Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
45 672 316 € 42 226 589 € 36 934 070 € 33 088 064 € 29 675 025 € 28 527 040 € 26 768 502 € 24 070 284 € 22 825 667 € 20 970 551 € 19 139 557 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
29 272 116 € 27 696 591 € 24 951 528 € 23 454 552 € 21 519 668 € 20 080 935 € 18 075 080 € 16 865 863 € 16 422 922 € 15 054 717 € 13 588 417 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
103 139 € 85 812 € 96 587 € 110 850 € 60 306 € 86 115 € 122 035 € 115 113 € 151 169 € 168 134 € 189 911 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
103 139€ 84 042€ 92 880€ 105 206€ 52 725€ 76 597€ 122 035€ 97 163€ 151 169€ 168 134€ 167 891€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 1 770€ 3 707€ 5 644€ 7 581€ 9 518€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 17 950€ 22 020€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 285 742 € 25 944 777 € 23 359 800 € 21 935 970 € 20 051 596 € 18 681 786 € 16 685 149 € 15 584 651 € 15 139 425 € 13 906 807 € 12 589 847 €
012
A.II.1
Pozemky
1 234 351€ 949 366€ 919 787€ 876 642€ 879 444€ 866 628€ 639 219€ 597 712€ 533 793€ 518 375€ 497 637€
013
A.II.2
Stavby
18 254 859€ 17 903 544€ 17 354 900€ 15 868 987€ 14 800 924€ 14 021 501€ 12 510 829€ 12 133 317€ 12 148 185€ 10 589 366€ 10 162 105€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 320 659€ 5 832 384€ 4 926 865€ 4 008 774€ 3 374 019€ 3 142 583€ 2 933 686€ 2 658 869€ 2 347 444€ 2 216 202€ 1 751 722€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 099€ 15 099€ 15 099€ 15 099€ 15 099€ 15 099€ 15 515€ 15 515€ 15 515€ 15 515€ 15 515€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 454 717€ 853 009€ 141 732€ 1 158 468€ 982 110€ 535 975€ 581 733€ 179 238€ 94 488€ 565 349€ 162 868€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 057€ 391 375€ 1 417€ 8 000€ 0€ 100 000€ 4 167€ 2 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 883 235 € 1 666 002 € 1 495 141 € 1 407 732 € 1 407 766 € 1 313 034 € 1 267 896 € 1 166 099 € 1 132 328 € 979 776 € 808 659 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 581 448€ 410 331€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 148 180€ 930 947€ 760 086€ 672 677€ 672 711€ 577 979€ 532 841€ 431 044€ 397 273€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
336 727€ 336 727€ 336 727€ 336 727€ 336 727€ 336 727€ 336 727€ 336 727€ 336 727€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 398 328€ 398 328€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 032 853 € 14 140 765 € 11 798 908 € 9 482 215 € 8 015 778 € 8 329 878 € 8 552 138 € 7 066 684 € 6 284 169 € 5 807 356 € 5 468 672 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 486 206 € 7 943 812 € 6 453 770 € 5 643 115 € 4 854 370 € 4 710 811 € 4 711 092 € 4 217 608 € 4 029 658 € 3 737 997 € 3 539 555 €
035
B.I.1
Materiál
61 884€ 50 519€ 40 391€ 31 983€ 30 058€ 46 805€ 51 558€ 52 390€ 47 683€ 39 302€ 51 284€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
8 424 322€ 7 893 293€ 6 413 379€ 5 611 132€ 4 824 312€ 4 664 006€ 4 659 534€ 4 165 218€ 3 981 975€ 3 698 695€ 3 488 271€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
694 046 € 866 162 € 348 576 € 321 839 € 272 167 € 210 098 € 145 756 € 175 112 € 161 791 € 203 186 € 197 739 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
75 931 € 71 131 € 71 131 € 71 131 € 71 131 € 71 131 € 71 131 € 68 131 € 68 131 € 68 131 € 71 929 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
75 931€ 71 131€ 71 131€ 71 131€ 71 131€ 71 131€ 71 131€ 68 131€ 68 131€ 68 131€ 71 929€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
618 115€ 795 031€ 277 445€ 250 708€ 201 036€ 138 967€ 74 625€ 106 981€ 93 660€ 135 055€ 125 810€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 937 778 € 2 634 774 € 2 150 031 € 1 719 801 € 1 656 604 € 1 709 919 € 1 311 290 € 1 575 452 € 1 416 110 € 1 230 413 € 1 219 687 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 054 061 € 1 652 735 € 1 197 487 € 1 046 208 € 1 031 004 € 1 070 674 € 706 437 € 972 254 € 865 284 € 665 642 € 465 241 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 345 808€ 114 347€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
168 394€ 129 753€ 231 309€ 206 364€ 326 011€ 404 513€ 123 825€ 523 176€ 573 902€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 885 667€ 1 522 982€ 966 178€ 839 844€ 704 993€ 666 161€ 582 612€ 449 078€ 291 382€ 319 834€ 350 894€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
13 941€ 9 560€ 9 560€ 9 560€ 9 560€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
255 559€ 0€ 0€ 56 218€ 46 129€ 6 706€ 1 516€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
614 217€ 972 479€ 942 984€ 664 033€ 559 822€ 583 158€ 594 895€ 593 240€ 534 162€ 564 771€ 752 930€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 914 823 € 2 696 017 € 2 846 531 € 1 797 460 € 1 232 637 € 1 699 050 € 2 384 000 € 1 098 512 € 676 610 € 635 760 € 511 691 €
072
B.V.1.
