Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/223/2020 32OdK/223/2020 S752
11.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/259/2020 31OdK/259/2020 S1931
11.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Tomáš Palčík Čeľovce Košický
31OdK/259/2020 31OdK/259/2020 S1931
11.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Tomáš Palčík Čeľovce Košický
32OdK/612/2019 32OdK/612/2019 S1565
11.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trebišov Košický
30OdK/207/2020 30OdK/207/2020 S1565
11.8.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trebišov Košický
31OdK/195/2020 31OdK/195/2020 S1879
11.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Stanislav Praskai Košice-Juh Košický
26OdK/168/2020 26OdK/168/2020 S859
11.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Sečovce Košický
31OdK/306/2019 31OdK/306/2019 S1361
11.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ivan Roháč Spišské Podhradie Prešovský
31OdK/306/2019 31OdK/306/2019 S1361
11.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Roháč Spišské Podhradie Prešovský
32OdK/195/2019 32OdK/195/2019 S1361
11.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ivan Roháč Spišská Nová Ves Košický
32OdK/220/2020 32OdK/220/2020 S1991
11.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Prakovce Košický
32OdK/220/2020 32OdK/220/2020 S1991
11.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Prakovce Košický
30OdK/270/2019 30OdK/270/2019
11.8.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Košice - Nad Jazerom Košický
32OdK/73/2019 32OdK/73/2019
11.8.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Košice Košický
26OdK/150/2020 26OdK/150/2020 S1329
11.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erika Šimová Zemplínska Nová Ves - Úpor Košický
26OdK/150/2020 26OdK/150/2020 S1329
11.8.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Erika Šimová Zemplínska Nová Ves - Úpor Košický
11.8.2020
ROJA, spol. s r.o.
31726143
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Košice Košický
26OdK/259/2020 26OdK/259/2020 S1185
11.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Košice-Západ Košický
26OdK/259/2020 26OdK/259/2020 S1185
11.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Košice-Západ Košický
26OdK/259/2020 26OdK/259/2020 S1185
11.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Košice-Západ Košický