Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1119555

  • Konanie č. 1119555
  • Vydaný 20.9.2021
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2021 24.9.2021
  • Úpadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KP print, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 423 475, takto

Rozhodnutie

I. Odvoláva správcu: JUDr. Lena Mišalová, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1990.

II. Odvolaný správca je povinný až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať správu majetku podliehajúceho konkurzu.

III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej činnosti, zároveň mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

IV. Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 12.10.2021 o 9.00 hodine, ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného súdu Žilina č. 106, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov.

2. Schválenie návrhu na nového správcu.

3. Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov začne o 8:50 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z.).

  • Súd Okresný súd Žilina
  • Spisová značka 3K/20/2009
  • ICS 5109231795
  • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
  • Vydal FN sudca