Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
38K/67/2015
11.6.2018
Ján Brida, JUDr. Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
38OdK/162/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Nová Dubnica Trenčianský
38OdK/168/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
38OdK/167/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčianska Turná Trenčianský
22OdK/112/2018 22OdK/112/2018-S297
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Porubčin Trenčín Trenčianský
40OdK/83/2018 40OdK/83/2018 S1562
11.6.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Ladce Trenčianský
38OdK/166/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
38OdK/164/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Lubina Trenčianský
40K/23/2016
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Oslany Trenčianský
38OdK/165/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Stará Lehota Trenčianský
40OdK/71/2018 40OdK/71/2018 S485
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Alojz Žitník Považská Bystrica Trenčianský
40OdK/71/2018 40OdK/71/2018 S485
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Alojz Žitník Považská Bystrica Trenčianský
22OdK/56/2018 22OdK/56/2018 S628
11.6.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Róbert Fatura Kanianka Trenčianský
38OdK/56/2018 38OdK/56/2018 S1864
11.6.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Katarína Štrbáňová Prievidza Trenčianský
38OdK/106/2018 38OdK/106/2018 S172
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Bustinová Nová Dubnica Trenčianský
38OdK/91/2018 38OdK/91/2018 S41
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Otília Prachařová Chynorany Trenčianský
40OdK/53/2018 40OdK/53/2018 S1531
11.6.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Považany Trenčianský
38OdK/152/2018 38OdK/152/2018 S41
11.6.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Otília Prachařová Považská Bystrica Trenčianský
38OdK/152/2018 38OdK/152/2018 S41
11.6.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Otília Prachařová Považská Bystrica Trenčianský
38OdK/152/2018 38OdK/152/2018 S41
11.6.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Otília Prachařová Považská Bystrica Trenčianský