Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/71/2021 32OdK/71/2021 S762
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Oľga Kmeťová CSc. Hriadky Košický
32OdK/71/2021 32OdK/71/2021 S762
14.5.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Oľga Kmeťová CSc. Hriadky Košický
32OdK/71/2021 32OdK/71/2021 S762
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Kmeťová CSc. Hriadky Košický
30OdK/314/2020 30OdK/314/2020 S1035
14.5.2021
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Viera Dobrovolská Gelnica Košický
32OdK/368/2020 32OdK/368/2020 S1286
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD. Košice-Sever Košický
31OdK/336/2020 31OdK/336/2020 S1951
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Róbert Marcinčo Košice-Staré Mesto Košický
26OdK/465/2019 26OdK/465/2019 S1742
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Helcmanovce Košický
30OdK/55/2021 30OdK/55/2021 S1689
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Veľká Ida Košický
32OdK/335/2018 32OdK/335/2018 S1937
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Lányiová Spišská Nová Ves Košický
32OdK/341/2020 32OdK/341/2020 S1937
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Lányiová Petrovce nad Laborcom Košický
30OdK/32/2020 30OdK/32/2020 S1198
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš Nižný Žipov Košický
26OdK/487/2019 26OdK/487/2019 S1360
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Stojka Čierna nad Tisou Košický
32OdK/193/2019 32OdK/193/2019 S1155
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. Košice Košický
30OdK/75/2021 30OdK/75/2021, S1287
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Perín- Chym Košický
30OdK/75/2021 30OdK/75/2021,S1287
14.5.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Perín- Chym Košický
9OdK/11/2021 9OdK/11/2021 S1701
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Košice-Nad jazerom Košický
30OdK/84/2021 30OdK/84/2021 S1240
14.5.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Veľká Ida Košický
30OdK/84/2021 30OdK/84/2021 S1240
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Veľká Ida Košický
9OdK/11/2021 9OdK/11/2021 S1701
14.5.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Košice-Nad jazerom Košický
9OdK/11/2021 9OdK/11/2021 S1701
14.5.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Košice-Nad jazerom Košický