Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26OdK/520/2019 26OdK/520/2019 S1281
23.1.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA Michalovce Košický
31OdK/519/2019 31OdK/519/2019 S1942
23.1.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu LM recovery k.s. Kráľovský Chlmec Košický
26OdK/462/2019 26OdK/462/2019 S1286
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD. Gelnica Košický
30OdK/294/2019 30OdK/294/2019 S1286
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD. Košice Košický
23.1.2020
PODIUM PLUS s.r.o.
36199893
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Peter Duhoň Košice Košický
31OdK/429/2019 31OdK/429/2019 S1701
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Kráľovský Chlmec Košický
30OdK/371/2019 30OdK/371/2019
23.1.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Rožňava Košický
26OdK/111/2019 26OdK/111/2019 S1653
23.1.2020
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Lukáč Sečovce Košický
26Odk/532/2019 26Odk/532/2019 S859
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Košice Košický
31Odk/336/2019 31Odk/336/2019 S1284
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Pihorňa Košice Košický
26Odk/511/2019 26Odk/511/2019 S996
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Krompachy Košický
26OdK/354/2019 26OdK/354/2019 S1910
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Kráľovský Chlmec Košický
31OdK/536/2019 31OdK/536/2019 S1910
23.1.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Parchovany Košický
30OdK/311/2019 30OdK/311/2019 S1910
23.1.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Pozdišovce Košický
9OdK/103/2019 9OdK/103/2019 S1910
23.1.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Košice Košický
23.1.2020
greenplace, s.r.o. v konkurze
45459932
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice Košický
23.1.2020
greenplace, s.r.o. v konkurze
45459932
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice Košický
23.1.2020
greenplace, s.r.o. v konkurze
45459932
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice Košický
23.1.2020
LU-MI Plus s.r.o. v konkurze
50704001
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice Košický
23.1.2020
LU-MI Plus s.r.o. v konkurze
50704001
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice Košický