Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K 136/2004

1. dôchodková a. s. Bratislava

  • Spisová značka č. 1K 136/2004
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 55 z roku 2012 dňa 19.3.2012
  • Úpadca 1. dôchodková a. s. Bratislava
    IČO: 31400469
    Typ zverejnenia: iné
  • Krajský súd Krajský súd Bratislava
Text

                                                                                                                       č. k. 1K 136/2004-1891

                                                                                 U Z N E S E N I E 

      Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: 1. dôchodková a. s., Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 469, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Peter Kubík, Vajnorská 8/A, 831 07 Bratislava, o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto 

                                                                                    r o z h o d o l : 

            Súd   s c h v a ľ u j e   konečnú správu zo dňa 09.05.2011, doplnenú dňa 11.7.2011, o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Kubík. 

P o u č e n i e :   Proti  tomuto  uzneseniu  je  prípustné  odvolanie  v  lehote  30 dní  

                             odo dňa  zverejnenia  v Obchodnom  vestníku   na  Krajskom súde

                            v Bratislave.  V  odvolaní  je  potrebné  uviesť  okrem  všeobecných

                            náležitostí  (§ 42  ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na  § 66e  ods. 1 ZKV),

                           v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup

                           súdu  považuje  za  nesprávny  a čoho  sa  odvolateľ  domáha

                           (§ 205 O.s.p.  v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).     

V Bratislave, dňa 22.11.2011

                                                                                                                   JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                              s u d c a