Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
37OdK/440/2018 B1-37OdK/440/2018 S1240
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Bratislava-Karlova Ves Bratislavský
20OdK/252/2023 20OdK/252/2023 S1409
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Ďuran Nitra Nitriansky
20OdK/252/2023 20OdK/252/2023 S1409
15.4.2024
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Ďuran Nitra Nitriansky
56OdK/9/2024 56OdK/9/2024 S1412
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Drženice Nitriansky
15.4.2024
LOGMAR s.r.o.
IČO: 47103833
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Gavalčin Nacina Ves Košický
88OdK/11/2024 88OdK/11/2024 S1931
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Palčík Košice-Dargovských hrdinov Košický
88OdK/3/2024 88OdK/3/2024 S1858
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Lukáč Michalovce Košický
88OdK/16/2024 88OdK/16/2024 S1858
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Lukáč Michalovce Košický
87OdK/34/2023 87OdK/34/2023 S1561
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Ruský Hrabovec Košický
15.4.2024
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. v likvidácii
IČO: 31257526
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Cejkov Košický
30OdK/133/2023 30OdK/133/2023 S1561
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Poproč Košický
93OdK/6/2024 93OdK/6/2024 S1287
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Spišská Nová Ves Košický
32OdK/15/2024 32OdK/15/2024 S1982
15.4.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Trebišov Košický
93OdK/6/2024 93OdK/6/2024 S1287
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Spišská Nová Ves Košický
43OdK/16/2024 43OdK/16/2024 S1240
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Nižná Rybnica Košický
88OdK/45/2024 88OdK/45/2024 S937
15.4.2024
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Pavlov Sokoľ Košický
88OdK/45/2024 88OdK/45/2024 S937
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Pavlov Sokoľ Košický
88OdK/45/2024 88OdK/45/2024 S937
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Pavlov Sokoľ Košický
26OdK/12/2024 26OdK/12/2024 S1936
15.4.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Bc. Filip Balla Zemplínska Teplica Košický
26OdK/9/2024 26OdK/9/2024 S1942
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LM recovery k.s. Oreské Košický