Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 774 494 € 8 689 274 € 8 774 996 € 17 313 357 € 23 967 180 € 26 314 117 € 25 524 482 € 22 039 091 € 20 881 044 € 21 198 796 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 522 401 € 7 013 139 € 7 541 047 € 13 368 193 € 16 979 961 € 17 851 688 € 16 636 831 € 13 675 892 € 11 363 401 € 10 864 835 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
265 € 4 135 € 10 702 € 18 226 € 18 408 € 57 952 € 102 452 € 151 771 € 19 768 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
265€ 4 024€ 9 083€ 14 903€ 7 513€ 13 126€ 19 455€ 31 590€ 10 636€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
111€ 1 619€ 3 323€ 10 895€ 44 084€ 81 487€ 120 180€ 9 132€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
742€ 1 510€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 008 093 € 6 556 934 € 7 080 972 € 12 901 551 € 14 463 304 € 15 334 849 € 15 240 448 € 12 510 663 € 10 203 200 € 9 423 309 €
012
A.II.1
Pozemky
117 552€ 139 543€ 151 388€ 153 556€ 182 860€ 198 574€ 204 860€ 205 408€ 176 595€ 134 647€
013
A.II.2
Stavby
5 843 836€ 6 295 084€ 6 767 170€ 11 391 910€ 12 399 693€ 12 981 060€ 12 842 777€ 8 548 501€ 7 874 294€ 7 459 668€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 705€ 84 163€ 137 552€ 1 329 914€ 1 807 411€ 2 131 515€ 1 705 562€ 1 090 580€ 1 169 928€ 1 058 986€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10€ 442€ 3 152€ 1 373€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 144€ 24 862€ 26 171€ 73 340€ 23 700€ 487 239€ 2 665 732€ 979 231€ 768 636€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
514 308 € 455 940 € 455 940 € 455 940 € 2 498 431 € 2 498 431 € 1 338 431 € 1 062 777 € 1 008 431 € 1 421 759 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
108 368€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 1 495 000€ 1 495 000€ 335 000€ 59 346€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€ 405 940€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 1 010 819€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 191 376 € 1 541 062 € 1 199 159 € 3 709 571 € 6 749 954 € 8 181 533 € 8 486 508 € 7 964 263 € 9 126 201 € 9 964 352 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
129 € 290 € 2 522 430 € 2 540 049 € 3 256 039 € 5 976 047 € 6 890 848 € 4 884 766 € 5 528 870 €
035
B.I.1
Materiál
129€ 290€ 16 951€ 13 743€ 19 612€ 19 262€ 18 958€ 15 005€ 18 250€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 505 479€ 2 526 306€ 3 236 427€ 5 956 785€ 6 871 890€ 4 869 761€ 5 510 620€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
145 206 € 245 482 € 448 798 € 264 906 € 1 000 € 1 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 000 € 1 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 000€ 1 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
145 206€ 245 482€ 448 798€ 264 906€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
174 501 € 128 033 € 178 131 € 261 931 € 3 882 707 € 4 479 810 € 2 063 809 € 493 839 € 3 630 962 € 3 509 345 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
169 752 € 113 121 € 125 802 € 173 559 € 3 811 370 € 4 382 295 € 1 726 614 € 388 377 € 3 496 025 € 3 334 741 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
16 264€ 31 307€ 43 052€ 612 811€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
169 752€ 113 121€ 125 802€ 157 295€ 3 780 063€ 4 339 243€ 1 113 803€ 388 377€ 3 496 025€ 3 334 741€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
240 853€ 4 820€ 31 243€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
14 912€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 749€ 52 329€ 88 372€ 71 337€ 97 515€ 96 342€ 105 462€ 130 116€ 143 360€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
-747 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
-747€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
871 669 € 1 167 418 € 571 940 € 660 304 € 327 198 € 445 684 € 446 652 € 579 576 € 610 219 € 925 138 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 343€ 3 596€ 39€ 3 609€ 4 284€ 18 294€ 17 983€ 19 859€ 21 842€ 3 481€
073
B.V.2.
