Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K 4/2003

ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze, Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom

Text

Najvyšší súd                                                                                                      

Slovenskej republiky                                                                          3 Obo 33/2011 - 3642

                                                                                                                  3 Obo 34/2011

  

                                                                     U Z N E S E N I E

 

            Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci konkurzu na majetok úpadcu ZŤS – Dubnica nad Váhom plus, a. s., Areál ZŤS č. 924, Dubnica nad Váhom, ktorého správcom podstaty je JUDr. Danica Birošová, advokátka so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, na odvolanie veriteľov 1) Genaro investmens limited, so sídlom 229 Arch. Makariou III Ave, Meliza Court, 44th Floor 3105 Limassol, Cyprus, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Svätoplukova 30, 2) Slovenská Konsolidačná a. s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. januára 2011, č. k. 1 K 4/2003-3600, jednomyseľne takto

 

                                                                         r o z h o d o l :

  

            Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa   p o t v r d z u j e.

            Odvolacie konanie o odvolaní veriteľa Slovenská Konsolidačná a. s.  z a s t a v u j e .    

  

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

 

V Bratislave 22. augusta 2011

                                                                                                JUDr. Peter Dukes, v. r.

                                                                                                     predseda senátu