Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/877/2019 2OdK/877/2019 S1868
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
2OdK/877/2019 2OdK/877/2019 S1868
20.9.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
2OdK/877/2019 2OdK/877/2019 S1868
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
20.9.2019
ONLY 2U a.s.
44851740
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
20.9.2019
ONLY 2U a.s.
44851740
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
20.9.2019
ONLY 2U a.s.
44851740
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/297/2019 2OdK/297/2019 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Bátka Banskobystrický
4OdK/593/2019 4OdK/593/2019 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Hostice Banskobystrický
4K 17/2017 4K 17/2017 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Nová Baňa Banskobystrický
4OdK/882/2019 4OdK/882/2019 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Nová Ves Banskobystrický
4OdK/882/2019 4OdK/882/2019 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Nová Ves Banskobystrický
4OdK/882/2019 4OdK/882/2019 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Nová Ves Banskobystrický
4OdK/855/2019 4OdK/855/2019 S1929
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu insolva debt solutions, k. s. Valaská Banskobystrický
4OdK/855/2019 4OdK/855/2019 S1929
20.9.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu insolva debt solutions, k. s. Valaská Banskobystrický
4OdK/855/2019 4OdK/855/2019 S1929
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu insolva debt solutions, k. s. Valaská Banskobystrický
2OdK/635/2019 2OdK/635/2019S1484
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová Banská Belá Banskobystrický
4OdK/708/2019 4OdK/708/2019 S1577
20.9.2019
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Divín Banskobystrický
4OdK/866/2019 4OdK/866/2019 S1787
20.9.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/851/2019 4OdK/851/2019 S 1492
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Flíder Lučenec Banskobystrický
4OdK/866/2019 4OdK/866/2019 S1787
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Banská Štiavnica Banskobystrický