Peniaze
757 279€ 717 150€ 249 273€ 243 933€ 195 298€ 150 232€ 188 331€ 142 466€ 190 960€ 178 185€ 133 567€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 157 544€ 1 978 867€ 2 597 258€ 1 553 527€ 1 037 339€ 1 548 818€ 2 195 669€ 956 046€ 485 650€ 457 575€ 378 124€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
367 347 € 389 233 € 183 634 € 151 297 € 139 579 € 116 227 € 141 284 € 137 737 € 118 576 € 108 478 € 82 468 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 204€ 0€ 2 427€ 1 514€ 1 206€ 2 478€ 4 791€ 5 644€ 4 702€ 6 138€ 537€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
203 579€ 133 728€ 125 883€ 111 440€ 118 436€ 88 936€ 86 875€ 97 224€ 100 516€ 99 457€ 72 341€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
156 564€ 255 505€ 55 324€ 38 343€ 19 937€ 24 813€ 49 618€ 34 869€ 13 358€ 2 883€ 9 590€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
45 672 316 € 42 226 589 € 36 934 070 € 33 088 064 € 29 675 025 € 28 527 040 € 26 768 502 € 24 070 284 € 22 825 667 € 20 970 551 € 19 139 557 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 280 155 € 25 432 513 € 23 590 015 € 21 328 698 € 19 066 902 € 17 570 834 € 15 650 872 € 13 320 660 € 11 587 068 € 10 819 426 € 10 267 534 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 331 000 € 1 336 570 € 1 348 185 € 1 367 006 € 1 422 085 € 1 488 607 € 1 514 455 € 1 546 047 € 1 561 398 € 1 567 780 € 1 575 725 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 331 000€ 1 336 570€ 1 348 185€ 1 367 006€ 1 422 085€ 1 488 607€ 1 514 455€ 1 546 047€ 1 561 398€ 1 567 780€ 1 575 725€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
32 066€ 32 066€ 32 066€ 32 066€ 32 066€ 32 066€ 32 066€ 32 066€ 32 067€ 32 067€ 32 066€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 353 213 € 19 609 435 € 17 843 643 € 15 904 599 € 14 533 852 € 12 705 019 € 10 458 676 € 8 793 346 € 8 261 127 € 7 939 632 € 7 433 811 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
21 353 213€ 19 609 435€ 17 843 643€ 15 904 599€ 14 533 852€ 12 705 019€ 10 458 676€ 8 793 346€ 8 261 127€ 7 939 632€ 7 433 811€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 317 592 € 1 161 281 € 968 800 € 669 106 € 588 826 € 536 430 € 505 091 € 487 977 € 500 868 € 272 217 € 408 291 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
1 317 592€ 1 161 281€ 968 800€ 669 106€ 588 826€ 536 430€ 505 091€ 487 977€ 500 868€ 272 217€ 408 291€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 325 581 € 1 108 347 € 937 487 € 850 077 € 850 111 € 755 379 € 710 241 € 608 444 € 574 673 € 422 122 € 251 004 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 012 559€ 795 325€ 624 465€ 537 055€ 537 089€ 442 357€ 397 219€ 295 422€ 261 651€ 109 100€ -62 018€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€ 313 022€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 € -2 766 € 5 736 € 177 173 € 3 816 € 3 815 € -4 620 € 1 726 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 5 736€ 177 173€ 3 816€ 3 815€ 1 726€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -2 766€ 0€ -4 620€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 920 703 € 2 184 814 € 2 462 600 € 2 500 108 € 1 462 789 € 2 049 517 € 2 426 528 € 1 857 400 € 656 935 € 583 882 € 566 637 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 186 932 € 16 639 443 € 13 213 549 € 11 635 402 € 10 490 728 € 10 884 721 € 10 916 644 € 10 378 406 € 10 944 735 € 10 061 749 € 8 790 735 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 704 496 € 1 689 391 € 1 523 215 € 1 368 596 € 1 498 281 € 1 484 903 € 1 598 614 € 1 530 135 € 1 535 488 € 1 455 416 € 1 459 554 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
