Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/337/2018 2OdK/337/2018 S1429
16.7.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Vranov nad Topľou Prešovský
1K/12/2016 1K/12/2016 S1288
16.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Kollár Vranov nad Topľou Prešovský
2OdK/226/2018 2OdK/226/2018 S1857
16.7.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Jarmila Lišivková Prešov Prešovský
16.7.2018
Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii
36474771
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Prešov Prešovský
2OdK/210/2018 2OdK/210/2018 S1343
16.7.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Klenová Prešovský
1K/2/2016 1K/2/2016 S1343
16.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Poprad Prešovský
1K/2/2016 1K/2/2016 S1343
16.7.2018
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Poprad Prešovský
5Odk/213/2018 5OdK/213/2018 S1423
16.7.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Kežmarok Prešovský
1K/2/2016 1K/2/2016 S1343
16.7.2018
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Poprad Prešovský
5OdK/98/2018 5OdK/98/2018 S1755
16.7.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
2OdK/142/2018 2OdK/142/2018 S1882
16.7.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu 1. oddlžovacia k.s. Prešov Prešovský
2OdK/135/2018 2OdK/135/2018 S1882
16.7.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu 1. oddlžovacia k.s. Prešov Prešovský
5OdK/144/2018 5OdK/144/2018 S1882
16.7.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu 1. oddlžovacia k.s. Prešov Prešovský
5OdK/340/2018 5OdK/340/2018 S1885
16.7.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Ondrušek Sedlice Prešovský
2K/70/2015 2K/70/2015 S1343
16.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Veľký Šariš Prešovský
5OdK/340/2018 5OdK/340/2018 S1885
16.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Ondrušek Sedlice Prešovský
5OdK/340/2018 5OdK/340/2018 S1885
16.7.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Ondrušek Sedlice Prešovský
2OdK/200/2018 2OdK/200/2018 S1696
16.7.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k.s. Poprad Prešovský
2OdK/200/2018 2OdK/200/2018 S1696
16.7.2018
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Poprad Prešovský
5OdK/228/2018 5OdK/228/2018 S1762
16.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová Stropkov Prešovský