Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2020
TERRA a.s. v konkurze
36192309
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Michalovce Košický
26OdK/264/2020 26OdK/264/2020 S1354
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
32OdK/335/2018 32OdK/335/2018 S1937
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Lányiová Spišská Nová Ves Košický
21.10.2020
TOMIREX s. r. o.
31723420
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ing. Anna Žoldošová Košice Košický
30OdK/254/2020 S737/30OdK/254/2020
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Závodská Trhovište Košický
26OdK/164/2018 26OdK/164/2018 S1689
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Lekárovce Košický
32OdK/596/2019 32OdK/596/2019
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Jovsa Košický
30OdK/294/2020 30OdK/294/2020 S1185
21.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Blatné Remety Košický
30OdK/294/2020 30OdK/294/2020 S1185
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Blatné Remety Košický
30OdK/294/2020 30OdK/294/2020 S1185
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Blatné Remety Košický
32OdK/239/2020 32OdK/239/2020 S1910
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Svätá Mária Košický
30OdK/144/2020 30OdK/144/2020 S1636 KE
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Gelnica Košický
30OdK/275/2020 30OdK/275/2020 S733
21.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Urbánek Košice Košický
31OdK/255/2020 31OdK/255/2020 S1566
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michael Medviď Pavlovce nad Uhom Košický
26OdK/186/2020 26OdK/186/2020 S1730
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Košice-Sídlisko KVP Košický
26OdK/186/2020 26OdK/186/2020 S1730
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Košice-Sídlisko KVP Košický
26OdK/186/2020 26OdK/186/2020 S1730
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Košice-Sídlisko KVP Košický
5OdK/275/2019 5OdK/275/2019 S 1039
21.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Prešov Prešovský
5OdK/275/2019 5OdK/275/2019 S 1039
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Prešov Prešovský
5OdK/275/2019 5OdK/275/2019 S 1039
21.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Prešov Prešovský