Účty v bankách
869 326€ 1 163 822€ 571 901€ 656 695€ 322 914€ 427 390€ 428 669€ 559 717€ 588 377€ 921 657€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
60 717 € 135 073 € 34 790 € 235 593 € 237 265 € 280 896 € 401 143 € 398 936 € 391 442 € 369 608 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
624€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 874€ 22 590€ 23 656€ 43 561€ 38 625€ 36 611€ 35 898€ 16 004€ 16 938€ 13 015€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
37 843€ 112 483€ 11 134€ 192 032€ 198 016€ 244 285€ 365 245€ 382 932€ 374 504€ 356 593€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 774 494 € 8 689 274 € 8 774 996 € 17 313 357 € 23 967 180 € 26 314 117 € 25 524 482 € 22 039 091 € 20 881 044 € 21 198 796 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 636 230 € 3 297 350 € 2 455 203 € 2 853 901 € 9 373 846 € 11 095 380 € 10 833 171 € 10 917 895 € 10 496 013 € 10 405 956 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
999 372 € 999 460 € 1 001 475 € 1 003 559 € 905 835 € 920 210 € 931 410 € 948 533 € 971 240 € 995 085 €
082
A.I.1
Základné imanie
999 372€ 999 460€ 1 001 475€ 1 003 559€ 905 835€ 920 210€ 931 410€ 948 533€ 971 240€ 995 085€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€ 28 305€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 216 556 € 7 216 556 € 7 216 505 € 7 216 263 € 7 214 786 € 7 213 446 € 7 212 417 € 7 210 705 € 7 210 484 € 7 208 977 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 216 556€ 7 216 556€ 7 216 505€ 7 216 263€ 7 214 786€ 7 213 446€ 7 212 417€ 7 210 705€ 7 210 484€ 7 208 977€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
427 012 € 432 011 € 432 011 € 432 031 € 445 856 € 503 847 € 558 378 € 466 607 € 407 783 € 404 613 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
46 560€ 51 560€ 51 560€ 51 580€ 65 405€ 123 396€ 177 927€ 86 156€ 27 332€ 24 162€
092
A.V.2
Ostatné fondy
380 452€ 380 451€ 380 451€ 380 451€ 380 451€ 380 451€ 380 451€ 380 451€ 380 451€ 380 451€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-712 762 € -711 130 € -711 130 € -711 130 € 1 153 870 € 1 153 870 € 54 346 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-712 762€ -711 130€ -711 130€ -711 130€ 1 153 870€ 1 153 870€ 54 346€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 667 852 € -5 511 963 € -5 115 127 € -374 807 € 1 275 703 € 2 084 399 € 2 044 399 € 1 522 930 € 1 488 976 € 1 250 814 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 119 814€ 1 275 703€ 1 275 703€ 1 275 703€ 1 275 703€ 2 084 399€ 2 044 399€ 1 522 930€ 1 488 976€ 1 250 814€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 787 666€ -6 787 666€ -6 390 830€ -1 650 510€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
345 599 € 844 111 € -396 836 € -4 740 320 € -1 650 509 € -808 697 € 58 262 € 686 469 € 389 225 € 518 162 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 071 472 € 5 339 720 € 6 263 388 € 14 215 785 € 14 453 059 € 15 020 361 € 14 533 304 € 10 906 007 € 10 082 457 € 10 505 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
54 794 € 1 524 791 € 760 878 € 954 752 € 2 216 809 € 2 270 544 € 1 863 264 € 1 939 030 € 1 918 295 € 1 883 355 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
30 365 € 115 442 € 324 560 € 412 214 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 365€ 115 442€ 324 560€ 412 214€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 500 000€ 808 744€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 349€ 24 791€ 32 322€ 30 566€ 20 152€ 18 706€ 15 144€ 12 589€ 9 345€ 22 818€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
37 445€ 698 191€ 1 240 213€ 1 067 397€ 1 134 170€ 1 266 087€ 1 282 678€ 1 281 103€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
631 884€ 772 227€ 713 950€ 660 354€ 626 271€ 579 434€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 112 826€ 2 380 830€ 2 159 679€ 2 749 791€ 3 388 703€ 4 084 415€ 1 487 569€ 387 641€ 617 519€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 898 218 € 1 428 741 € 5 442 523 € 9 759 963 € 7 308 773 € 6 997 173 € 6 245 151 € 6 137 130 € 5 736 406 € 6 740 235 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
242 258 € 539 600 € 2 669 473 € 6 011 257 € 6 592 244 € 6 263 758 € 5 473 527 € 5 478 029 € 4 957 399 € 6 184 790 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 398 713€ 3 644 106€ 3 687 383€ 3 123 936€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
242 258€ 539 600€ 2 669 473€ 2 612 544€ 2 948 138€ 2 576 375€ 2 349 591€ 5 478 029€ 4 957 399€ 6 184 790€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
600 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 620 000€ 2 700 000€ 3 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 660€ 1 660€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 936€ 9 895€ 12 084€ 279 354€ 296 798€ 288 630€ 274 059€ 290 077€ 287 840€ 273 236€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 514€ 4 654€ 5 662€ 181 051€ 190 188€ 183 529€ 189 969€ 203 437€ 206 384€ 196 106€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
22 850€ 26 919€ 55 304€ 285 452€ 224 824€ 257 743€ 304 711€ 162 685€ 282 386€ 83 049€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
246 013€ 2 849€ 4 719€ 3 513€ 2 885€ 2 902€ 2 397€ 3 054€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 634 € 5 358 € 9 987 € 195 124 € 180 044 € 155 480 € 154 082 € 138 318 € 133 639 € 134 900 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 034€ 2 308€ 6 937€ 192 124€ 177 044€ 152 480€ 154 082€ 138 318€ 133 639€ 134 900€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 600€ 3 050€ 3 050€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 146 267€ 1 997 642€ 2 048 961€ 1 968 892€ 928 460€ 1 906 476€ 1 129 962€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ 159 500€ 217 500€ 275 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
66 792 € 52 204 € 56 405 € 243 671 € 140 275 € 198 376 € 158 007 € 215 189 € 302 573 € 286 869 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
66 792€ 52 204€ 56 405€ 243 637€ 140 070€ 198 164€ 157 802€ 214 985€ 301 292€ 286 297€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
34€ 205€ 212€ 205€ 204€ 1 281€ 572€