Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/345/2021 3OdK/345/2021 S2040
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Vranov nad Topľou Prešovský
3OdK/381/2021 3OdK/381/2021 S2040
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Prosačov Prešovský
5OdK/379/2021 5OdK/379/2021 S1816
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Soľ Prešovský
3OdK/471/2021 3OdK/471/2021 S1776
27.1.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Prešov Prešovský
3OdK/471/2021 3OdK/471/2021 S1776
27.1.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Prešov Prešovský
3OdK/471/2021 3OdK/471/2021 S1776
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Prešov Prešovský
3OdK/471/2021 3OdK/471/2021 S1776
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Prešov Prešovský
5OdK/379/2021 5OdK/379/2021 S1816
27.1.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Soľ Prešovský
5OdK/379/2021 5OdK/379/2021 S1816
27.1.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Soľ Prešovský
2OdK/252/2021 2OdK/252/2021 S1991
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Snina Prešovský
3OdK/232/2020 3OdK/232/2020 S1722
27.1.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Davidov Prešovský
5OdK/269/2021 5OdK/269/2021 S1722
27.1.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Gánovce Prešovský
2OdK/955/2019 2OdK/955/2019 S815
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marta Maruniaková Medzany Prešovský
5OdK/382/2021 5OdK/382/2021 S1390
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Ondavské Matiašovce Prešovský
3OdK/403/2021 3OdK/403/2021 S817
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Surma Šašová Prešovský
2OdK/115/2021 2OdK/115/2021 S1818
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Chminianska Nová Ves Prešovský
3OdK/75/2020 3OdK/75/2020 S1390
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Humenné Prešovský
5OdK/399/2021 5OdK/399/2021 S1767
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Hranovnica Prešovský
5OdK/371/2021 5OdK/371/2021 S1865
27.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Poprad Prešovský
3OdK/297/2021 3OdK/297/2021 S1696
27.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Stará Ľubovňa Prešovský