Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
737 980€ 349 603€ 298 138€ 249 193€ 244 827€ 274 603€ 310 188€ 257 869€ 253 490€ 287 155€ 287 427€ 256 838€ 226 040€
02
501
Spotreba materiálu
636 063€ 226 701€ 189 726€ 152 525€ 152 862€ 190 716€ 234 180€ 169 199€ 169 545€ 184 053€ 181 044€ 167 283€ 121 150€
03
502
Spotreba energie
101 917€ 122 901€ 108 412€ 96 668€ 91 965€ 83 887€ 76 008€ 88 670€ 83 945€ 103 102€ 106 383€ 89 555€ 104 890€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
229 813€ 225 559€ 248 787€ 212 943€ 174 932€ 112 764€ 174 560€ 112 286€ 111 873€ 108 594€ 140 571€ 146 124€ 92 419€
07
511
Opravy a udržiavanie
100 224€ 38 052€ 86 803€ 95 244€ 37 576€ 20 990€ 54 599€ 44 503€ 60 985€ 69 201€ 67 674€ 70 129€ 55 733€
08
512
Cestovné
3 284€ 12 769€ 42 330€ 9 168€ 18 373€ 1 610€ 11 057€ 10 054€ 3 779€ 5 380€ 12 812€ 35 716€ 3 784€
09
513
Náklady na reprezentáciu
178€ 21€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
10
518
Ostatné služby
126 306€ 174 738€ 119 476€ 108 532€ 118 983€ 90 164€ 108 883€ 57 729€ 47 109€ 34 013€ 60 084€ 40 274€ 32 902€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 002 134€ 1 936 669€ 1 722 369€ 1 656 050€ 1 593 399€ 1 484 002€ 1 457 638€ 1 351 262€ 1 234 056€ 1 236 919€ 1 330 688€ 1 221 706€ 1 096 536€
12
521
Mzdové náklady
1 454 778€ 1 390 934€ 1 218 569€ 1 204 489€ 1 158 239€ 1 084 787€ 1 061 179€ 978 938€ 896 440€ 901 085€ 971 838€ 890 249€ 798 994€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
480 425€ 484 816€ 429 491€ 418 025€ 401 062€ 369 697€ 369 856€ 342 333€ 309 719€ 309 768€ 331 219€ 305 382€ 274 360€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
21 316€ 21 516€ 16 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
45 615€ 39 403€ 57 721€ 33 536€ 34 098€ 29 518€ 26 603€ 29 992€ 27 898€ 26 067€ 27 632€ 25 072€ 23 182€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 1 003€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 670€ 29€ 1 966€ 1 593€ 1 486€ 1 296€ 1 296€ 1 296€ 1 287€ 1 287€ 1 584€ 970€ 1 758€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 641€ 29€ 1 937€ 1 564€ 1 457€ 1 267€ 1 267€ 1 296€ 1 287€ 1 287€ 1 584€ 970€ 1 758€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
750€ 28 798€ 4€ 0€ 0€ 490€ 263€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
750€ 28 798€ 4€ 0€ 0€ 490€ 260€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
71 867€ 66 906€ 110 469€ 104 720€ 103 074€ 43 328€ 44 069€ 82 057€ 78 280€ 79 115€ 61 388€ 48 322€ 51 938€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 867€ 66 906€ 51 433€ 45 684€ 44 038€ 43 328€ 44 069€ 44 626€ 44 874€ 48 336€ 36 759€ 34 800€ 39 787€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
59 035€ 59 035€ 59 035€ 37 432€ 33 405€ 30 779€ 24 630€ 13 522€ 12 151€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 432€ 33 405€ 30 779€ 24 630€ 13 522€ 12 151€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
59 035€ 59 035€ 59 035€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 745€ 3 824€ 1 984€ 2 019€ 2 030€ 1 880€ 2 399€ 2 627€ 2 627€ 1 364€ 558€ 2 309€ 16 305€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
6€ 18€ 5€ 0€ 0€ 3€ 1 263€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 745€ 3 824€ 1 984€ 2 013€ 2 012€ 1 880€ 2 394€ 2 627€ 2 609€ 1 364€ 554€ 1 047€ 16 305€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
18€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
184€ 71 986€ 63 605€ 54 682€ 42 719€ 47 415€ 54 611€ 56 036€ 56 527€ 58 444€ 59 765€ 79 978€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
