Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/140/2021 3OdK/140/2021 S1831
12.8.2022
Durčák Ján Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Marianna Líšková Čadca - U Hluška Žilinský
30OdK/221/2022 30OdK/221/2022 S1858
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Richard Lukáč Kapušianske Kľačany Košický
30OdK/221/2022 30OdK/221/2022 S1858
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Richard Lukáč Kapušianske Kľačany Košický
26OdK/87/2022 26OdK/87/2022 S971
12.8.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Vereb Valaliky Košický
26OdK/149/2022 26OdK/149/2022 S1714
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Arnutovce Košický
30OdK/371/2021 30OdK/371/2021 S1587
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Doláková PhD. Lastovce Košický
30OdK/87/2022 30OdK/87/2022 S1240
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Sady nad Torysou Košický
30OdK/142/2022 30OdK/142/2022 S1653
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. František Lukáč Gemerská Poloma Košický
12.8.2022
ACASE, a.s. v konkurze
IČO: 36192252
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Košice Košický
9OdK/46/2022 9OdK/46/2022 S996
12.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Hrabušice Košický
9OdK/46/2022 9OdK/46/2022 S996
12.8.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Hrabušice Košický
9OdK/46/2022 9OdK/46/2022 S996
12.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Hrabušice Košický
9OdK/46/2022 9OdK/46/2022 S996
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Hrabušice Košický
9OdK/46/2022 9OdK/46/2022 S996
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Hrabušice Košický
2OdK/119/2022 2OdK/119/2022 S911
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Vechec Prešovský
3OdK/200/2022 3OdK/200/2022 S1343
12.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Zborov Prešovský
5OdK/313/2021 5OdK/313/2021 S1343
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Gula Vranov nad Topľou Prešovský
3OdK/281/2022 3OdK/281/2022 S1868
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Snina Prešovský
3OdK/281/2022 3OdK/281/2022 S1868
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Snina Prešovský
5OdK/186/2022 5OdK/186/2022 S1998
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivana Dlugošová Banské Prešovský