Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 499125

PREFA Sučany

 • Konanie č. 499125
 • Vydaný 17.5.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2013 23.5.2013
 • Úpadca PREFA Sučany
  IČO: 31561748
 • Navrhovatelia PREFA Sučany, a.s.
  IČO: 31561748
  Podhradská cesta 2
  03852   Sučany
Správcovia
 • Michal Miho, Mgr.
  Mariánske námestie 20
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, takto

Rozhodnutie

I. Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748.

II. Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748.

III. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748.

IV. Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Andrea Kmeťa 326/19, 010 01 Žilina.

V. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 4R 1/2012. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

VI. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.

VIII. Správca je povinný vždy do siedmych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny mesiac, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov dlžníka a zmluvu, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu, obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe, akým bola zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej fotokópiu, vrátane príloh.

Odôvodnenie

Uznesením č.k. 4R 1/2012-1039 zo dňa 18.12.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 248/2012 zo dňa 27.12.2012, potvrdeným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 43CoKR/10/2013-1131 zo dňa 20.3.2013, zamietol Okresný súd Žilina reštrukturalizačný plán dlžníka, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 30.11.2012. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.5.2013.

Podľa § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), len čo uznesenie o zamietnutí plánu nadobudne právoplatnosť, súd jedným uznesením zastaví reštrukturalizačné konanie, začne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlžníka konkurz. V uznesení súd ustanoví správcu postupom podľa § 40 ods. 1. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania, funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu. Uznesenie súd doručí dlžníkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR, správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

Podľa § 22 ods. 1 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.

Keďže súd reštrukturalizačný plán dlžníka nepotvrdil, pričom uznesenie o zamietnutí tohto reštrukturalizačného plánu dlžníka nadobudlo právoplatnosť, rozhodol súd pri aplikácii citovaného ustanovenia § 154 ods. 3 ZKR o zastavení reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi (výrok I.), začatí konkurzného konania voči nemu (výrok II.) a vyhlásil na jeho majetok konkurz (výrok III.). Zároveň súd náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom (§ 40 ods. 1 ZKR) ustanovil konkurzného správcu dlžníka, vyzval veriteľov dlžníka, aby si spôsobom uvedeným vo výrokovej časti tohto uznesenia prihlásili svoje pohľadávky a poučil ich o následkoch nedodržania základnej prihlasovacej lehoty (45 dní od vyhlásenia konkurzu) na prihlasovanie pohľadávok a o následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok v tomto konkurznom konaní.

V zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní, každý veriteľ, ktorý má zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v členskom štáte inom, ako je štát, v ktorom sa konanie začne, vrátane daňových orgánov a sociálnych poisťovní členských štátov, má právo písomne prihlásiť svoje pohľadávky do konkurzného konania.

V zmysle čl. 40 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní, hneď po začatí konkurzného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo likvidátor ním vymenovaný bude okamžite informovať známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch.

V zmysle čl. 40 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní, súčasťou tejto informácie, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného prijímať prihlášky pohľadávok a iné stanovené opatrenia. V tomto ozname bude uvedené aj to, či veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať.

V rámci vedenia tohto konkurzného konania uložil súd konkurznému správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu po oboznámení sa so záväzkami dlžníka informovať známych veriteľov dlžníka so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo registrovaným sídlom v iných členských štátoch EÚ ako v Slovenskej republike o vyhlásení konkurzu tak, aby mali možnosť prihlásiť si svoje pohľadávky v lehote na prihlasovanie pohľadávok. Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní má v Slovenskej republike priame účinky v zmysle zmluvy o fungovaní EÚ. Vzor formulára na prihlasovanie pohľadávok, prípadne súčinnosť k splneniu tejto povinnosti súd správcovi poskytne na jeho žiadosť.

V rámci vedenia tohto konkurzného konania súd ďalej s poukazom na § 197 ods. 6 ZKR poučil účastníkov tohto konkurzného konania o ich práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť.

Podľa § 41 ZKR, súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č.8/2005 Z.z. o správcoch, správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí.

Týmto uznesením súd v rámci dohľadu nad činnosťou správcu zároveň uložil konkurznému správcovi povinnosť podávať pravidelné správy o priebehu konkurzu, ako aj predkladať súdu správy v presne stanovených prípadoch. V záujme ochrany veriteľov a naplnenia účelu konkurzu (§ 5 ZKR) si súd vyhradil právo byť informovaný o priebehu konkurzu, ako aj byť informovaný o pripravovaných zmluvách, ktoré by potencionálne mohli mať negatívny dopad na zmenšenie konkurznej podstaty dlžníka. Uložením tejto povinnosti správcovi nie je dotknutá jeho povinnosť podávať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch tak, ako vyplýva z § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z., ako ani iné povinnosti správcu vyplývajúce zo ZKR či iných právnych predpisov, napr. povinnosť predkladať súdu výpis z evidencie pohľadávok proti podstate, vyplývajúca z ustanovenia § 87 ods. 10 ZKR.

Súd upozorňuje správcu na dôsledky prípadného nerešpektovania pokynov súdov vyplývajúce zo ZKR (§ 42 ZKR), či zákona o správcoch, prípadne aj Trestného zákona.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi, funkcia veriteľského výboru a JUDr. Martinovi Kováčikovi, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín zaniká funkcia reštrukturalizačného správcu (§ 154 ods. 3 ZKR).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 4R/1/2012
 • ICS 5112211357
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal JUDr., Ing. Katarína Muráriková