71 986€ 63 511€ 54 589€ 42 719€ 47 321€ 53 841€ 55 728€ 55 328€ 57 249€ 58 792€ 77 926€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
94€ 94€ 94€ 769€ 308€ 1 199€ 1 196€ 972€ 2 052€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 048 144€ 2 611 387€ 2 455 699€ 2 290 123€ 2 174 430€ 1 960 593€ 2 037 564€ 1 862 007€ 1 737 653€ 1 770 962€ 1 880 660€ 1 736 524€ 1 565 238€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
78 323€ 148 697€ 158 924€ 146 628€ 139 449€ 131 267€ 131 043€ 137 630€ 137 554€ 121 212€ 116 290€ 112 524€ 121 487€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
78 323€ 148 697€ 158 924€ 146 628€ 139 449€ 131 267€ 131 043€ 137 630€ 137 554€ 121 212€ 116 290€ 112 524€ 121 487€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
8 411€ 17 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
8 411€ 17 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
18 918€ 7 644€ 11 250€ 12 574€ 8 819€ 2 146€ 3 799€ 3 931€ 2 313€ 2 928€ 2 432€ 3 292€ 6 989€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 918€ 7 644€ 11 250€ 12 574€ 8 819€ 2 146€ 3 799€ 3 931€ 2 313€ 2 928€ 2 432€ 3 292€ 6 989€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
59 035€ 37 432€ 33 405€ 30 779€ 24 630€ 13 522€ 12 151€ 11 531€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
59 035€ 37 432€ 33 405€ 30 779€ 24 630€ 13 522€ 12 151€ 11 531€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 11 531€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 432€ 33 405€ 30 779€ 24 630€ 13 522€ 12 151€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
59 035€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 45€ 29€ 28€ 45€ 75€ 1 854€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5€ 45€ 29€ 28€ 45€ 75€ 1 854€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 931 900€ 2 470 770€ 2 280 082€ 2 074 339€ 2 022 999€ 1 829 958€ 1 865 088€ 1 694 446€ 1 554 395€ 1 617 841€ 1 750 778€ 1 610 591€ 1 415 909€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
529 926€ 346 996€ 259 341€ 185 748€ 154 388€ 144 132€ 199 137€ 160 083€ 137 492€ 134 189€ 146 510€ 124 030€ 136 585€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
55 776€ 52 814€ 96 377€ 31 010€ 88 846€ 29 215€ 29 568€ 29 851€ 31 378€ 31 096€ 22 601€ 21 843€ 26 139€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 315 109€ 2 043 288€ 1 864 721€ 1 821 077€ 1 747 937€ 1 642 498€ 1 615 462€ 1 476 396€ 1 368 812€ 1 436 607€ 1 559 329€ 1 443 774€ 1 237 179€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 656€ 12 657€ 12 657€ 12 657€ 12 657€ 12 657€ 12 657€ 12 657€ 12 657€ 15 270€ 13 077€ 12 192€ 13 157€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
14 998€ 13 580€ 44 552€ 20 829€ 6 421€ 13 341€ 2 438€ 0€ 7 669€ 7 987€ 2 358€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 1 000€ 17 600€ 0€ 0€ 726€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 435€ 1 435€ 1 435€ 2 018€ 1 571€ 1 456€ 1 844€ 2 118€ 1 618€ 680€ 867€ 765€ 492€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 037 552€ 2 644 127€ 2 450 256€ 2 292 576€ 2 171 267€ 1 963 372€ 2 037 366€ 1 869 457€ 1 725 070€ 1 766 638€ 1 883 067€ 1 738 633€ 1 557 770€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-10 591€ 32 740€ -5 443€ 2 454€ -3 163€ 2 779€ -198€ 7 450€ -12 583€ -4 323€ 2 407€ 2 109€ -7 468€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 237€ 1€ 8€ 5€ 5€ 11€ 14€ 347€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-11 828€ 32 740€ -5 443€ 2 454€ -3 163€ 2 779€ -199€ 7 441€ -12 588€ -4 329€ 2 396€ 2 095€ -7 815€