rozsudok, inak rozhoduje uznesením.

Odvolací súd na základe posúdenia veci dospel k názoru, že odvolanie nie je dôvodné a preto, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav veci a vyslovil správny právny názor, vydal rozhodnutie, ktorým potvrdzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa v celom rozsahu.

Nakoľko v odvolacom konaní nevznikli účastníkom konania žiadne trovy, odvolací súd vo výrokovej časti rozhodnutia rozhodol tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Toto uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 druhá veta zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Krajský súd v Bratislave
 • Spisová značka 25K/6/2012
 • ICS 2112203885
 • Vydal JUDr. Eugen Palášthy
 • Vydal FN predseda senátu
 • Odoslal Iveta Pavlatovská