15 353€ 14 913€ 13 491€ 10 374€ 164 383€ 276 039€ 505 870€ 533 530€ 577 258€ 561 884€ 615 154€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 288€ 2 288€ 2 288€ 4 240€ 4 240€ 4 167€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
90 581€ 82 910€ 7 671€ 63 466€ 37 651€ 22 746€ 18 984€ 7€ 7 663€ 8 360€ 21 835€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 598 562€ 1 591 568€ 1 502 053€ 1 294 756€ 1 296 247€ 1 183 830€ 1 071 472€ 994 310€ 946 327€ 880 932€ 818 398€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 302 430 € 11 506 460 € 10 115 903 € 8 794 429 € 7 920 363 € 8 465 838 € 8 397 109 € 8 090 929 € 7 697 210 € 7 184 800 € 5 896 949 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 759 781 € 9 067 127 € 8 138 217 € 6 614 699 € 6 519 352 € 7 188 887 € 6 893 439 € 6 659 708 € 6 745 783 € 6 290 211 € 5 144 018 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 3 280 059€ 1 796 054€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 360 942€ 5 152 531€ 4 302 364€ 3 640 090€ 3 530 428€ 4 248 683€ 4 098 325€ 4 159 517€ 3 949 238€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 398 839€ 3 914 596€ 3 835 853€ 2 974 609€ 2 988 924€ 2 940 204€ 2 795 114€ 2 500 191€ 2 796 545€ 3 010 152€ 3 347 964€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 18 654€ 19 626€ 19 626€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
960 096€ 837 691€ 745 077€ 759 457€ 548 753€ 502 152€ 489 153€ 427 453€ 379 883€ 372 337€ 339 382€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
593 217€ 514 784€ 459 514€ 474 276€ 352 616€ 330 099€ 317 109€ 270 782€ 240 954€ 225 650€ 202 342€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
912 133€ 978 186€ 702 903€ 876 867€ 420 940€ 389 750€ 625 954€ 657 163€ 260 034€ 249 815€ 161 357€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
77 203€ 108 672€ 70 192€ 69 130€ 60 048€ 54 950€ 71 454€ 56 197€ 50 930€ 46 787€ 49 850€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 180 006 € 3 443 592 € 1 574 431 € 1 472 377 € 1 072 084 € 933 980 € 920 921 € 757 342 € 693 381 € 850 666 € 765 411 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
529 360€ 468 464€ 521 512€ 501 518€ 338 869€ 356 436€ 286 744€ 263 029€ 296 248€ 280 624€ 263 761€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 650 646€ 2 975 128€ 1 052 919€ 970 859€ 733 215€ 577 544€ 634 177€ 494 313€ 397 133€ 570 042€ 501 650€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 1 018 656€ 570 867€ 668 821€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
205 229 € 154 633 € 130 506 € 123 964 € 117 395 € 71 485 € 200 986 € 371 218 € 293 864 € 89 376 € 81 288 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
172 718€ 120 803€ 95 355€ 86 079€ 78 396€ 29 508€ 154 911€ 321 047€ 239 335€ 30 823€ 27 577€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
31 191€ 32 510€ 33 831€ 35 150€ 36 565€ 38 998€ 41 977€ 46 074€ 50 467€ 54 512€ 51 336€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 320€ 1 320€ 1 320€ 2 735€ 2 434€ 2 979€ 4 098€ 4 097€ 4 062€ 4 041€ 2 375€