Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
15.12.2017
Patrik Partička
Nar.: 25.02.1990
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
15.12.2017
Jozef Plavnický
Nar.: 17.12.1963
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Plaveč Prešovský
15.12.2017
Daniela Ščamborová
34515364
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský
15.12.2017
Casa Invest, s. r. o.
31729100
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Prešov Prešovský
15.12.2017
Darina Rusnáková
Nar.: 04.05.1969
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stropkov Prešovský
15.12.2017
Miroslav Vojsovič
Nar.: 26.10.1980
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Svit Prešovský
15.12.2017
Varšová Anna
Nar.: 14.02.1951
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA Uloža Prešovský
15.12.2017
Čopáková Andrea
Nar.: 16.09.1973
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Marta Prigancová Závadka Prešovský
15.12.2017
Andrea Čopáková
Nar.: 16.09.1973
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Marta Prigancová Závadka Prešovský
15.12.2017
Andrea Čopáková
Nar.: 16.09.1973
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Marta Prigancová Závadka Prešovský
15.12.2017
Krempaský Peter, Ing.
Nar.: 18.02.1972
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová Poprad Prešovský
15.12.2017
Michal Karch - METAL - KM
33265861
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Žalobín Prešovský
15.12.2017
Marián Haluška
Nar.: 28.08.1969
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Prešov Prešovský
15.12.2017
Marián Haluška
Nar.: 28.08.1969
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Prešov Prešovský
15.12.2017
Marián Haluška
Nar.: 28.08.1969
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Prešov Prešovský
15.12.2017
Varholy Miroslav
Nar.: 25.09.1966
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu SKP, k. s. Prešov Prešovský
15.12.2017
Murník Dušan
Nar.: 16.06.1953
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Brestov Prešovský
15.12.2017
Murník Dušan
Nar.: 16.06.1953
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Brestov Prešovský
15.12.2017
Patrik Jurko
Nar.: 14.08.1986
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Surma Chminianske Jakubovany Prešovský
15.12.2017
IE group, a. s.
36518531
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Beňo Prešov Prešovský