Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
440 721€ 1 289 710€ 185 810€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
443 013 € 1 289 909 € 186 046 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
440 721€ 1 289 710€ 185 810€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 292€ 199€ 236€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
428 075 € 1 135 462 € 166 595 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 261€ 91 033€ 32 240€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
115 662€ 837 746€ 50 486€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
231 478 € 156 292 € 61 314 €
16
E.1.
Mzdové náklady
173 625€ 114 349€ 46 762€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
55 672€ 40 948€ 14 082€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 181€ 995€ 470€
20
F.
Dane a poplatky
2 536€ 2 677€ 2 675€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 085€ 5 156€ 10 323€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 085€ 5 156€ 10 323€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 891€ 42 430€ 9 015€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
162€ 128€ 542€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 938 € 154 447 € 19 451 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
256 798 € 360 931 € 103 084 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 206 € 5 351 € 5 569 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
15€ 8€ 12€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 191€ 5 343€ 5 557€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 206 € -5 351 € -5 569 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 732 € 149 096 € 13 882 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 883 € 33 405 € 3 286 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 883€ 33 405€ 3 286€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 849 € 115 691 € 10 596 €