Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.7.2021
ANTIK spol. s r.o.
36174297
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Oľga Kmeťová CSc. Košice Košický
26OdK/94/2021 26OdK/94/2021 S1613
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu doc. JUDr. Ing. Peter Grendel PhD. Košice-Barca Košický
30OdK/354/2020 30OdK/354/2020 S1936
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Bc. Filip Balla Michalovce Košický
31OdK/196/2020 31OdK/196/2020 S1936
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Bc. Filip Balla Kráľovský Chlmec Košický
30OdK/17/2021 30OdK/17/2021 S1936
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Bc. Filip Balla Rožňava Košický
28.7.2021
G. & V. Services - Slovakia, s.r.o.
35911875
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Marián Páll Spišská Nová Ves Košický
28.7.2021
G. & V. Services - Slovakia, s.r.o.
35911875
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Marián Páll Spišská Nová Ves Košický
32OdK/107/2021 S737/32OdK/107/2021
28.7.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jana Závodská Košice-Staré Mesto Košický
32OdK/158/2021 32OdK/158/2021 S1731
28.7.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Kružná Košický
32OdK/158/2021 32OdK/158/2021 S1731
28.7.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Kružná Košický
32OdK/158/2021 32OdK/158/2021 S1731
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Kružná Košický
32OdK/59/2021 S737/32OdK/59/2021
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Závodská Veľká Bara Košický
26OdK/298/2020 26OdK/298/2020 S1975
28.7.2021
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Katarína Kamenická Rudná Košický
32OdK/105/2021 32OdK/105/2021 S859
28.7.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Košice Košický
32OdK/159/2021 S737/32OdK/159/2021
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Závodská Slivník Košický
26OdK/155/2021 26OdK/155/2021 S 971
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Vereb Žarnov Košický
26OdK/155/2021 26OdK/155/2021 S 971
28.7.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Vereb Žarnov Košický
9OdK/27/2021 9OdK/27/2021 S956
28.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Daniela Tarhajová Košice Košický
9OdK/27/2021 9OdK/27/2021 S956
28.7.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Daniela Tarhajová Košice Košický
28.7.2021
B-NET, a.s.
45507775
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Poprad Prešovský