Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 dňa 12.1.2017
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku: iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 11/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR v sume 50,- EUR, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová hodnota: 50,- EUR.