Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 944013

KINGS CONSULTING s.r.o.

 • Konanie č. 944013
 • Vydaný 20.2.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2018 27.2.2018
 • Úpadca KINGS CONSULTING s.r.o.
  IČO: 45366187
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Jozef Majorán, sídlo kancelárie Ľudovíta Štúra 3, 943 01 Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, takto

Rozhodnutie

Súd konkurzné konanie na dlžníka KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, zastavuje pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.

Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/31/2017
 • ICS 4117231171
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Vydal FN sudca