Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Humenné

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
196 603€ 139 099€ 135 693€ 119 187€ 140 355€ 138 293€ 162 179€ 132 049€ 124 783€ 143 435€ 137 686€ 127 334€ 116 318€ 120 569€ 111 792€
02
501
Spotreba materiálu
25 226€ 15 207€ 17 689€ 17 777€ 36 686€ 22 603€ 53 665€ 27 544€ 20 438€ 33 778€ 30 738€ 38 083€ 13 970€ 33 770€ 47 748€
03
502
Spotreba energie
171 377€ 123 892€ 118 004€ 101 411€ 103 669€ 115 690€ 108 514€ 104 505€ 104 345€ 109 657€ 106 948€ 89 250€ 102 348€ 86 799€ 64 044€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
281 797€ 202 625€ 207 188€ 243 898€ 254 173€ 232 317€ 251 869€ 243 670€ 233 950€ 357 559€ 478 756€ 520 554€ 430 588€ 296 202€ 454 009€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 024€ 3 952€ 7 789€ 11 096€ 19 807€ 8 252€ 13 276€ 19 556€ 18 904€ 21 081€ 24 432€ 27 766€ 25 191€ 18 899€ 21 771€
08
512
Cestovné
1 065€ 1 298€ 887€ 1 874€ 1 332€ 1 214€ 2 398€ 3 105€ 1 105€ 664€ 509€ 48€ 83€ 559€ 18€
09
513
Náklady na reprezentáciu
177€ 180€ 104€ 171€ 180€ 180€ 95€ 166€ 165€ 166€ 166€ 166€ 160€ 165€ 165€
10
518
Ostatné služby
272 531€ 197 195€ 198 408€ 230 757€ 232 854€ 222 671€ 236 099€ 220 843€ 213 775€ 335 648€ 453 649€ 492 574€ 405 153€ 276 580€ 432 056€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 132 010€ 2 207 262€ 2 259 800€ 2 082 921€ 1 729 407€ 1 601 081€ 1 555 069€ 1 499 858€ 1 407 070€ 1 390 902€ 1 428 635€ 1 337 478€ 1 290 016€ 1 252 752€ 1 209 659€
12
521
Mzdové náklady
1 528 594€ 1 574 550€ 1 555 800€ 1 466 166€ 1 243 500€ 1 140 576€ 1 075 137€ 1 084 182€ 1 004 424€ 1 006 423€ 1 038 470€ 986 276€ 960 504€ 936 074€ 888 045€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
494 441€ 520 947€ 508 471€ 469 884€ 397 624€ 375 151€ 339 291€ 334 133€ 320 186€ 310 340€ 298 183€ 288 643€ 272 856€ 262 952€ 251 031€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 920€ 19 530€ 19 420€ 18 480€ 18 330€ 17 370€ 14 910€ 16 110€ 17 190€ 11 902€ 7 727€ 7 446€ 6 547€ 6 401€ 7 064€
15
527
Zákonné sociálne náklady
88 055€ 81 098€ 167 674€ 123 892€ 68 309€ 67 984€ 124 066€ 65 044€ 65 271€ 62 237€ 84 255€ 55 113€ 50 109€ 47 325€ 62 470€
16
528
Ostatné sociálne náklady
11 138€ 8 436€ 4 500€ 1 644€ 1 665€ 389€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 050€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 398€ 3 442€ 3 408€ 3 696€ 3 542€ 3 735€ 3 646€ 3 548€ 3 551€ 3 548€ 3 287€ 2 408€ 2 545€ 2 811€ 2 375€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 619€ 1 611€ 0€ 1 611€ 0€ 1 574€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 778€ 1 823€ 1 788€ 2 076€ 1 923€ 2 115€ 2 027€ 1 928€ 1 931€ 1 928€ 1 676€ 2 408€ 934€ 2 811€ 802€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
178 974€ 137 796€ 230 652€ 146 877€ 174 915€ 32 915€ 36 746€ 59 329€ 84 139€ 62 725€ 73 897€ 72 722€ 67 615€ 29 330€ 21 399€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
65€ 227€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
135 265€ 116 960€ 191 063€ 107 704€ 114 376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
43 710€ 20 835€ 39 589€ 39 172€ 60 538€ 32 915€ 36 746€ 58 874€ 84 074€ 62 725€ 73 671€ 72 722€ 67 615€ 29 330€ 21 399€
28
549
Manká a škody
454€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
56 156€ 234 326€ 221 474€ 266 902€ 35 820€ 35 417€ 37 915€ 37 918€ 66 754€ 133 145€ 131 608€ 137 336€ 139 253€ 140 775€ 145 610€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 638€ 42 663€ 42 663€ 41 185€ 35 820€ 35 417€ 37 915€ 37 918€ 66 754€ 64 515€ 62 523€ 67 662€ 75 275€ 79 944€ 88 928€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 518€ 191 662€ 178 811€ 225 716€ 68 629€ 69 085€ 69 673€ 63 979€ 60 831€ 56 682€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 63 979€ 60 831€ 56 682€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
68 629€ 69 085€ 69 673€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 518€ 191 662€ 178 811€ 225 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
580€ 713€ 778€ 754€ 662€ 710€ 507€ 493€ 728€ 580€ 562€ 572€ 330€ 20€ 24€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
580€ 713€ 778€ 754€ 662€ 710€ 507€ 493€ 728€ 580€ 562€ 572€ 330€ 20€ 24€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
255 634€ 56 729€ 73 139€ -127 716€ 40 842€ 333 301€ 64 346€ 82 799€ 104 586€ 88 687€ 95 073€ 94 927€ 75 278€ 73 239€ 59 895€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
447€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
66 175€ 68 653€ 63 734€ 53 881€ 54 236€ 68 393€ 64 346€ 82 799€ 104 586€ 88 687€ 95 073€ 94 927€ 75 278€ 73 239€ 59 895€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
189 012€ -11 924€ 9 405€ -181 597€ -13 394€ 264 907€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 105 151€ 2 981 991€ 3 132 131€ 2 736 519€ 2 379 715€ 2 377 767€ 2 112 276€ 2 059 664€ 2 025 560€ 2 180 580€ 2 349 505€ 2 293 330€ 2 121 944€ 1 915 698€ 2 004 764€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
939€ 952€ 748€ 1 222€ 1 135€ 2 145€ 2 339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
939€ 952€ 748€ 1 222€ 1 135€ 2 145€ 2 339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
213 476€ 185 051€ 214 770€ 203 376€ 154 402€ 63 430€ 327 897€ 82 799€ 104 586€ 88 687€ 95 073€ 94 927€ 76 732€ 73 239€ 59 895€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
450€ 50€ 350€ 200€ 180€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
213 026€ 185 001€ 214 420€ 203 176€ 154 222€ 63 330€ 327 897€ 82 799€ 104 586€ 88 687€ 95 073€ 94 927€ 76 732€ 73 239€ 59 895€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
191 662€ 178 811€ 225 716€ 68 629€ 69 085€ 69 673€ 63 979€ 60 831€ 58 073€ 50 569€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
191 662€ 178 811€ 225 716€ 68 629€ 69 085€ 69 673€ 63 979€ 60 831€ 58 073€ 50 569€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 63 979€ 60 831€ 58 073€ 50 569€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
68 629€ 69 085€ 69 673€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
191 662€ 178 811€ 225 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 673 134€ 2 622 177€ 2 692 352€ 2 516 090€ 2 220 668€ 2 065 451€ 2 007 972€ 2 014 234€ 1 885 837€ 2 006 797€ 2 214 498€ 2 104 205€ 2 267 997€ 1 739 475€ 1 636 579€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 631 049€ 2 579 514€ 2 649 689€ 2 474 904€ 2 184 848€ 2 030 034€ 1 970 058€ 1 976 316€ 1 819 083€ 1 942 282€ 2 151 976€ 2 036 543€ 2 192 722€ 1 659 531€ 1 547 651€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
41 638€ 42 663€ 42 663€ 41 185€ 35 820€ 35 417€ 37 915€ 37 918€ 66 754€ 64 515€ 62 523€ 67 662€ 75 275€ 79 944€ 88 928€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
447€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 079 212€ 2 986 991€ 3 133 586€ 2 720 688€ 2 376 205€ 2 131 026€ 2 338 208€ 2 097 033€ 2 059 052€ 2 164 570€ 2 379 244€ 2 263 111€ 2 405 560€ 1 870 787€ 1 747 044€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-25 939€ 5 001€ 1 455€ -15 831€ -3 511€ -246 742€ 225 932€ 37 369€ 33 492€ -16 011€ 29 739€ -30 219€ 283 616€ -44 911€ -257 720€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-25 939€ 5 001€ 1 455€ -15 831€ -3 511€ -246 742€ 225 932€ 37 369€ 33 492€ -16 011€ 29 739€ -30 219€ 283 616€ -44 911€ -257 720€